Jaa

Korot nousussa, mutta hitaasti

Inflaationäkymät ovat parantuneet hienoisesti, mutta ne ovat yhä globaalisti hyvin vaisut.

Inflaatio euroalueella

%-muutos vuoden takaa Lähteet: Aktia ja Macrobond

Euroopassa inflaatio-odotukset ovat selvästi laskeneet kevään aikana. Pitkän aikavälin markkinaodotukset ovat laskeneet noin 1,8 %:sta noin 1,6 %:iin. Inflaatio-odotukset ovat siis laskeneet kevään aikana swap-markkinoilta johdettuna.

Yhdysvalloissa pitkän ajan inflaatio-odotukset ovat noin 2,3 %, eli hieman alhaisemmat kuin heti Donald Trumpin valinnan jälkeen, jolloin inflaatio-odotuksia korjattiin ylöspäin. Sitä mukaa kun elvytyspolitiikkaa koskevat odotukset ovat laskeneet, myös inflaatio-odotukset ovat tulleet alaspäin.

Kokonaiskuvassa inflaatiopaineet ovat edelleen nousussa USA:ssa, mikä näkyy myös palkkapaineissa, jotka kasvuvauhdin pysähtymisestä huolimatta ovat melko korkeat. Euroopassa hintapaineet ovat edelleen pieniä.

Muuten hintarintamalla ei tapahtunut suuria muutoksia talven aikana. Inflaationäkymät ovat parantuneet hienoisesti, mutta ne ovat yhä globaalisti hyvin vaisut. Inflaatio nousi talvikuukausien aikana molemmin puolin Atlanttia, mikä kertoo vuoden takaisten energianhintamuutosten pohjavaikutuksista. Vuonna 2017 kokonaisinflaatio tulee näin ollen olemaan korkeampi kuin 2018, jos yllätyksiä ei tule.

PCE-inflaatio oli USA:ssa maaliskuussa 1,8 % ja PCE-pohjainflaatio 1,6 %.  Inflaatiopaineet eivät ole kadonneet, mutta suuria yllätyksiä ei ole tapahtunut. Aktian uudessa ennusteessa USA:n inflaatio nousee 2,2 % 2017 ja 2,4 % 2018. Euroalueella hintapaineet jäävät edelleen maltillisemmiksi, ja ennustamme kuluttajahintojen nousevan 1,5 % 2017 ja 1,3 % 2018.Lyhyet korot eivät vielä nouse, mutta vähitellen.

Korko- ja valuuttanäkymissä ei ole tapahtunut suuria muutoksia viime aikoina. Euroalueella ohjauskorko on nollassa ja käytännössä ohjauskorkona toimiva talletuskorko on -0,4 %, eikä mikään viittaa siihen, että EKP kiirehtisi muuttamaan vallitsevaa korkopolitiikkaansa erityisesti Saksasta kuuluvista tyytymättömistä äänistä huolimatta.

EKP vähensi rahapoliittisia tukiostojaan huhtikuussa 80 miljardista eurosta 60 miljardiin euroon, ja arvioimme edelleen, että keskuspankki ajaa tukiostot alas vuosien 2017 ja 2018 aikana, jos talous osoittautuu riittävän vahvaksi selviämään elvytyksen supistamisesta. Vasta sen jälkeen odotamme korkojen asteittaista normalisointia, joten kestänee vielä useita vuosia ennen kuin korkotasot nousevat tuntuvammin. Rahapolitiikasta tulee kuitenkin vähemmän elvyttävää jo pienentyneiden tukiostojen vuoksi.

Lyhyisiin markkinakorkoihin ei siis ole odotettavissa dramaattisia muutoksia. Lyhyet korot ovat pysyneet melko muuttumattomina viime kuukaudet. Kolmen kuukauden euribor on jatkanut hiljaa alaspäin lähestyen -0,4 %:n talletuskorkoa, kun taas 12 kuukauden euribor on pysynyt lähempänä itse ohjauskorkoa.  Vuoden 2018 lopussa odotamme kuitenkin pientä korjausta ylöspäin ohjauskoron nostojen lähestyessä.

Vaisuhkojen tulevaisuudennäkymien ja ekspansiivisen rahapolitiikan yhdistelmä pitää Euroopan pitkän korot yhä matalina, vaikka talven ja kevään poliittiset tapahtumat ovat aiheuttaneet tiettyä heiluntaa.

Pitkät valtionlainakorot ovat kevään aikana olleet pienessä nousupaineessa, ja vaikka EKP ostaa suuria määriä, poliittinen riski ja talouden vakautta koskeva epävarmuus ovat näkyneet pitkissä koroissa tasoerojen kasvuna.

Saksan 10 vuoden valtionlainan korko oli noin 0,4 % toukuussa. Näemme Saksan koroissa pientä painetta ylöspäin ja ennustamme koron pysyvän lähellä nykyistä tasoaan 2017 mutta nousevan maltillisesti 1 %:iin 2018.

Aktian uudessa ennusteessa Yhdysvaltojen keskuspankki nostaa korkoa vielä kerran tänä vuonna ja kaksi kertaa 2018. Pysymme aikaisemmassa ennusteessamme melko varovaisesta koronnostotiestä, joka heijastaa lisääntyvää epävarmuutta USA:n talouden näkymistä. Tämän raportin julkaisuajankohtana saatavilla olevan tiedon perusteella pidämme ennusteen mukaista koronnostotietä todennäköisimpänä, mutta näemme, että koronnostoja voi tulla useampiakin.

Yhdysvaltojen keskuspankki on ollut varovainen korkonäkymiä koskevissa lausunnoissaan, koska sen pyrkimyksenä on vähentää viestintänsä ohjaavaa vaikutusta. Emme näe aiheelliseksi odottaa suuria muutoksia pitkään korkoon vuonna 2017, mutta uskomme sen nousevan asteittain 3 %:iin ennustejakson lopulla.

Ennustamme, että Ranskan presidentinvaalien jälkeen ja Euroopan poliittista tilaa koskevan epävarmuuden vähennyttyä merkittävästi euro pääsee vahvistumaan hieman pidemmällä tähtäimellä.Jaa