Hitaampaa kasvua Suomessa ja maailmalla

Talouskatsaus 1.2019

18.03.2019

Heidi Schauman
Jaa

Tiivistelmä

Aktian kevätennusteen mukaan talous jatkaa hidastumistaan keväällä ja kesällä, ja kasvu on tänä vuonna 1,7 prosenttia, selvästi alle viime vuoden 2,2 prosentin kasvun. Ensi vuonna kasvu hidastuu entisestään 1,3 prosenttiin edelleen vaikean kansainvälisen talousympäristön, alhaisen investointihalun, hieman heikentyneen kulutuksen kasvun sekä yskähtelevän ulkomaankaupan vuoksi. Vaikka kokonaiskuva näyttää haastavalta, pidämme todennäköisimpänä, että kasvu jatkuu mutta suhdanne hiipuu.

Aktian uuden ennusteen mukaan maailmantalous kasvaa 3,3 prosenttia vuosina 2019 ja 2020. Tämä heijastelee globaalin ja erityisesti kehittyneiden talouksien kasvun tuntuvaa hiipumista. Kehittyneiden talouksien kasvu laskee tänä vuonna alle 2 prosenttiin, kun taas kehittyvät taloudet näyttävät Kiinan yhä hitaammasta kasvusta huolimatta pitävän paikkansa melko hyvin, ja ennustamme 4,4 prosentin kasvua vuodelle 2019 ja 4,6 prosentin kasvua vuodelle 2020.

Ennustamme että EKP nostaa koron ensimmäistä kertaa vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, mutta kyseiseen koron nostoon liittyy paljon epävarmuutta.

A.Osio

Suomen talous

Jaa

Suomi -kasvu hidastuu

Kasvutahdin hidastuminen jatkuu vuosina 2019 ja 2020, ja Aktian uuden ennusteen mukaan BKT-kasvu on 1,7 prosenttia vuonna 2019 ja 1,3 prosenttia vuonna 2020.

BKT-kasvu

%-muutos vuoden takaa Lähteet: Aktia ja Macrobond

Vuotta 2018 hallitsi maailmanlaajuisesti epävarmuus, ja tämä epävarmuus yhdessä heikentyneiden vienti- ja investointinäkymien kanssa auttoi kääntämään Suomen BKT-kasvun 2,2 prosenttiin vuonna 2018 vuoden 2017 2,7 prosentista. Viimeisimmän saatavilla olevan tilaston mukaan korkein suhdannehuippu BKT:ssa mitattuna näyttää nyt tapahtuneen jo vuonna 2016, ja vuosi 2017 oli lähes yhtä hyvä.

Vaikka kasvu hidastui jo viime vuonna, talouskasvuun liittyy monia hyviä puolia. Kotitalouksien kulutuskysyntä pysyi hyvänä samoin kuin investointien kasvu, vaikka se heikentyikin aiempiin vuosiin verrattuna. Työllisyyden kehitys oli erinomaista vuonna 2018, mutta kääntöpuolena on, että tuottavuuden kasvu oli sitäkin huonompaa. Toinen odotettu mutta ongelmallinen seikka kehityksessä oli, että viennin kasvu heikentyi vuonna 2018, mikä sopii hyvin yhteen sen kanssa, mitä muualla maailmassa on nähty. Siitä huolimatta se on erittäin huolestuttavaa suomalaisen näkökulmasta.

Kasvutahdin hidastuminen jatkuu vuosina 2019 ja 2020, ja Aktian uuden ennusteen mukaan BKT-kasvu on 1,7 prosenttia vuonna 2019 ja 1,3 prosenttia vuonna 2020. Korjaamme siis vuoden 2019 kasvua hieman alaspäin 1,8 prosentista 1,7 prosenttiin, mutta kokonaiskuva on kaikkiaan melko samanlainen kuin puoli vuotta sitten. Tähän saakka Suomi on pärjännyt hyvin siinä turbulenssissa, jota muun muassa Yhdysvaltain ja Kiinan välinen kauppasota on aiheuttanut. Jos laajalle ulottuva epävarmuus jatkuu ja jos lisäksi tulee uusia järkytyksiä, on vielä voimakkaamman hidastumisen riski toki olemassa. Pidämme näkymiä kaksijakoisina ja huomattavasti heikompina kuin puoli vuotta sitten. Odotamme kasvua, joka lähestyy potentiaalista kasvuvauhtia.

Vaikka ulkomaiset riskit ovatkin eniten pinnalla, Suomen kasvuun liittyy sekä kotimaisia että ulkomaisia riskejä. Työllisyyden hyvä kehitys on osaltaan lisännyt rekrytointiongelmia, mikä näkyy hyvin tilastoissa. Toisaalta taas tuottavuuden kehitys on ollut hyvin heikkoa viime vuosina, mikä viittaa suurehkoihin rakenteellisiin haasteisiin, jotka liittyvät melko vaatimattomaan investointiasteeseen (rakennusinvestoinnit pois lukien). Rakentaminen ja asuntomarkkinat näyttävät lisäksi kulkevan kohti entistä rauhallisempaa suhdannetta, mikä voi myös aiheuttaa odottamattomia negatiivisia sokkeja muuhun talouteen.

Suurin välitön riski Suomen kasvunäkymille on kuitenkin Suomen rajojen ulkopuolella. Brexit-prosessi, Italia-epävarmuus, poliittisesti epävakaa tilanne monissa Euroopan maissa ja kaikki Yhdysvaltoihin ja Kiinaan liittyvä epävarmuus ovat joitakin tärkeimpiä riskejä. Myös rahapolitiikan normalisointi yhdessä jäähtyvän suhdanteen kanssa muodostaa erittäin vaikean kokonaisuuden, joka lisää äkillisten heilahdusten riskejä.

Tuottavuuden kehitys on ollut hyvin heikkoa viime vuosina, mikä viittaa suurehkoihin rakenteellisiin haasteisiin, jotka liittyvät melko vaatimattomaan investointiasteeseen.

Ennuste: Suomen kasvutahti laskee alle 2 prosentin

Suomen talouden ennuste

%-muutos vuoden takaa Lähteet: Aktia ja Macrobond

Aktian kevätennusteen mukaan talous jatkaa hidastumistaan keväällä ja kesällä, ja kasvu on tänä vuonna 1,7 prosenttia, selvästi alle viime vuoden 2,2 prosentin kasvun. Ensi vuonna kasvu hidastuu entisestään 1,3 prosenttiin edelleen vaikean kansainvälisen talousympäristön, alhaisen investointihalun, hieman heikentyneen kulutuksen kasvun sekä yskähtelevän ulkomaankaupan vuoksi. Vaikka kokonaiskuva näyttää haastavalta, pidämme todennäköisimpänä, että kasvu jatkuu mutta suhdanne hiipuu.

Viennin kasvutahti kasvaa ennusteessamme aavistuksen vuoden 2018 erittäin heikon 1,5 prosentin kasvun jälkeen. Odotamme viennille noin 3 prosentin kasvua vuosina 2019 ja 2020. Tämä heijastelee tilannetta, jossa pahimmat kauppasotajännitteet helpottavat hieman ja investointihalu lisääntyy erityisesti kehittyvissä talouksissa.

Globaalisti haastavasta taloustilanteesta huolimatta monien suomalaisten kotitalouksien tilanne on parantunut hyvän työmarkkinakehityksen vuoksi. Tämä yhdessä matalina pysyneiden korkojen kanssa tukee yksityistä kulutusta edelleen ennustekauden aikana. Odotamme tosin, että työmarkkinoiden kehitys ei ole yhtä positiivista ennustekauden aikana kuin viimeisten kahden vuoden aikana, mikä painaa kulutuksen kasvua hieman alaspäin. Yksityinen kulutus nousee ennusteemme mukaan 1,7 prosenttia vuonna 2019 ja 1,3 prosenttia vuonna 2020.

Investointien kasvutahti oli 3,2 prosenttia vuonna 2018, mikä on jatkoa jo vuonna 2017 tapahtuneelle heikentymiselle, ja Aktian uudessa ennusteessa investointien kasvutahti laskee entisestään vuosina 2019 ja 2020. Tämän taustalla on heikentynyt rakentamisen suhdanne ja ylipäätään heikentynyt investointihalu.

Suomen taloutta eteenpäin vievät voimat löytyvät jatkossa enemmän kotimaasta kuin viimeisten vuosien korkeasuhdanteen aikana, jolloin ulkomaankaupalla on ollut isompi rooli. Jos kauppasota ja sen aiheuttama epävarmuus eivät pian väisty, ei tosin voida luottaa yhtä vahvaan viennin kysyntään kuin aiemmin.

Vaikka kokonaiskuva näyttää haastavalta, pidämme todennäköisimpänä, että kasvu jatkuu mutta suhdanne hiipuu.

Suomen muut keskeiset ennusteluvut

Ennusteet vuosille 2019 ja 2020, osittain myös 2018 Lähteet: Aktia ja Macrobond

Työllisyysasteen nousu hidastuu

Suomen työllisyysasteen trendi nousi tammikuussa 72,6 prosenttiin ja työttömyysasteen trendi laski 6,4 prosenttiin. Vuotta aiemmin työllisyysaste oli 70,9 prosenttia ja työttömyysaste 8,2 prosenttia. Vuonna 2018 näimme siis hyvin nopean parannuksen sekä työllisyysasteessa että työttömyysasteessa. Tason suhteen alamme olla kansainvälisestikin hyväksyttävillä tasoilla, mutta ottaen huomioon Suomen vanheneva väestörakenne ja rasittunut julkinen talous, erityisesti hieman pidemmällä aikavälillä, nämä tasot eivät riitä, vaan tavoitteen on oltava huomattavasti kunnianhimoisemmilla tasoilla.

Beveridge-käyrän tarkastelu viittaa myös siihen, että kohtaanto on parantunut hieman nopeasti laskevan työttömyysasteen tuloksena. Avoimien toimien taso on edelleen ennätystasoilla, joten tällä hetkellä meillä on sisäänpäin ja ylöspäin kiipeävä Beveridge-käyrä. Historiallinen vertailu näyttää tosin, että kohtaannossa on edelleen paljon parantamisen varaa, ja pinnan alla piileksii sekä alueellisia että ammattikohtaisia kohtaanto-ongelmia, joiden vakavuusaste kasvaa sitä mukaa, kun rekrytointivaikeudet lisääntyvät. Meillä olevan työvoiman kohtaannon edistämisen pitäisi olla yksi niistä tavoitteista, joissa kaikki puolueet voivat olla yhtä mieltä. Se, miten tämä tehdään, on toki poliittinen kysymys, joka edellyttää poliittisia arvovalintoja. Koulutuksen kohdistaminen oikein, työnvälityksen lisääminen ja tehostaminen, rakentamisen lisääminen niillä paikkakunnilla, joihin kohdistuu muuttoliikettä, työttömyyssuojan heikentäminen ja työvoimaperäisen maahanmuuton helpottaminen ovat joitain toimenpiteitä, jotka voivat auttaa edistämään kohtaantoa. Kaikki näistä toimivat eri tavoin.

Aktian ennusteen mukaan työttömyys laskee edelleen hitaasti 6,5 prosenttiin vuonna 2019 vuositasolla ja 6,3 prosenttiin vuonna 2020. Olemme siis korjanneet ennustettamme vuodelle 2019 alaspäin 7 prosentista 6,5 prosenttiin vuonna 2018 tapahtuneen yllättävän nopean laskun vuoksi.

Työllisyysaste

% Lähteet: Aktia ja Macrobond

Kulutuksen kasvu hiipuu työllisyyden kasvun hiipuessa

Suomalaiset kotitaloudet suhtautuvat tulevaisuuteen edelleen hyvin positiivisesti, vaikka kokonaisluottamus onkin tullut alaspäin periaatteessa koko vuoden 2018 ajan.

Kulutus

Indeksi, 2008=100 Lähteet: Aktia ja Macrobond

Suomalaiset kotitaloudet suhtautuvat tulevaisuuteen edelleen hyvin positiivisesti, vaikka kokonaisluottamus onkin tullut alaspäin periaatteessa koko vuoden 2018 ajan. Suomalaisten luottamus omaan talouteen on pysynyt erittäin hyvillä tasoilla, kun taas luottamus Suomen talouden näkymiin on heikentynyt tuntuvasti. Historiallisesti katsottuna luottamus omaan talouteen on ollut paljon vakaampi, kun taas luottamus koko maan talouteen on ollut paikoitellen hyvinkin volatiili.

Hyvä työllisyyskehitys on auttanut tukemaan luottamusta, kuten myös itse kulutusta. Kulutus kasvoi 1,4 prosenttia vuonna 2018 edeltävästä vuodesta, mikä on linjassa sen kanssa, mitä ennustimme vuonna 2017. Aktian ennuste on 1,7 prosenttia vuodelle 2019 ja 1,3 prosenttia vuodelle 2020. Odotamme siis, että tavallisten kuluttajien kotimainen kysyntä toimii edelleen kasvun selkärankana, mutta kasvutahti hiipuu käsi kädessä hieman heikentyneen työllisyyskehityksen kanssa ennustekauden lopussa, jolloin kohtaanto-ongelma todennäköisesti voimistuu entisestään.

Luottamus

Saldoluku Lähteet: Aktia ja Macrobond

Inflaatiopaineet pysyvät heikkoina

Ennustamme, että kuluttajahinnat nousevat tänä vuonna 1,5 prosenttia ja vuonna 2020 1,6 prosenttia.

Inflaatio on ollut Suomessa alle 2 prosenttia vuodesta 2013 lähtien. Pitkän aikaa inflaatio oli korkeampi Suomessa kuin euroalueella keskimäärin, mutta viimeisten 2 vuoden aikana tilanne on ollut päinvastainen ja Suomen inflaatio on ollut matalampi. Se on auttanut parantamaan sekä ostovoimaa että kilpailukykyä euroalueeseen verrattuna.

Inflaatio oli vuonna 2018 keskimäärin 1,1 prosenttia, mutta vaihtelu oli suurta vuoden aikana, ja inflaatiotahti kiihtyi vuoden loppua kohti siten, että se oli joulukuussa 1,2 prosenttia ja laski tammikuussa 1,1 prosenttiin. Euroalueen inflaatio oli 1,5 prosenttia joulukuussa. Inflaatio nousi kesällä 2018 vain laskeakseen jälleen vuoden lopussa väliaikaisten energiaan liittyvien seikkojen vuoksi. Pohjainflaation trendi oli Suomessa nouseva vuonna 2018, mutta se on edelleen alle 1 prosentin. Ennustamme, että kuluttajahinnat nousevat tänä vuonna 1,5 prosenttia ja vuonna 2020 1,6 prosenttia. Inflaatiotahti on toisin sanoen jatkossakin maltillinen. Matalat ja laskevat asuntolainakorot painavat inflaatiota edelleen.

Asumisen, veden, sähkön, kaasun ja muun energian paino kokonaiskulutuksessa on noussut viime vuosina tuntuvasti, kun taas muun muassa elintarvikkeiden, viestinnän ja kulttuurin ja vapaa-ajan kulutuksen rooli kulutuskorissa on pienentynyt.

Inflaatio

%-muutos vuoden takaa Lähteet: Aktia ja Macrobond

Uudisrakentaminen hidastuu

Rakennussektorilla näkemämme nousun takana olevat suuret ajurit, eli matala korkotaso sekä kaupungistuminen, eivät näytä olevan menossa minnekään, mikä viittaa hieman pidemmällä aikavälillä vakaana pysyvään kysyntään.

Rakentaminen

kpl Lähteet: Aktia ja Macrobond

Monen vaikean vuoden jälkeen Suomessa nähtiin investoinneissa suuri nousu vuonna 2017, minkä jälkeen on nähty varovaisempaa mutta edelleen positiivista kehitystä. Kokonaisinvestoinnit kasvoivat 3,2 prosenttia vuonna 2018. Kun investoinnit jaetaan rakennusinvestointeihin ja muihin, käy ilmi, että rakennusinvestoinnit kasvoivat 4,2 prosenttia vuonna 2018 ja muut investoinnit 2 prosenttia. Ennusteemme mukaan investoinnit kasvavat edelleen vuosina 2019 ja 2020, mutta kasvutahti hiipuu reiluun 2 prosenttiin. Odotamme erityisesti rakennusinvestointien hidastuvan.

Sen oletuksen taustalla, että rakennusinvestoinnit hidastuvat tänä vuonna, on koko vuoden 2018 ajan rekisteröity rakennuslupien vähentyminen, ja näyttää siltä, että aloitetut rakennushankkeet seuraavat samaa kehitystä tänä vuonna. Emme ennusta dramaattista käännöstä, mutta katsomme, että rakennussektorin kasvu on lähellä nollaa tänä vuonna. Rakennussektorilla näkemämme nousun takana olevat suuret ajurit, eli matala korkotaso sekä kaupungistuminen, eivät näytä olevan menossa minnekään, mikä viittaa hieman pidemmällä aikavälillä vakaana pysyvään kysyntään.

Viennin kasvu heikkoa

Maailmalla vuoden 2018 aikana tapahtunut hidastuminen oli monessa suhteessa myös teollisuuden laskua seurauksena tulevaisuuden arvoketjuihin ja vientikuvioihin liittyvistä peloista.

Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppasota ja sen aiheuttama epävarmuus näkyi selvästi Suomen ulkomaankaupan tilastoissa vuonna 2018. Kokonaisvienti kasvoi 1,5 prosenttia, mikä tarkoittaa voimakasta heikentymistä vuodesta 2017, jolloin vienti kasvoi 7,7 prosenttia. Tuotekauppa kärsi suurimman kolauksen ja kasvoi vain 0,9 prosenttia, kun taas palveluiden vienti kasvoi 2,9 prosenttia. Vuoden 2017 vastaavat luvut olivat 8 prosenttia tuoteviennin ja 6,9 prosenttia palveluiden viennin osalta, joten heikentynyt kehitys näkyy myös palveluiden viennissä, mutta ei yhtä selvästi. Maailmalla vuoden 2018 aikana tapahtunut hidastuminen oli monessa suhteessa myös teollisuuden laskua seurauksena tulevaisuuden arvoketjuihin ja vientikuvioihin liittyvistä peloista. Myös Brexit vaikuttaa siihen, että ulkomaankaupan ja teollisuuden investointien näkymät ovat erityisen epävarmat juuri nyt.

Teollisuuden tuotanto kasvoi edelleen vuonna 2018 haastavasta tilanteesta huolimatta, ja teollisuustuotannon taso oli 2,8 prosenttia korkeampi vuoden 2018 lopussa kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Myös uudet teollisuuden tilaukset viittaavat varovaisen myönteiseen kehitykseen, joka on linjassa teollisuuden tuotannon kehityksen kanssa. Toistaiseksi ei ole merkkejä teollisuuden tuotannon laskusta, vaikka kasvu on hidastunut.

Tuotekaupan maakohtainen tarkastelu osoittaa, että Saksa on edelleen huipulla, kun katsotaan Suomen vientiä kohdemaan mukaan. Tosin esimerkiksi Ruotsin ja Saksan välinen ero pieneni hieman vuonna 2018, kun Saksaan kohdistuvan viennin kasvu käytännössä pysähtyi kokonaan ja Ruotsiin suuntautuva kasvu puolestaan sai lisää vauhtia. Vienti Venäjälle kääntyi laskuun vuonna 2018, kun taas vienti Kiinaan, Yhdysvaltoihin ja Alankomaihin kehittyi heikon positiivisesti.

Tavaravienti

eur Lähteet: Aktia ja Macrobond

Julkista velkakierrettä ei ole katkaistu

Aktian uuden ennusteen mukaan velkaantuminen laskee edelleen suhteessa BKT:hen siten, että vuonna 2020 velkaantumisaste on 57,6 prosenttia. Julkinen talous pysyy kuitenkin alijäämäisenä läpi jo hiipumassa olevan nousukauden, mikä herättää monia vaikeita kysymyksiä Suomen julkisen talouden kestävyydestä pidemmällä aikavälillä.

Vaikka syksyllä saatiin ilouutisia, että Suomen ei tarvinnut ottaa niin paljon velkaa, mikä katsottiin seuraukseksi hyvästä kasvusta ja parantuneesta työllisyystilanteesta, olemme edelleen siinä tilanteessa, että julkisen sektorin velka jatkaa kasvuaan. BKT:hen verrattuna se tosin on laskenut jo joidenkin vuosien ajan, ja sen odotettiin laskevan alle 60 prosentin vuonna 2018. Aktian uuden ennusteen mukaan velkaantuminen laskee edelleen suhteessa BKT:hen siten, että vuonna 2020 velkaantumisaste on 57,6 prosenttia. Julkinen talous pysyy kuitenkin alijäämäisenä läpi jo hiipumassa olevan nousukauden, mikä herättää monia vaikeita kysymyksiä Suomen julkisen talouden kestävyydestä pidemmällä aikavälillä. Takanamme on nyt 4 vuotta kasvua, kasvun huippu näyttää tapahtuneen jo 2016, minkä jälkeen kasvutahti on hiipunut. Jos ennusteemme toteutuu, meillä on vähintään 6 vuotta kasvua ilman, että julkistalous on saanut ylijäämää. Se on huolestuttavaa.

Julkinen velka

% BKT:sta Lähteet: Aktia ja Macrobond

B.Osio

Maailmantalous

Jaa

Maailmantalouden kasvutahti hiipuu, alasuuntaiset riskit hallitsevat

Korjaamme euroalueen ja Yhdysvaltojen näkymiä alaspäin, mutta pidämme samalla monien kasvutalouksien tulevaisuudennäkymiä valoisina, mikä auttaa nostamaan vuosien 2019 ja 2020 globaalia kasvua.

Ostopäällikköindeksit

Saldoluku Lähteet: Aktia ja Macrobond

Kokonaislukuja katsottaessa voidaan todeta, että vuodesta 2018 tuli talouden osalta hyvä vuosi. Suurin osa vuoden 2018 ensimmäisestä arviosta on valmis, ja globaali kasvu näyttää laskeutuneen noin 3,6 prosenttiin kaikesta turbulenssista huolimatta.

Ja turbulenssiahan riitti. Vuotta hallitsivat epävarmuus ja pelot. Pörssit sahasivat ylös ja alas, ja Yhdysvaltojen vuoden alussa aloittamaan kauppasotaan liittyvät spekulaatiot johtivat ympäri maailmaa ulottuviin huoliin. Näistä huolista, laskevista luottamusindekseistä ja monien maiden vuoden loppua kohden heikentyneistä kasvuluvuista huolimatta kokonaisuus näyttää kohtalaiselta.

Erityisesti euroalueella oli rankka vuosi taustalla vaikuttaneen suuren poliittisen levottomuuden vuoksi. Angela Merkel jätti toimensa puolueen puheenjohtajana, mikä johti uuteen aikakauteen Saksan ja samalla myös EU:n politiikassa. Italia-huolet yhdessä Yhdysvaltojen ennakoimattoman politiikan kanssa olivat suurimmat vuonna 2018 nähdyn turbulenssin aiheuttajat, mutta vuoden lopussa Italiaan liittyvät huolet vähenivät, kun hallitus ja EU-komissio sopivat kompromissista julkistalouden suhteen. Samaan aikaan kaiken muun epävarmuuden kanssa on myös Brexit lähestynyt ilman todennettavissa olevia konkreettisia suunnitelmia.

Talouspolitiikka on astunut talouden keskiöön vuonna 2018 kauppasodan mutta myös Yhdysvaltojen verohelpotusten kautta. Toinen tärkeä osa talouspolitiikkaa, rahapolitiikka, on ollut keskiössä jo pitkään. Yhdysvaltojen hyvä kasvu, keskimäärin 2,9 prosenttia vuonna 2018, sekä kasvuhakuinen rahoituspolitiikka yhdistettynä nousevaan inflaatioon loivat vielä vuoden 2018 alussa aineksia entistäkin kireämpään rahapolitiikkaan Yhdysvalloissa. Sen jälkeen, kun talousnäkymät hiipuivat vuonna 2018 ja inflaatio-odotukset heikentyivät, myös rahapoliittiset realiteetit muuttuivat ja odotukset koronnostoista alkoivat hiipua. Odotamme vain yhtä koronnostoa tänä vuonna ja toista vuoden 2020 aikana. 

Varsinaisten koronnostojen lisäksi USA:n keskuspankki pienentää kuukausittain taseitaan 40 miljardilla, millä on myös taloutta kiristävä vaikutus. Yhdysvaltojen keskuspankin lokakuussa 2017 aloittamat taseen pienennykset ovat nyt jatkuneet niin pitkään ja ovat niin suuria, että niillä on tuntuva kiristävä vaikutus Yhdysvaltojen ja koko maailman talouteen. Yhdysvaltojen keskuspankki ei ole asettanut loppupäivämäärää taseen pienennykselle, ja taseen pienennyksen lopettamisen ajankohdasta vallitsee suuri epävarmuus. Paljon riippuu talouskehityksestä vuonna 2019.

Euroalueen suhdanne heikentyi vuonna 2018, ja kasvu oli keskimäärin 1,8 %, mutta kasvuprofiili herättää huolta. Kahden todella hyvän neljänneksen jälkeen vuoden alussa kasvu hiipui voimakkaasti vuoden lopussa, ja esimerkiksi sekä Italiassa että Saksassa noteerattiin neljänneksiä, joissa kasvu oli negatiivista. EKP lopetti osto-ohjelmansa odotetusti vuodenvaihteessa, ja odotamme yhtä koronnostoa vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla. Olemme siis siirtäneet koronnostoa eteenpäin. Korot pysyvät hyvin alhaisilla tasoilla koko ennustekauden ajan.

Vaikka epävarmuus ja riskit ovat lisääntyneet, on edelleen todennäköisintä, että kasvu pysyy melko hyvänä lyhyellä aikavälillä, vaikka alasuuntaiset riskit ovatkin nousseet ja alkavat dominoida hieman pidemmällä aikavälillä. Korjaamme euroalueen ja Yhdysvaltojen näkymiä alaspäin, mutta pidämme samalla monien kasvutalouksien tulevaisuudennäkymiä valoisina, mikä auttaa nostamaan vuosien 2019 ja 2020 globaalia kasvua.

Korot pysyvät hyvin alhaisilla tasoilla koko ennustekauden ajan.

Maailman tuonti

6 kk liukuva keskiarvo Lähteet: Aktia ja Macrobond

Ennuste

Maailmantalouden kasvuennusteet

%-muutos vuoden takaa Lähteet: Aktia ja Macrobond

Aktian uuden ennusteen mukaan maailmantalous kasvaa 3,3 prosenttia vuosina 2019 ja 2020.

Aktian uuden ennusteen mukaan maailmantalous kasvaa 3,3 prosenttia vuosina 2019 ja 2020. Tämä heijastelee globaalin ja erityisesti kehittyneiden talouksien kasvun tuntuvaa hiipumista. Kehittyneiden talouksien kasvu laskee tänä vuonna alle 2 prosenttiin, kun taas kehittyvät taloudet näyttävät Kiinan yhä hitaammasta kasvusta huolimatta pitävän paikkansa melko hyvin, ja ennustamme 4,4 prosentin kasvua vuodelle 2019 ja 4,6 prosentin kasvua vuodelle 2020. Ennen kaikkea Aasia toimii kehittyvien talouksien kasvumoottorina, mutta myös Etelä-Amerikan ja Venäjän näkymät näyttävät nyt hieman valoisammilta. 

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että kasvun huippu näyttäisi olevan takanamme sekä Yhdysvaltojen että euroalueen osalta, vaikka huippu näyttäisikin ajoittuneen vuoteen 2017 Euroopassa ja vuoteen 2018 Yhdysvalloissa elvyttävän finanssipolitiikan vuoksi. Ostopäällikköindeksit sekä muut luottamusindikaattorit viittaavat globaalin kasvun synkronisoituun heikkenemiseen, mutta maakohtainen tarkastelu viittaa suuriin alueiden välisiin eroihin.

Aktian uudessa ennusteessa euroalueen vuoden 2019 kasvua on korjattu talven 1,5 prosentista 1,2 prosenttiin maanosan yhä suurempia ongelmia heijastellen. Kaikki isot taloudet alkavat hidastua paitsi Espanja. Vuonna 2020 kasvu laskeutuu 1 prosenttiin. Enää ei siis voida puhua korkeasuhdanteesta, mutta edelleen näyttää siltä, että kokonaiskasvu pysyy melko lähellä potentiaalista kasvutahtia, vaikka joillain talouksilla, kuten Italialla, onkin vaikeampaa.  Epävarmat vientinäkymät painavat euroaluetta, mutta myös ikääntyminen, rakenteellisten uudistusten puute sekä tuottavuuden heikko kasvu luovat tilanteen, missä kasvupotentiaali ei ole kovin hyvä.

Pidämme Yhdysvaltojen kasvuennusteen vuodelle 2019 muuttumattomana, 2,2 prosentissa, mutta odotamme tuntuvaa heikkenemistä vuonna 2020, jolloin veropaketin suurimmat vaikutukset alkavat hiipua. Ennusteemme vuodelle 2020 onkin 1,3 prosenttia, vain marginaalisesti parempi kuin euroalueen kasvu. Juuri nyt näyttää todennäköisimmältä, että Yhdysvaltain talous kulkee kohti hidasta heikentymistä toisiaan seuraavien nousu- ja laskukausien kierteen sijaan, vaikka sitä ei voidakaan sulkea pois.

Euroalueella on vaikeaa

Kasvua tuli 1,8 prosenttia vuonna 2018. Aktian uuden ennusteen mukaan euroalueen talous kasvaa 1,2 prosenttia vuonna 2019 ja vain 1 prosentin vuonna 2020. Ennustamme siis tuntuvaa hidastumista euroalueelle kokonaisuudessaan.  Terävin kasvuhuippu on takanamme, ja nyt kuljemme kohti heikompaa suhdannetta, vaikka emme ennustakaan matalasuhdannetta.

Vuosi 2018 oli kokonaisuudessaan erittäin vaikea vuosi sekä euroalueelle että EU:lle. Kasvu hidastui vuoden aikana ja monilla isoilla talouksilla oli vaikeaa. Monet taloudet kärsivät oman maan poliittisen epävarmuuden lisäksi myös heikentyneestä ulkoisesta kysynnästä. Saksassa vuoden toinen puolisko näytti todella heikolta osittain väliaikaisten tekijöiden seurauksena. Tosiasia kuitenkin on, että Saksa on yksi niistä talouksista, joka kärsii eniten globaalista epävarmuudesta, joka puolestaan näkyy teollisuuden investointien vähentymisenä.

Kasvua tuli 1,8 prosenttia vuonna 2018. Aktian uuden ennusteen mukaan euroalueen talous kasvaa 1,2 prosenttia vuonna 2019 ja vain 1 prosentin vuonna 2020. Ennustamme siis tuntuvaa hidastumista euroalueelle kokonaisuudessaan.  Terävin kasvuhuippu on takanamme, ja nyt kuljemme kohti heikompaa suhdannetta, vaikka emme ennustakaan matalasuhdannetta. Reilun 1 prosentin kasvu on melko lähellä euroalueen potentiaalista kasvutahtia ja heijastelee siten normalisoitumista jonkinlaisen ylikuumenemisen jälkeen. Yhä heikentyvät vientinäkymät vaimentavat kasvua jatkossa, joten ei näytä siltä, että maailman kauppaan liittyvään epävarmuuteen löytyisi nopea ratkaisu.

Kotimaisella kulutuksella on tällaisessa tilanteessa yhä tärkeämpi rooli kasvun kannalta. Edelleen erittäin suotuisat lainanotto-olosuhteet, hyvä työllistymiskehitys sekä suhteellisen matala inflaatio tukevat tulevaisuudessa myös kulutusta. 

Ulkomaankaupan vähenemiseen liittyvien riskien lisäksi Italian vaikea poliittinen tilanne on huomattava riski. Suuri julkinen velkaantuminen, huomattavat hoitamattomat lainat (NPL), yleisesti huonossa kunnossa oleva pankkisektori sekä heikko talouskasvu tekevät poliittisesta epävarmuudesta haastavamman ja takaavat, että maan huolet eivät häviä itsestään.

Keskuspankin rahapolitiikan normalisointi on hyvässä vauhdissa, sillä osto-ohjelmat lopetettiin vuodenvaihteessa 2018–2019. Keskuspankki jatkaa jo tehtyjen ostosten uudistamista, mutta ei tee enää uusia hankintoja. Ensimmäinen koronnosto tulee tapahtumaan vuoden 2020 ensimmäisen puoliskon lopulla huonontuneiden kasvu- ja inflaationäkymien seurauksena.

Rahapolitiikan normalisointi on monin tavoin toivottavaa, mutta samalla on tärkeää, että reaalitalous otetaan prosessissa soveltuvalla tavalla huomioon. Euroalueella rakenteellisten muutosten puute aiheuttaa tuntuvan riskin, koska reaalitalouden fundamentit ovat monissa maissa toivottua heikommat. Moni asia viittaa siihen, että talous selviää hieman tiukemmasta rahapolitiikasta, mutta siitä huolimatta normalisoinnin pitäisi olla varovaista, sillä inflaatiopaineet ovat edelleen pienet.

Euroalueen BKT-kasvu

%-muutos edellisestä neljänneksestä Lähteet: Aktia ja Macrobond

Vauhti hiipuu myös Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa ja euroalueella suhdanne on kehittynyt hieman eri ajoituksella. Euroalueella kasvun huippu oli hieman aiemmin, vuonna 2017, kun taas kaikki viittaa siihen, että Yhdysvaltojen kasvuhuippu oli vuonna 2018. Yhdysvaltojen kasvu oli 2,9 prosenttia vuonna 2018, mutta vuoden loppua ja vuoden 2019 alkua kohden Yhdysvaltojen taloudesta on tullut yhä varovaisempia signaaleja, mikä on saanut myös keskuspankin tarkastamaan näkemystään tulevien koronnostojen suhteen. Odotamme yhtä koronnostoa vuoden 2019 lopussa ja yhtä vuonna 2020, mutta nopeiden koronnostojen aika on ohi heijastellen heikentynyttä kasvua ja vähäisiä merkkejä hintapaineiden kohoamisesta.

Yhdysvaltojen talous on toivotun inflaation ja hyvin alhaisen työttömyyden myötä lähellä täyttä kapasiteettia. PCE-inflaatio on noussut 1,7 prosenttiin, ja pohjainflaatio on myös juuri alle 2 prosentin talouden laajempien hintapaineiden vuoksi. Siitä ei tosin ole merkkejä, että inflaatio nousisi yli 2 prosentin. Veropaketti on auttanut vauhdittamaan kasvua vuonna 2019, mutta nyt näyttää todennäköisimmältä, että veropaketin ja kaupan esteiden yhdistelmä sekä ulkomaankaupan huonontunut kehitys johtavat kasvun hidastumiseen eivätkä nousu- ja laskukausien kierteeseen, jota aiemmin pidimme todennäköisimpänä.

Aktian uuden ennusteen mukaan Yhdysvaltojen talous kasvaa 2,2 prosenttia vuonna 2019 ja 1,3 prosenttia vuonna 2020. Odotamme siis oikein kunnon hidastumista. Matalasuhdannetta ei voida sulkea pois, mutta tällä hetkellä reaktiivinen rahapolitiikka viittaa siihen, että nopeimmat heilahdukset todennäköisesti voidaan välttää. Yhdysvaltojen taloutta tällä hetkellä ympäröivät riskit ovat epätavallisen suuret, kun ennustetta nopeampi kasvu näyttää melko todennäköiseltä, mutta ennustekauden aikana tapahtuvaa voimakasta laskuakaan ei voida sulkea pois.

USA:n BKT-kasvu ja ISM-luottamus

BKT: %-muutos vuoden takaa Lähteet: Aktia ja Macrobond

Kiina edelleen yksi suurimmista epävarmuustekijöistä

Kehittyvien talouksien ja alueiden väliset erot ovat tosin myös suuria. Kiinassa kasvuvauhti laantuu odotetusti, kun taas monissa kehittyvissä maissa tilanne on parempi. Intia, Afrikka ja Latinalainen Amerikka ovat alueita, joilla odotamme kasvun kiihtyvän ennustekauden aikana.

Yleisesti kehittyvillä talouksilla menee edelleen hyvin, mutta kehittyneiden maiden ja kehittyvien maiden väliset erot kasvavat ennustekauden aikana, kun kehittyvien talouksien kasvutahti pysyy noin 4,5 prosentissa. Kehittyvien talouksien osuus maailmantaloudesta kasvaa edelleen nopeasti, jopa nopeammin kuin viime vuosina, jolloin kehittyvissäkin maissa on koettu nousukausi.

Kehittyvien talouksien ja alueiden väliset erot ovat tosin myös suuria. Kiinassa kasvuvauhti laantuu odotetusti, kun taas monissa kehittyvissä maissa tilanne on parempi. Intia, Afrikka ja Latinalainen Amerikka ovat alueita, joilla odotamme kasvun kiihtyvän ennustekauden aikana.

Viime vuoden aikana keskustelua on hallinnut Kiina ja erityisesti kauppasota Yhdysvaltain kanssa, mutta myös maan suuri velkataakka ja yhä hidastuva kasvutahti. Kauppasopimuksen suhteen otetaan askeleita eteen ja taakse, eikä siitä ole selkeitä merkkejä, että lopullinen sopimus olisi lähellä, vaikka edistystä tapahtuukin. Aktian uudessa ennusteessa Kiinan talous kasvaa 6 prosenttia vuonna 2019 ja 5,8 prosenttia vuonna 2020, ja kasvun hidastuminen jatkuu talouden elvytyspyrkimyksistä huolimatta. Kasvutavoitteet ja elvytyspolitiikka tavoitteiden saavuttamiseksi ovat hyvin ongelmallisia kasvavaan velkaantuneisuuteen yhdistettyinä. Pidemmällä aikavälillä Kiinan kasvupotentiaalia ei ratkaise elvytyspolitiikka vaan se, kuinka kasvu onnistutaan muuttaa kestävämmäksi ilman jatkuvasti kasvavaa velkataakkaa.

Venäjän talous pysyy maltillisella kasvu-uralla. Kasvun ennustetaan olevan noin 1,5 prosenttia sekä vuonna 2019 että 2020, mikä on positiivista kehitystä verrattuna muutaman vuoden takaiseen, mutta kasvutahti on edelleen melko heikko. Kotimainen kysyntä on palautunut hitaasti, koska tulot ovat kasvaneet hitaasti siitä huolimatta, että yrityssektorilla on nähty melko tuntuvia palkankorotuksia. Pitkällä aikavälillä enemmän kasvupotentiaalia luovat suuret rakenneuudistukset puuttuvat edelleen. Hieman noussut öljyn hinta on hyvä uutinen Venäjälle, mutta öljyn hinnan kehitykseen liittyvä epävarmuus on yhä keskeinen riski ennusteen kannalta siitä huolimatta, että maan riippuvuus öljystä on hieman vähentynyt.
 
Brasiliassa talous jatkaa edelleen toipumistaan muutaman vuoden takaisesta matalasuhdanteesta. Brasilian BKT kasvaa ennusteessamme 2,3 prosenttia sekä vuonna 2019 että 2020. Talouspolitiikka on tukeva, ja lähinnä kotimainen kulutus ja kotimaiset sijoitukset vetävät kasvua.

Japanin talous kasvaa 1 prosentin vuonna 2019 ja 0,6 prosenttia vuonna 2020 Aktian uuden ennusteen mukaan. Kasvunäkymät ovat edelleen vaatimattomat, ja syksylle 2019 suunnitellun kulutusveron korotuksen odotetaan hidastavan kasvua entisestään. Sen vaikutusten hillitsemiseksi on ryhdytty joihinkin elvytystoimenpiteisiin, mikä tukee kasvua aavistuksen vuonna 2019.

Kiinan luottamusindikaattorit

Saldolukuja Lähteet: Aktia ja Macrobond

Alasuuntaiset riskit hallitsevat

Tämä ennuste on arviomme mukaan todennäköisin talouskasvun toteuma vuosina 2019 ja 2020. Ennusteeseen liittyvät alasuuntaiset riskit hallitsevat erityisesti hieman pidemmällä aikavälillä. 

Riskit ovat suurelta osin samat kuin viimeisimmissä ennusteissa. Rahapolitiikan normalisointi Yhdysvalloissa ja euroalueella lisää nopeiden markkinavaihteluiden riskejä ja altistaa samalla reaalitalouden useammille riskeille viime vuosiin verrattuna, kun elvytys on ollut harvinaisen suurta. Vuoden takaiseen verrattuna erotuksena on se, että nyt on myös tuntuva riski siitä, että normalisointi ei jatku, vaan näkemämme normalisointi on jo tapahtunut.
Riski siitä, että hintapaineet jäävät toteutumatta, keskuspankki ei voi toteuttaa rahapolitiikan normalisointiaan ja me jäämme pitkäksi aikaa suuren rahapoliittisen elvytyksen ympäristöön, on kasvanut.

Italian poliittisesti herkkä tilanne on merkittävä riski euroalueella. Italiassa yhdistyvät sekä suuret taloudelliset riskit että ongelmat hauraan poliittisen tilanteen kanssa. Vaikka kesän suurin poliittinen myrsky näyttää laantuneen, tilanne jatkuu epävakaana pidemmän aikaa. Myös Brexit-riski korostuu vuonna 2019 ja voi lisätä talouden häiriöitä, mutta muitakaan poliittisia riskejä Euroopassa ei voi sivuuttaa.

Sekä Kiinaan että Yhdysvaltoihin liittyvät riskit korostuvat kauppasodan ja sen kummallekin taloudelle aiheuttaman riskin seurauksena. Ylikuumenemisen riski ja matalasuhdanteen riski tai riski molemmista toistensa jälkeen on kasvanut huomattavasti Yhdysvalloissa.C.Osio

Korot ja valuutta

Jaa

Korkoja ei nosteta

Nyt näyttää siltä, että euroalueen rahapolitiikan normalisoinnista pidetään taukoa vuonna 2019. Myös Yhdysvalloissa koronnosto-odotukset ovat vaimentuneet tuntuvasti.

Inflaatiopaineet edelleen maltilliset mutta palkat nousu-uralla

Ohjauskorot

% Lähteet: Aktia ja Macrobond

Inflaatiopaineet pysyvät edelleen hillittyinä, ja suhdanne on viilentynyt maailmanlaajuisesti. Talouskeskustelua vuonna 2018 hallinnut kauppasota häilyy edelleen maailmantalouden yllä kuin pitkä varjo ja on jo johtanut voimakkaisiin häiriöihin Yhdysvaltojen ja Kiinan välisessä ulkomaankaupassa. Samalla olemme nähneet suuri muutoksia keskuspankkien rahapolitiikan normalisointitavoitteissa talven aikana. Ennustamme nyt hyvin pieniä rahapoliittisia kiristyksiä ennustejaksolla. Nyt näyttää siltä, että euroalueen rahapolitiikan normalisoinnista pidetään taukoa vuonna 2019. Myös Yhdysvalloissa koronnosto-odotukset ovat vaimentuneet tuntuvasti.

 

Yhdysvaltain keskuspankki lähellä syklin huippua

Inflaatio Yhdysvalloissa

%-muutos vuoden takaa Lähteet: Aktia ja Macrobond

Taloustilanne on edelleen melko hyvä Yhdysvalloissa finanssipoliittisen elvytyksen tukemana, mutta odotukset entisestään kiristyvästä rahapolitiikasta ovat saaneet väistyä talven aikana, mikä osoittaa yhä selvemmin, että talous siirtyy kohti hitaamman kasvun vaihetta ja että inflaatiopaineet eivät ole ylivoimaisia.

Yhdysvalloissa inflaatio on palannut samalle linjalle keskuspankin keskipitkän tavoitteen kanssa, mikä mahdollistaisi edelleen varovaiset askeleet kohti tiukempaa hallintoa, mutta reaalitaloudesta tulevat heikentyneet signaalit sekä aiempaa hillitymmät inflaatio-odotukset luovat hauraamman kokonaiskuvan. 
 
Yhdysvalloissa inflaatio on talven aikana liikkunut edelleen noin 2 prosentin tasolla. PCE-inflaatio oli joulukuussa 1,7 prosenttia ja ydininflaatio 1,9 prosenttia. Markkinat odottavat inflaatiopaineiden jatkuvan mutta eivät odota suuria liikkeitä ylöspäin. Pitkän ajan inflaatio-odotukset ovat nousseet yli 2,2 prosentin, mikä osoittaa, että markkinoilla on edelleen luottamusta keskuspankin kykykyyn pitää inflaatio noin 2 prosentissa.

Vuonna 2018 keskuspankki nosti korkoaan 4 kertaa. Yhdysvaltain keskuspankki on nostanut nykyisen syklin aikana korkoa 9 kertaa, mutta se on viestittänyt pitävänsä jatkossa hillitymmän linjan kiristysten suhteen.

 Odotamme Yhdysvaltain keskuspankilta huomattavasti varovaisempaa linjaa vuonna 2019. Odotettavissa on yksi koron nosto ja käytännönläheinen suhtautuminen taseen pienentämisiin. Yhdysvaltain keskuspankki ei halua viedä taloutta matalasuhdanteeseen, ja se tulee jatkossa harjoittamaan entistä datavetoisempaa rahapolitiikkaa. Aktian ennusteessa Yhdysvaltain inflaatio on keskimäärin 1,9 prosenttia vuonna 2019 ja 1,9 prosenttia vuonna 2020.

Inflaatioennuste

%-muutos vuoden takaa Lähteet: Aktia ja Macrobond

EKP ei nosta korkoakaan

Ennustamme EKP:n nostavan koron ensimmäistä kertaa vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, mutta kyseiseen nostoon liittyy paljon epävarmuutta.

Euroalueen inflaatio

%-muutos vuoden takaa Lähteet: Aktia ja Macrobond

Korko- ja valuuttaennusteet

Ennustejakso 2019-2020 Lähteet: Aktia ja Macrobond

Euroopan talous kulkee kohti yhä heikompaa kasvua, ja odotettu koronnosto vuonna 2019 siirtyykin keskuspankin kommunikaation mukaan ainakin vuodelle 2020, mahdollisesti jopa pidemmälle.

Vuonna 2018 näimme monta askelta kohti normaalimpaa rahapolitiikkaa, myös euroalueella. EKP lopetti tukiostonsa vuodenvaihteessa ilman suurempia markkinareaktioita. Nyt, kun tukiostojen aika on ohi, on huomio siirtynyt korkoihin. EKP on viestittänyt vahvasti, että se ei ala pienentää taseitaan vielä pitkään aikaan, ja se on nyt myös indikoinut, että korot eivät nouse tänä vuonna. Ennustamme että EKP nostaa koron ensimmäistä kertaa vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, mutta kyseiseen koronnostoon liittyy paljon epävarmuutta.

Euroalueen inflaatio oli 1,5 % helmikuussa, ja ydininflaatio oli edelleen melko matala, 1,2 %, mikä alleviivaa sitä, että inflaationäkymät ovat edelleen hillityt, vaikka kasvavasta palkkainflaatiosta onkin merkkejä euroalueella. Laskenut öljyn hinta jarrutti inflaatiota vuoden 2018 lopussa, mutta vuonna 2019 tapahtunut korjaus nostaa inflaatiota jälleen. Nämä öljyn hinnan heilahtelut eivät aiheuta pysyviä inflaatiopaineita. Aktian uudessa ennusteessa inflaatio on 1,6 % vuonna 2019 ja 1,8 % vuonna 2020.

Markkinakorot ovat pysyneet hyvin vaisuina, mutta lyhyissä koroissa on nähty jonkinlainen korjaus ylöspäin vuoden 2018 ja vuoden 2019 alun aikana heijastaen odotuksia koron nostosta vielä tänä vuonna. 12 kuukauden euribor on noussut noin -0,2 prosentin pohjalukemista lähemmäs -0,1 prosentin tasoa.  3 kuukauden euriborkorossa ei ole nähty yhtä paljon liikettä, ja se on edelleen noin -0,3 prosenttia. Nyt, kun odotus koron nostosta on väistynyt, ei ole syytä odottaa, että tämä kehitys jatkuisi.

Joukkovelkakirjalainojen pidemmät korot ovat myös olleet hyvin vaisuja sen jälkeen, kun EKP lopetti tukiostonsa. Saksan 10 vuoden korko on lähellä 0,1 prosentin tasoa, eli huomattavasti alempana kuin moneen vuoteen. Myös suurimmassa osassa muita euroalueen maita on nähty tasokorjaus alaspäin. Näiden alaspäin suuntautuvien liikkeiden taustalla ovat vaisuina pysyneet inflaatiopaineet sekä heikentyneet kasvunäkymät.

Eurodollari pysyi vakaana vuoden 2018 lopussa ja vuoden 2019 alussa, ja se on liikkunut välillä 1,12–1,15. Odotamme, että valuuttapari pysyy edelleen lähellä näitä tasoja tulevan puolen aikana, mutta emme enää odota lisäpaineita valuuttapariin euroalueen parantuneesta tilanteesta, vaan näemme, että heikot näkymät tulevat pitämään valuuttaparin aika lähellä nykyisiä tasoja.Valuuttakurssi, USD per EUR

. Lähteet: Aktia ja Macrobond