Jaa

Maailmantalous on hyvässä kasvussa

Maailmantalouden kasvu 3,7 %

Lukuun ottamatta juuri rahoitusalan kriisiä edeltäneitä äärettömän nopean kasvun vuosia kuuluvat nykyiset kasvuluvut 2000-luvun parhaimpiin.

Vuonna 2017 maailmantalouden kasvu on nopeutunut, ja vuodesta näyttää tulevan paras sitten vuoden 2011. Lukuun ottamatta juuri rahoitusalan kriisiä edeltäneitä äärettömän nopean kasvun vuosia kuuluvat nykyiset kasvuluvut 2000-luvun parhaimpiin.

Optimismi ja rauhallisuus ovat olleet vallitsevina sekä reaalitaloudessa että markkinoilla vuonna 2017. Jossain määrin rauhallisuus on etenkin markkinoilla myös lisännyt huolta tilanteen pysyvyydestä. Keskuspankkien varovaiset askeleet kohti rahapolitiikan normalisointia ovat myös aiheuttaneet epävarmuutta suhdannetilanteen vahvuudesta ja pysyvyydestä. Aina, kun tietynlaisen pitkään jatkuneen politiikan suunta muuttuu, on syytä noudattaa tarkkaavaisuutta ja varovaisuutta.

Maailmankaupan kasvu on jatkunut nopeana, mikä on elvyttänyt sijoitushalukkuutta maailmalla. Kasvava luottamus tulevaisuuteen ilmenee esimerkiksi maailman ostopäällikköindeksistä ja tukee edelleen myönteistä kehitystä. Erityisen selvästi ovat parantuneet teollisuuden näkymät monien vaikeiden vuosien jälkeen.

Vaikka talous kasvaa kiihtyvällä nopeudella, inflaatio pysyy globaalisti katsoen edelleen hitaana. Energian hintojen vaikutuksesta kesän aikana nopeutunut inflaatio on syksyllä jälleen hidastunut. Varsinkin Euroopassa inflaatio-odotukset ovat edelleen heikot, eivätkä markkinat sen paremmin kuin ammattimaiset ennusteiden laatijatkaan odota inflaation palaavan 2 %:iin.

Maailman poliittinen ja geopoliittinen tilanne on edelleen epävakaa. Vaikka yleinen taloustilanne näyttää Euroopassa hyvältä, monet levottomuutta lisäävät tekijät voivat nopeasti pahentua, ja Katalonia on uhkatekijöistä suurin. Katalonian tilanne on hämmentänyt syksyn aikana, mutta markkinat ovat pysyneet rauhallisina huolimatta monien yritysten päätöksistä muuttaa pois Kataloniasta. Jos tilanteen epävakaus jatkuu, se vaikuttaa kielteisesti Espanjan BKT:hen.

Brexit-prosessi etenee, mutta Ison-Britannian lähtöön EU:sta liittyy paljon epävarmuutta, ja muodollisen eron yhteydessä voi syntyä uutta turbulenssia. Myös Italian poliittinen tilanne on hauras ja taloustilanne heikko. Pankkisektorilla toteutetuista rakenteellisista uudistuksista huolimatta jäljellä on vielä suuria huolenaiheita.

Pohjois-Korean tilanne aiheuttaa huolta maailmanlaajuisesti. Toistaiseksi markkinat eivät ole osoittaneet suurta levottomuutta, mutta tilanteen mahdollinen kärjistyminen lisää markkinoiden varovaisuutta. Aasiassa Kiinan talous on edelleen huomion keskipisteessä. Vuodesta 2017 näyttää tulevan vuosi, jona taloutta tukeva talouspolitiikka on nopeuttanut kasvua yli odotusten. Kiinan näkymiin liittyy kuitenkin tavallista enemmän riskejä monien tekijöiden kehittyessä huolestuttavaan suuntaan. Esimerkkeinä tästä mainittakoon velkaantuneisuus ja asuntomarkkinat.

Kokonaiskuvan muodostaminen Yhdysvaltojen talousnäkymistä on edelleen vaikeaa. Luottamus on hyvä, työttömyys ennätysmäisen alhainen ja kasvu on päässyt vuoden 2017 jälkipuoliskolla uuteen vauhtiin. Keskuspankki lähestyy seuraavaa koronnostoa talven aikana, ja samalla se alkoi lokakuussa supistaa taseitaan. Uuden pääjohtajansa Jerome Powellin johdolla keskuspankki jatkaa politiikkansa varovaista kiristämistä epävarmassa ympäristössä. Poliittiset tavoitteet edistyvät tahmeasti. Lähinnä verouudistus etenee, mutta poliittisen skandaalin seuratessa toistaan on syntynyt ympäristö, jossa talouskysymyksiin kiinnitetään yhä vähemmän huomiota.

Euroopassa keskustelut EU:n ja euroalueen syventämisestä jatkuvat sekä Ranskasta että Saksasta tehtyjen avauksien jälkeen. Myös komissio on esitellyt visioitaan. Me täällä Suomessa olemme myös havahtuneet tähän keskusteluun. Hallitus on ottanut kantaa sellaisen yhteisen valuuttarahaston kehittämiseen, joka voisi toimia viranomaisena, mikäli jokin euroalueen maa menettäisi maksukykynsä. Suomi suosittelee siis jäsenvaltioille entistä suuremman vastuun ottamista omasta taloudestaan. Tässä tilanteessa Suomi vastustaa liittovaltiorakenteita ja luottaa siihen, että toimiva markkinamekanismi riittää. Kysymys kuuluu, riittääkö tämä.

Vaikka yleinen taloustilanne näyttää Euroopassa hyvältä, monet levottomuutta lisäävät tekijät voivat nopeasti pahentua, ja Katalonia on uhkatekijöistä suurin.

Maailmantalouden kasvu

%-muutos vuoden takaa Lähteet: Aktia ja Macrobond

Ennuste

Maailmantalous kasvaa hyvää vauhtia. Aktian uuden ennusteen mukaan maailmantalous kasvaa 3,7 % vuonna 2017, mikä merkitsee pientä korjausta ylöspäin kesän 3,5 %:sta. Myös vuosina 2018 ja 2019 kasvu pysyy hyvänä 3,6 %:ssa.

Maailmantalouden kasvuennusteet

%-muutos vuoden takaa Lähteet: Aktia ja Macrobond

Maailmantalous kasvaa hyvää vauhtia. Aktian uuden ennusteen mukaan maailmantalous kasvaa 3,7 % vuonna 2017, mikä merkitsee pientä korjausta ylöspäin kesän 3,5 %:sta. Myös vuosina 2018 ja 2019 kasvu pysyy hyvänä 3,6 %:ssa. Kehittyvien ja kehittyneiden talouksien välinen ero kasvaa jatkossa, kun kehittyvien talouksien kasvuvauhti kiihtyy ja kehittyneiden talouksien kasvu saavuttaa huippunsa tänä vuonna ja hidastuu sen jälkeen vähitellen alle 2 %:iin.  Olemme korjanneet euroalueen ennustettamme ylöspäin kolmen vuosineljänneksen vahvojen talouslukujen jälkeen, ja ennuste vuodelle 2017 on nyt 2,3 %, ja vuodelle 2018 se on 2,1 %

Pitkällä aikavälillä arvioimme euroalueen kasvupotentiaalin kuitenkin heikoksi. Jatkuvasti vanheneva väestö aiheuttaa Euroopan talouksille paineita, ja rakenteellisten uudistusten puuttuminen monissa jäsenvaltioissa hidastaa potentiaalista kasvua nykyisen hyvän suhdannevaiheen jälkeen.

Kehittyvissä talouksissa kasvuvauhti saavuttaa 4,8 % vuonna 2018 ja 4,9 % vuonna 2019. Kehittyneissä talouksissa vuodesta 2017 tulee paras vuosi, ja jatkossa kasvu hidastuu hieman. Vuonna 2018 kasvun ennustetaan olevan 2,0 %, ja vuoden 2019 ennuste on 1,7 %. Käsitys kehittyneiden maiden suhdannetilanteesta on jonkin verran parantunut vuonna 2017, mutta ei kuitenkaan niin paljon kuin kehittyvissä talouksissa.Maailman vienti

6 kk liukuva keskiarvo Lähteet: Aktia ja Macrobond

Myönteinen suhdannevaihe jatkuu Euroopassa


Vaikka EKP on alkanut varovasti viestittää rahapoliittisten elvytystoimien vähentämisestä vuonna 2018 ja siitä, että suunta mahdollisesti kääntyy sekä hieman kiristyy vuonna 2019, rahapolitiikka tukee edelleen kasvua.

Euroopan talousnäkymät ovat edelleen parantuneet kesän ja syksyn aikana. Olemme korjanneet ylöspäin euroalueen vuoden 2017 kasvuennustettamme 2,3 %:iin ja odotamme kasvun jatkuvan hyvällä 2,1 %:n tasolla vuonna 2018. Luottamus talouteen on pysynyt hyvänä ja varsinkin teollisuus on kehittynyt hyvin vuonna 2017. Palvelusektorilla luottamus on sen sijaan heikentynyt hieman, vaikka taso on edelleen korkea.

Euroopan näkökulmasta kasvun laaja-alaisuus on myös hyvin tervetullutta. Kaikissa euroalueen maissa talous kasvaa, ja investointien osuus BKT:stä on kääntynyt nousuun useissa euromaissa, mutta ei kuitenkaan Italiassa. Useimpiin euroalueen maihin verrattuna investointien osuus Suomessa on suuri, ja vuosina 2016 ja 2017 havaittu muutos on vaikuttava.

Vaikka EKP on alkanut varovasti viestittää rahapoliittisten elvytystoimien vähentämisestä vuonna 2018 ja siitä, että suunta mahdollisesti kääntyy sekä hieman kiristyy vuonna 2019, rahapolitiikka tukee edelleen kasvua. Investointihalukkuus ja maailmankaupan kasvu tukevat myös Euroopan talouksia, kun taas öljyn hinnannousu ja euron vahvistuminen jarruttavat kasvua. Juuri nyt myönteiset vaikutukset näyttävät kuitenkin vallitsevilta.

Nyt EKP:n tukitoimien alasajon lähestyessä tärkeä kysymys on, miten vahvaa kasvu on ja miten hyvin se kestää ilman nykyisiä rahapoliittisia kannustimia.

Euroopan keskuspankki vähentää tukiostojaan vuonna 2018 ja lopulta lopettaa ne, minkä jälkeen korkoja voidaan vähitellen nostaa, jos reaalitalous ja korkonäkymät sen sallivat. Inflaatio on edelleen nopeutunut hyvin varovasti, ja pitkän aikavälin korko-odotukset alittavat edelleen selvästi EKP:n tavoitteen lähes 2 %:n korkotasosta.

Odotettua suurempi inflaatiopaine, jota pidämme varsin epätodennäköisenä, voi kuitenkin johtaa tukiohjelman nyt ennakoitua nopeampaan alasajoon. Aktian ennusteen mukaan korot pysyvät vuonna 2018 nykytasolla, mutta ensimmäinen koronnosto tapahtuu vuoden 2019 aikana, mikäli talouden kehitys sen sallii.

Rahapolitiikan lisäksi rakenteelliset muutokset ovat tärkeitä euroalueen pitkän aikavälin kehitykselle. Saksassa uudistusinto on selvästi laskenut, ja laaja koalitio, jonka syntyminen näyttää Saksassa todennäköiseltä, pystyy lähivuosina tuskin toteuttamaan suuria uudistuksia. Presidentti Macronilla on Ranskassa kunnianhimoinen uudistussuunnitelma. Jos hän onnistuu saamaan vaaliohjelmansa läpi edes osittain, Ranskan pitkän aikavälin näkymät kirkastuvat huomattavasti. Macronin hiipuva suosio viittaa kuitenkin siihen, että ranskalaiset eivät ehkä halua yhtä suuria uudistuksia, kuin presidentti toivoo näkevänsä.

Espanjan taloustilanne on Katalonian itsenäisyyspyrkimysten vuoksi vaikeutunut huomattavasti. Tarpeelliset talousuudistukset ovat jäissä, ja vuonna 2018 Espanjassa keskitytään luultavasti sammuttamaan palopesäkkeitä ja ratkaisemaan poliittisia pulmakysymyksiä. Vaikka Espanjassa tehtiin useita suuria rakenneuudistuksia finanssikriisin jälkeen, talouden pitkän aikavälin toimivuuden takaamiseksi tarvittavien kiireellisten uudistusten luettelo on edelleen pitkä. Varsinkin nuorten syrjäytymiseen ja heikkoon työmarkkinatilanteeseen olisi löydettävä ratkaisut.

Italian tilanne on edelleen vaikea, vaikka pankkisektorin ongelmat on osittain korjattu. Poliittinen epävarmuus, valtavissa vaikeuksissa oleva julkinen sektori, hoitamattomien lainojen suuri määrä ja katastrofaalisen matala työllisyystaso ovat vain muutamia Italiaa vaivaavista ongelmista.

Vaikka Espanjassa tehtiin useita suuria rakenneuudistuksia finanssikriisin jälkeen, talouden pitkän aikavälin toimivuuden takaamiseksi tarvittavien kiireellisten uudistusten luettelo on edelleen pitkä. Varsinkin nuorten syrjäytymiseen ja heikkoon työmarkkinatilanteeseen olisi löydettävä ratkaisut.

BKT, jotkut maat

Indeksi, 2008=100 Lähteet: Aktia ja Macrobond

Yhdysvallat: suhdannetilanne on parantunut, mutta heikentymisriskit ovat edelleen vallitsevia

BKT:n kasvu viimeisten kahden vuosineljänneksen aikana ja luottamus talouteen viittaavat siihen, että Yhdysvaltain talous on ainakin väliaikaisesti saavuttanut hieman paremman kasvuvaiheen samalla, kun muu maailmantalous kehittyy entistä ripeämmin.

Yhdysvaltojen bkt-kasvu ja talousluottamus

% ja saldoluku Lähteet: Aktia ja Macrobond

BKT:n kasvu viimeisten kahden vuosineljänneksen aikana ja luottamus talouteen viittaavat siihen, että Yhdysvaltain talous on ainakin väliaikaisesti saavuttanut hieman paremman kasvuvaiheen samalla, kun muu maailmantalous kehittyy entistä ripeämmin. Aktian uuden ennusteen mukaan Yhdysvaltain talous kasvaa 2,2 % vuonna 2017 ja 2,1 % vuonna 2018. Olemme siis korjanneet ennustettamme ylöspäin elokuusta, mikä johtuu syksyllä hieman parantuneista suhdanteista. Yhdysvalloissa vallitsee edelleen suuri poliittinen epävarmuus, mutta yhä harvemmat edellyttävät enää finanssipoliittista vetoapua.

Suhdannetilanteen kohenemisesta huolimatta Yhdysvaltain taloudessa on nähtävissä merkkejä levottomuudesta. Työmarkkinat näyttävät etenkin alimmissa tuloluokissa jatkuvasti kiristyvän, mutta kaiken kaikkiaan ei yksiselitteisiä signaaleja talouden ylikuumenemisesta ole näkyvissä. Samalla merkkejä Yhdysvaltain talousnäkymien epävarmuuden lisääntymisestä on edelleen olemassa. Inflaationäkymät ovat yhä epävarmat, ja varsinkin heikko palkkakehitys aiheuttaa huolta. Inflaatiodynamiikan poikkeavuus kokemusperäisestä kaavasta lisää epävarmuutta korkotason kehityksestä ja myös reaalitalouden suunnasta. Tästä epävarmuudesta huolimatta keskuspankki kiristää rahapolitiikkaa, koska sen mielestä inflaatio on lähitulevaisuudessa nopeutumassa.

Venäjän talouskasvu nopeutuu

Kehittyneissä talouksissa talouden elpyminen on vahvistunut, mutta maailmantalouden kasvusta vastaavat edelleen pääasiassa kehittyvät taloudet.

Venäjän luottamusindikaattorit

Saldoluku Lähteet: Aktia ja Macrobond

Kehittyneissä talouksissa talouden elpyminen on vahvistunut, mutta maailmantalouden kasvusta vastaavat edelleen pääasiassa kehittyvät taloudet. Tämä kuva korostuu vuoden 2017 lopulla ja vuonna 2018. Varsinkin Venäjän tilanne on vuonna 2017 kääntynyt parempaan suuntaan, mikä luo myös Suomen taloudelle mahdollisuuksia saada vetoapua.

Aktian uuden ennusteen mukaan Venäjän talous kasvaa 1,7 % vuonna 2017 ja 1,7 % vuonna 2018, kun kasvu jäi vuonna 2016 hieman negatiiviseksi. Olemme korjanneet elokuista ennustettamme ylöspäin, koska olemme saaneet parempia tilastoja, ja moni seikka viittaa öljyn hinnan pysymiseen myös jatkossa Venäjän taloutta hyödyttävällä tasolla. Venäjän talousnäkymät ovat parantuneet yksityisen kotimaisen kulutuskysynnän elpymisen myötä, mutta pitkän aikavälin näkymät ovat edelleen vaimeat, ja jo nyt on nähtävissä merkkejä kapasiteettiongelmista. Myös investoinnit ovat vuonna 2017 kehittyneet hyvin, mutta tämä johtuu lähinnä muutamasta suuresta projektista, ja investointien yleiskuva on edelleen heikko. Heikot tulevaisuudennäkymät laimentavat investointihalukkuutta, ja pikaista käännettä tähän trendiin ei juuri ole odotettavissa.

Luottamusta kuvaavat indikaattorit antavat yhä varsin myönteisen kuvan Venäjän suhdanteista, vaikka ne ovat vuonna 2017 heikentyneet. Kotimainen kysyntä elpyy vain vähitellen, koska ostovoima kohenee hyvin hitaasti ja investointikapasiteetti on edelleen rajallinen. Talouskasvu jää vaisuksi suurten rakenteellisten ongelmien vuoksi mutta myös siksi, että mahdollisuudet tukea kasvua talouspoliittisin keinoin ovat hyvin vähäiset.

 Kiinassa elvytyspolitiikka on auttanut pitämään talouskasvun nopeana vuonna 2017. Ennustamme kasvun olevan 6,8 % vuonna 2017 ja hidastuvan 6,6 %:iin vuonna 2018 ja 6,2 %:iin vuonna 2019. Talouskasvun vahvuus on yllättänyt vuonna 2017 maan noudattaman elvyttävän politiikan ansiosta, mutta sen taustalla vaikuttaa myös nopeasti kasvava ulkomaankauppa. Siksi olemme korjanneet Kiinaa koskevaa vuoden 2018 ennustettamme ylöspäin. Luottojen määrän nopea lisääntyminen ja suuri velkaantuneisuus ovat hieman pitemmällä aikavälillä huolestuttavia piirteitä Kiinan taloudessa. Varsinkin yritysten velkaantuneisuus on lisääntynyt hyvin nopeasti. Jos Kiinan kasvu siirtyy vähemmän velkavetoiselle ja kestävämmälle pohjalle vuosina 2018 ja 2019, ennuste sisältää merkittävän hidastumisriskin. Pitemmällä aikavälillä kasvun painopisteen siirtäminen pois liian velkavetoisesta mallista olisi kuitenkin myönteinen asia. Kotimainen kysyntä kannattelee Kiinan kasvua ja etenkin kaupungistuminen tukee edelleen kasvunäkymiä samalla, kun väestön ikääntyminen jarruttaa kasvua vielä pitkään.


Japanin talouskasvu on päässyt vauhtiin vuosina 2016 ja 2017. Ennusteemme mukaan kasvu on 1,5 % vuonna 2017 ja 1,0 % vuonna 2018, mikä merkitsee selvää parannusta kesän ennusteista. Investointivetoinen ulkomainen kysyntä on tukenut Japanin talouden elpymistä, mutta myös kotimaisilla tukitoimilla on ollut vaikutusta. Inflaationäkymät ovat edelleen heikot, ja suuri julkisen talouden velkataakka painaa Japanin kasvunäkymiä, joten kasvun nopeutuminen jää tilapäiseksi. Ikääntynyt väestö ja laahaavat työmarkkinat rajoittavat nykytilanteessa Japanin talouden kasvumahdollisuuksia.

Kiinan ostopäällikköindeksit

Saldoluku Lähteet: Aktia ja Macrobond

Merkittäviä riskejä

Ennuste pohjautuu arvioomme todennäköisimmästä kehityksestä seuraavien kahden vuoden aikana. Ennusteeseen liittyvät riskit ovat suuria, mutta suhteellisen tasapainoisia. Suuret laskusuuntaiset riskit ovat edelleen jossain määrin vallitsevia, mutta noususuuntaisia riskejä ei tule väheksyä. Viimeksi kuluneen vuoden aikana maailmantalouden vahvuus on yllättänyt, ja varsinkin alueet, jotka ovat hyvin riippuvaisia teollisuudesta ja investoinneista, ovat elpyneet yllättävän voimakkaasti.

Euroalueella poliittinen riski on jonkin verran vähentynyt, mutta rahapoliittinen riski on kasvanut sitä mukaa kuin EKP:n tukiohjelman alasajo lähestyy. Ensimmäinen vaihe toteutuu vuodenvaihteessa, kun EKP puolittaa tukiostonsa. Syyskuussa tapahtuu seuraava kiristystoimi, kun ostot mahdollisesti loppuvat kokonaan tai niitä supistetaan vielä viimeisen kerran. Kysymys siitä, miten euroalueen valtionvelkakirjojen markkinat reagoivat kysynnän heikkenemiseen, jää vielä avoimeksi. Selkeänä riskinä on kuitenkin markkinoiden korjausliike, ja erityisen riskialttiita ovat periferiamaiden joukkovelkakirjalainat.

Yhdysvalloissa myös rahapolitiikka on riski, koska keskuspankki supistaa tulevina vuosina tasettaan jättämällä jatkamatta aiempia tukiostojaan. Vaikka prosessi on hidas ja etenee varovasti, muutos voi aiheuttaa epävarmuutta varsinkin, jos ohjauskorot nousevat samanaikaisesti. Vaikka rahapolitiikan normalisointi on nykytilanteessa tavoittelemisen arvoinen päämäärä, tähän prosessiin liittyy monia epävarmuustekijöitä. Yhdysvalloissa myös poliittinen epävakaus on huomattava.

Aasiassa Kiinan talouteen liittyy suuri epävarmuus. Suurin riski on talouskasvun hallitsematon romahtaminen velkaantuneisuusongelmien seurauksena. Muuten alueella ovat merkittävimpiä Pohjois-Koreaan liittyvät geopoliittiset riskit.

Jaa