Jaa

Maailmantalouden kasvutahti hiipuu, alasuuntaiset riskit hallitsevat

Korjaamme euroalueen ja Yhdysvaltojen näkymiä alaspäin, mutta pidämme samalla monien kasvutalouksien tulevaisuudennäkymiä valoisina, mikä auttaa nostamaan vuosien 2019 ja 2020 globaalia kasvua.

Ostopäällikköindeksit

Saldoluku Lähteet: Aktia ja Macrobond

Kokonaislukuja katsottaessa voidaan todeta, että vuodesta 2018 tuli talouden osalta hyvä vuosi. Suurin osa vuoden 2018 ensimmäisestä arviosta on valmis, ja globaali kasvu näyttää laskeutuneen noin 3,6 prosenttiin kaikesta turbulenssista huolimatta.

Ja turbulenssiahan riitti. Vuotta hallitsivat epävarmuus ja pelot. Pörssit sahasivat ylös ja alas, ja Yhdysvaltojen vuoden alussa aloittamaan kauppasotaan liittyvät spekulaatiot johtivat ympäri maailmaa ulottuviin huoliin. Näistä huolista, laskevista luottamusindekseistä ja monien maiden vuoden loppua kohden heikentyneistä kasvuluvuista huolimatta kokonaisuus näyttää kohtalaiselta.

Erityisesti euroalueella oli rankka vuosi taustalla vaikuttaneen suuren poliittisen levottomuuden vuoksi. Angela Merkel jätti toimensa puolueen puheenjohtajana, mikä johti uuteen aikakauteen Saksan ja samalla myös EU:n politiikassa. Italia-huolet yhdessä Yhdysvaltojen ennakoimattoman politiikan kanssa olivat suurimmat vuonna 2018 nähdyn turbulenssin aiheuttajat, mutta vuoden lopussa Italiaan liittyvät huolet vähenivät, kun hallitus ja EU-komissio sopivat kompromissista julkistalouden suhteen. Samaan aikaan kaiken muun epävarmuuden kanssa on myös Brexit lähestynyt ilman todennettavissa olevia konkreettisia suunnitelmia.

Talouspolitiikka on astunut talouden keskiöön vuonna 2018 kauppasodan mutta myös Yhdysvaltojen verohelpotusten kautta. Toinen tärkeä osa talouspolitiikkaa, rahapolitiikka, on ollut keskiössä jo pitkään. Yhdysvaltojen hyvä kasvu, keskimäärin 2,9 prosenttia vuonna 2018, sekä kasvuhakuinen rahoituspolitiikka yhdistettynä nousevaan inflaatioon loivat vielä vuoden 2018 alussa aineksia entistäkin kireämpään rahapolitiikkaan Yhdysvalloissa. Sen jälkeen, kun talousnäkymät hiipuivat vuonna 2018 ja inflaatio-odotukset heikentyivät, myös rahapoliittiset realiteetit muuttuivat ja odotukset koronnostoista alkoivat hiipua. Odotamme vain yhtä koronnostoa tänä vuonna ja toista vuoden 2020 aikana. 

Varsinaisten koronnostojen lisäksi USA:n keskuspankki pienentää kuukausittain taseitaan 40 miljardilla, millä on myös taloutta kiristävä vaikutus. Yhdysvaltojen keskuspankin lokakuussa 2017 aloittamat taseen pienennykset ovat nyt jatkuneet niin pitkään ja ovat niin suuria, että niillä on tuntuva kiristävä vaikutus Yhdysvaltojen ja koko maailman talouteen. Yhdysvaltojen keskuspankki ei ole asettanut loppupäivämäärää taseen pienennykselle, ja taseen pienennyksen lopettamisen ajankohdasta vallitsee suuri epävarmuus. Paljon riippuu talouskehityksestä vuonna 2019.

Euroalueen suhdanne heikentyi vuonna 2018, ja kasvu oli keskimäärin 1,8 %, mutta kasvuprofiili herättää huolta. Kahden todella hyvän neljänneksen jälkeen vuoden alussa kasvu hiipui voimakkaasti vuoden lopussa, ja esimerkiksi sekä Italiassa että Saksassa noteerattiin neljänneksiä, joissa kasvu oli negatiivista. EKP lopetti osto-ohjelmansa odotetusti vuodenvaihteessa, ja odotamme yhtä koronnostoa vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla. Olemme siis siirtäneet koronnostoa eteenpäin. Korot pysyvät hyvin alhaisilla tasoilla koko ennustekauden ajan.

Vaikka epävarmuus ja riskit ovat lisääntyneet, on edelleen todennäköisintä, että kasvu pysyy melko hyvänä lyhyellä aikavälillä, vaikka alasuuntaiset riskit ovatkin nousseet ja alkavat dominoida hieman pidemmällä aikavälillä. Korjaamme euroalueen ja Yhdysvaltojen näkymiä alaspäin, mutta pidämme samalla monien kasvutalouksien tulevaisuudennäkymiä valoisina, mikä auttaa nostamaan vuosien 2019 ja 2020 globaalia kasvua.

Korot pysyvät hyvin alhaisilla tasoilla koko ennustekauden ajan.

Maailman tuonti

6 kk liukuva keskiarvo Lähteet: Aktia ja Macrobond

Ennuste

Maailmantalouden kasvuennusteet

%-muutos vuoden takaa Lähteet: Aktia ja Macrobond

Aktian uuden ennusteen mukaan maailmantalous kasvaa 3,3 prosenttia vuosina 2019 ja 2020.

Aktian uuden ennusteen mukaan maailmantalous kasvaa 3,3 prosenttia vuosina 2019 ja 2020. Tämä heijastelee globaalin ja erityisesti kehittyneiden talouksien kasvun tuntuvaa hiipumista. Kehittyneiden talouksien kasvu laskee tänä vuonna alle 2 prosenttiin, kun taas kehittyvät taloudet näyttävät Kiinan yhä hitaammasta kasvusta huolimatta pitävän paikkansa melko hyvin, ja ennustamme 4,4 prosentin kasvua vuodelle 2019 ja 4,6 prosentin kasvua vuodelle 2020. Ennen kaikkea Aasia toimii kehittyvien talouksien kasvumoottorina, mutta myös Etelä-Amerikan ja Venäjän näkymät näyttävät nyt hieman valoisammilta. 

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että kasvun huippu näyttäisi olevan takanamme sekä Yhdysvaltojen että euroalueen osalta, vaikka huippu näyttäisikin ajoittuneen vuoteen 2017 Euroopassa ja vuoteen 2018 Yhdysvalloissa elvyttävän finanssipolitiikan vuoksi. Ostopäällikköindeksit sekä muut luottamusindikaattorit viittaavat globaalin kasvun synkronisoituun heikkenemiseen, mutta maakohtainen tarkastelu viittaa suuriin alueiden välisiin eroihin.

Aktian uudessa ennusteessa euroalueen vuoden 2019 kasvua on korjattu talven 1,5 prosentista 1,2 prosenttiin maanosan yhä suurempia ongelmia heijastellen. Kaikki isot taloudet alkavat hidastua paitsi Espanja. Vuonna 2020 kasvu laskeutuu 1 prosenttiin. Enää ei siis voida puhua korkeasuhdanteesta, mutta edelleen näyttää siltä, että kokonaiskasvu pysyy melko lähellä potentiaalista kasvutahtia, vaikka joillain talouksilla, kuten Italialla, onkin vaikeampaa.  Epävarmat vientinäkymät painavat euroaluetta, mutta myös ikääntyminen, rakenteellisten uudistusten puute sekä tuottavuuden heikko kasvu luovat tilanteen, missä kasvupotentiaali ei ole kovin hyvä.

Pidämme Yhdysvaltojen kasvuennusteen vuodelle 2019 muuttumattomana, 2,2 prosentissa, mutta odotamme tuntuvaa heikkenemistä vuonna 2020, jolloin veropaketin suurimmat vaikutukset alkavat hiipua. Ennusteemme vuodelle 2020 onkin 1,3 prosenttia, vain marginaalisesti parempi kuin euroalueen kasvu. Juuri nyt näyttää todennäköisimmältä, että Yhdysvaltain talous kulkee kohti hidasta heikentymistä toisiaan seuraavien nousu- ja laskukausien kierteen sijaan, vaikka sitä ei voidakaan sulkea pois.

Euroalueella on vaikeaa

Kasvua tuli 1,8 prosenttia vuonna 2018. Aktian uuden ennusteen mukaan euroalueen talous kasvaa 1,2 prosenttia vuonna 2019 ja vain 1 prosentin vuonna 2020. Ennustamme siis tuntuvaa hidastumista euroalueelle kokonaisuudessaan.  Terävin kasvuhuippu on takanamme, ja nyt kuljemme kohti heikompaa suhdannetta, vaikka emme ennustakaan matalasuhdannetta.

Vuosi 2018 oli kokonaisuudessaan erittäin vaikea vuosi sekä euroalueelle että EU:lle. Kasvu hidastui vuoden aikana ja monilla isoilla talouksilla oli vaikeaa. Monet taloudet kärsivät oman maan poliittisen epävarmuuden lisäksi myös heikentyneestä ulkoisesta kysynnästä. Saksassa vuoden toinen puolisko näytti todella heikolta osittain väliaikaisten tekijöiden seurauksena. Tosiasia kuitenkin on, että Saksa on yksi niistä talouksista, joka kärsii eniten globaalista epävarmuudesta, joka puolestaan näkyy teollisuuden investointien vähentymisenä.

Kasvua tuli 1,8 prosenttia vuonna 2018. Aktian uuden ennusteen mukaan euroalueen talous kasvaa 1,2 prosenttia vuonna 2019 ja vain 1 prosentin vuonna 2020. Ennustamme siis tuntuvaa hidastumista euroalueelle kokonaisuudessaan.  Terävin kasvuhuippu on takanamme, ja nyt kuljemme kohti heikompaa suhdannetta, vaikka emme ennustakaan matalasuhdannetta. Reilun 1 prosentin kasvu on melko lähellä euroalueen potentiaalista kasvutahtia ja heijastelee siten normalisoitumista jonkinlaisen ylikuumenemisen jälkeen. Yhä heikentyvät vientinäkymät vaimentavat kasvua jatkossa, joten ei näytä siltä, että maailman kauppaan liittyvään epävarmuuteen löytyisi nopea ratkaisu.

Kotimaisella kulutuksella on tällaisessa tilanteessa yhä tärkeämpi rooli kasvun kannalta. Edelleen erittäin suotuisat lainanotto-olosuhteet, hyvä työllistymiskehitys sekä suhteellisen matala inflaatio tukevat tulevaisuudessa myös kulutusta. 

Ulkomaankaupan vähenemiseen liittyvien riskien lisäksi Italian vaikea poliittinen tilanne on huomattava riski. Suuri julkinen velkaantuminen, huomattavat hoitamattomat lainat (NPL), yleisesti huonossa kunnossa oleva pankkisektori sekä heikko talouskasvu tekevät poliittisesta epävarmuudesta haastavamman ja takaavat, että maan huolet eivät häviä itsestään.

Keskuspankin rahapolitiikan normalisointi on hyvässä vauhdissa, sillä osto-ohjelmat lopetettiin vuodenvaihteessa 2018–2019. Keskuspankki jatkaa jo tehtyjen ostosten uudistamista, mutta ei tee enää uusia hankintoja. Ensimmäinen koronnosto tulee tapahtumaan vuoden 2020 ensimmäisen puoliskon lopulla huonontuneiden kasvu- ja inflaationäkymien seurauksena.

Rahapolitiikan normalisointi on monin tavoin toivottavaa, mutta samalla on tärkeää, että reaalitalous otetaan prosessissa soveltuvalla tavalla huomioon. Euroalueella rakenteellisten muutosten puute aiheuttaa tuntuvan riskin, koska reaalitalouden fundamentit ovat monissa maissa toivottua heikommat. Moni asia viittaa siihen, että talous selviää hieman tiukemmasta rahapolitiikasta, mutta siitä huolimatta normalisoinnin pitäisi olla varovaista, sillä inflaatiopaineet ovat edelleen pienet.

Euroalueen BKT-kasvu

%-muutos edellisestä neljänneksestä Lähteet: Aktia ja Macrobond

Vauhti hiipuu myös Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa ja euroalueella suhdanne on kehittynyt hieman eri ajoituksella. Euroalueella kasvun huippu oli hieman aiemmin, vuonna 2017, kun taas kaikki viittaa siihen, että Yhdysvaltojen kasvuhuippu oli vuonna 2018. Yhdysvaltojen kasvu oli 2,9 prosenttia vuonna 2018, mutta vuoden loppua ja vuoden 2019 alkua kohden Yhdysvaltojen taloudesta on tullut yhä varovaisempia signaaleja, mikä on saanut myös keskuspankin tarkastamaan näkemystään tulevien koronnostojen suhteen. Odotamme yhtä koronnostoa vuoden 2019 lopussa ja yhtä vuonna 2020, mutta nopeiden koronnostojen aika on ohi heijastellen heikentynyttä kasvua ja vähäisiä merkkejä hintapaineiden kohoamisesta.

Yhdysvaltojen talous on toivotun inflaation ja hyvin alhaisen työttömyyden myötä lähellä täyttä kapasiteettia. PCE-inflaatio on noussut 1,7 prosenttiin, ja pohjainflaatio on myös juuri alle 2 prosentin talouden laajempien hintapaineiden vuoksi. Siitä ei tosin ole merkkejä, että inflaatio nousisi yli 2 prosentin. Veropaketti on auttanut vauhdittamaan kasvua vuonna 2019, mutta nyt näyttää todennäköisimmältä, että veropaketin ja kaupan esteiden yhdistelmä sekä ulkomaankaupan huonontunut kehitys johtavat kasvun hidastumiseen eivätkä nousu- ja laskukausien kierteeseen, jota aiemmin pidimme todennäköisimpänä.

Aktian uuden ennusteen mukaan Yhdysvaltojen talous kasvaa 2,2 prosenttia vuonna 2019 ja 1,3 prosenttia vuonna 2020. Odotamme siis oikein kunnon hidastumista. Matalasuhdannetta ei voida sulkea pois, mutta tällä hetkellä reaktiivinen rahapolitiikka viittaa siihen, että nopeimmat heilahdukset todennäköisesti voidaan välttää. Yhdysvaltojen taloutta tällä hetkellä ympäröivät riskit ovat epätavallisen suuret, kun ennustetta nopeampi kasvu näyttää melko todennäköiseltä, mutta ennustekauden aikana tapahtuvaa voimakasta laskuakaan ei voida sulkea pois.

USA:n BKT-kasvu ja ISM-luottamus

BKT: %-muutos vuoden takaa Lähteet: Aktia ja Macrobond

Kiina edelleen yksi suurimmista epävarmuustekijöistä

Kehittyvien talouksien ja alueiden väliset erot ovat tosin myös suuria. Kiinassa kasvuvauhti laantuu odotetusti, kun taas monissa kehittyvissä maissa tilanne on parempi. Intia, Afrikka ja Latinalainen Amerikka ovat alueita, joilla odotamme kasvun kiihtyvän ennustekauden aikana.

Yleisesti kehittyvillä talouksilla menee edelleen hyvin, mutta kehittyneiden maiden ja kehittyvien maiden väliset erot kasvavat ennustekauden aikana, kun kehittyvien talouksien kasvutahti pysyy noin 4,5 prosentissa. Kehittyvien talouksien osuus maailmantaloudesta kasvaa edelleen nopeasti, jopa nopeammin kuin viime vuosina, jolloin kehittyvissäkin maissa on koettu nousukausi.

Kehittyvien talouksien ja alueiden väliset erot ovat tosin myös suuria. Kiinassa kasvuvauhti laantuu odotetusti, kun taas monissa kehittyvissä maissa tilanne on parempi. Intia, Afrikka ja Latinalainen Amerikka ovat alueita, joilla odotamme kasvun kiihtyvän ennustekauden aikana.

Viime vuoden aikana keskustelua on hallinnut Kiina ja erityisesti kauppasota Yhdysvaltain kanssa, mutta myös maan suuri velkataakka ja yhä hidastuva kasvutahti. Kauppasopimuksen suhteen otetaan askeleita eteen ja taakse, eikä siitä ole selkeitä merkkejä, että lopullinen sopimus olisi lähellä, vaikka edistystä tapahtuukin. Aktian uudessa ennusteessa Kiinan talous kasvaa 6 prosenttia vuonna 2019 ja 5,8 prosenttia vuonna 2020, ja kasvun hidastuminen jatkuu talouden elvytyspyrkimyksistä huolimatta. Kasvutavoitteet ja elvytyspolitiikka tavoitteiden saavuttamiseksi ovat hyvin ongelmallisia kasvavaan velkaantuneisuuteen yhdistettyinä. Pidemmällä aikavälillä Kiinan kasvupotentiaalia ei ratkaise elvytyspolitiikka vaan se, kuinka kasvu onnistutaan muuttaa kestävämmäksi ilman jatkuvasti kasvavaa velkataakkaa.

Venäjän talous pysyy maltillisella kasvu-uralla. Kasvun ennustetaan olevan noin 1,5 prosenttia sekä vuonna 2019 että 2020, mikä on positiivista kehitystä verrattuna muutaman vuoden takaiseen, mutta kasvutahti on edelleen melko heikko. Kotimainen kysyntä on palautunut hitaasti, koska tulot ovat kasvaneet hitaasti siitä huolimatta, että yrityssektorilla on nähty melko tuntuvia palkankorotuksia. Pitkällä aikavälillä enemmän kasvupotentiaalia luovat suuret rakenneuudistukset puuttuvat edelleen. Hieman noussut öljyn hinta on hyvä uutinen Venäjälle, mutta öljyn hinnan kehitykseen liittyvä epävarmuus on yhä keskeinen riski ennusteen kannalta siitä huolimatta, että maan riippuvuus öljystä on hieman vähentynyt.
 
Brasiliassa talous jatkaa edelleen toipumistaan muutaman vuoden takaisesta matalasuhdanteesta. Brasilian BKT kasvaa ennusteessamme 2,3 prosenttia sekä vuonna 2019 että 2020. Talouspolitiikka on tukeva, ja lähinnä kotimainen kulutus ja kotimaiset sijoitukset vetävät kasvua.

Japanin talous kasvaa 1 prosentin vuonna 2019 ja 0,6 prosenttia vuonna 2020 Aktian uuden ennusteen mukaan. Kasvunäkymät ovat edelleen vaatimattomat, ja syksylle 2019 suunnitellun kulutusveron korotuksen odotetaan hidastavan kasvua entisestään. Sen vaikutusten hillitsemiseksi on ryhdytty joihinkin elvytystoimenpiteisiin, mikä tukee kasvua aavistuksen vuonna 2019.

Kiinan luottamusindikaattorit

Saldolukuja Lähteet: Aktia ja Macrobond

Alasuuntaiset riskit hallitsevat

Tämä ennuste on arviomme mukaan todennäköisin talouskasvun toteuma vuosina 2019 ja 2020. Ennusteeseen liittyvät alasuuntaiset riskit hallitsevat erityisesti hieman pidemmällä aikavälillä. 

Riskit ovat suurelta osin samat kuin viimeisimmissä ennusteissa. Rahapolitiikan normalisointi Yhdysvalloissa ja euroalueella lisää nopeiden markkinavaihteluiden riskejä ja altistaa samalla reaalitalouden useammille riskeille viime vuosiin verrattuna, kun elvytys on ollut harvinaisen suurta. Vuoden takaiseen verrattuna erotuksena on se, että nyt on myös tuntuva riski siitä, että normalisointi ei jatku, vaan näkemämme normalisointi on jo tapahtunut.
Riski siitä, että hintapaineet jäävät toteutumatta, keskuspankki ei voi toteuttaa rahapolitiikan normalisointiaan ja me jäämme pitkäksi aikaa suuren rahapoliittisen elvytyksen ympäristöön, on kasvanut.

Italian poliittisesti herkkä tilanne on merkittävä riski euroalueella. Italiassa yhdistyvät sekä suuret taloudelliset riskit että ongelmat hauraan poliittisen tilanteen kanssa. Vaikka kesän suurin poliittinen myrsky näyttää laantuneen, tilanne jatkuu epävakaana pidemmän aikaa. Myös Brexit-riski korostuu vuonna 2019 ja voi lisätä talouden häiriöitä, mutta muitakaan poliittisia riskejä Euroopassa ei voi sivuuttaa.

Sekä Kiinaan että Yhdysvaltoihin liittyvät riskit korostuvat kauppasodan ja sen kummallekin taloudelle aiheuttaman riskin seurauksena. Ylikuumenemisen riski ja matalasuhdanteen riski tai riski molemmista toistensa jälkeen on kasvanut huomattavasti Yhdysvalloissa.Jaa