Nyt ei ole omahyväisyyden aika – mitkä kaikki asiat voivat nopeasti horjuttaa Suomen hyvää kasvua?

Talouskatsaus 2/2018

28.05.2018

Heidi Schauman
Jaa

Tiivistelmä

Aktian uuden ennusteen mukaan Suomen BKT kasvaa 2,6 prosenttia vuonna 2018 ja 2,2 prosenttia vuonna 2019. Jos kasvuvauhti toteutuu ennusteemme mukaisesti, saavutamme vuoden 2018 kolmannen kvartaalin aikana vuoden 2008 korkeimman BKT-tason. Tähän on kuitenkin vielä matkaa.

Aktian uuden ennusteen mukaan maailmantalous kasvaa 3,8 prosenttia vuonna 2018, pieni korjaus ylöspäin talven 3,7 prosentista, mikä heijastaa lähinnä talven hieman voimakkaampaa kasvua. Kasvu pysyy vuonna 2019 suunnilleen samalla tasolla ja kasvaa 3,7 prosenttia. Kehittyvien ja kehittyneiden talouksien välinen ero vahvistuu edelleen, kun kehittyvien talouksien kasvutahti nousee ja kehittyneiden talouksien kasvu kääntyy varovaisesti alaspäin euroalueen ja Japanin potentiaalisen kasvutahdin takapakin vuoksi.  

Rauhallisen ja hyvän kasvuvuoden 2017 jälkeen vuoden 2018 alku on osoittautunut huomattavasti rauhattomammaksi ja volatiilimmaksi. Vaikka epävarmuus ja riskit ovat lisääntyneet, on edelleen todennäköisintä, että kasvu pysyy hyvänä lyhyellä aikavälillä, vaikka alasuuntaiset riskit alkavat dominoida hieman pidemmällä aikavälillä. Lyhyellä aikavälillä on tuntuvia riskejä sekä alas- että ylöspäin.  

Käynnissä oleva rahapoliittinen normalisointiprosessi tulee todennäköisesti jossain vaiheessa johtamaan lisääntyneeseen turbulenssiin. Vuoden 2018 toinen puolisko tulee olemaan erittäin kiinnostava; EKP:n tukiohjelma lähestyy loppuaan ja FED jatkaa taseidensa pienentämistä. Jos koronnostoihin liittyviin odotuksiin tulee lisää muutoksia, se saattaa aiheuttaa jaksoittaista epävarmuutta. Poliittiset riskit Italiassa ovat myös todellisia ja näitä en kannata aliarvioida.

A.Osio

SuomiJaa

Suomi – kasvu jatkuu hyvänä

Aktian uuden ennusteen mukaan Suomen BKT kasvaa 2,6 prosenttia vuonna 2018 ja 2,2 prosenttia vuonna 2019. Jos kasvuvauhti toteutuu ennusteemme mukaisesti, saavutamme vuoden 2018 kolmannen kvartaalin aikana vuoden 2008 korkeimman BKT-tason. Tähän on kuitenkin vielä matkaa.

BKT-kasvu

%-muutos edellisestä vuodesta Lähteet: Aktia och Macrobond

Suomessa vuosi 2018 on alkanut taloudellisesti hyvin. Kasvu oli vuoden 2017 lopussa hieman hitaampaa, mutta tämän jälkeen kasvuvauhti nousi taas vuoden 2018 alussa ja oli tilastokeskuksen ensimmäisen arvion mukaan 1,1 prosenttia ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna. Kasvu oli edellisen vuoden samaan jaksoon verrattuna 2,8 prosenttia. 1,1 prosentin neljännesvuosittainen kasvuvauhti oli täysin sama kuin vuoden takainen kasvu ja tukee ajatusta siitä, että myös vuosi 2018 voisi olla kasvun kannalta hyvä. Näin ollen kuva Suomen taloudellisesta kehityksestä ei ole muuttunut kovinkaan paljon viime kuukausien aikana, ja siksi Aktia pitää BKT-ennusteensa muuttumattomana vuosille 2018 ja 2019.

Tuntuvin riski talouden kehittymiselle juuri nyt tulee muualta maailmasta. Kauppasotaretoriikan eskaloituminen ja kaupankäynnin esteiden leviäminen Eurooppaan voisi helposti vaimentaa viime vuosien aikana näkemäämme hyvää taloudellista kasvua. Ensimmäinen neljännes oli heikohko euroalueella, ja huoli kaupankäynnin tulevaisuudesta on jo vaikuttanut luottamukseen, vaikka palautumistakin on nähty.

Aktian uuden ennusteen mukaan Suomen BKT kasvaa 2,6 prosenttia vuonna 2018 ja 2,2 prosenttia vuonna 2019. Jos kasvuvauhti toteutuu ennusteemme mukaisesti, saavutamme vuoden 2018 kolmannen kvartaalin aikana vuoden 2008 korkeimman BKT-tason. Tähän on kuitenkin vielä matkaa.

Lähes 10 vuoden jälkeen pääsemme ylös talouskriisin aiheuttamasta kuopasta, jota syvensivät ja pidensivät nopeasti ICT-alalle tapahtuneet, erityisesti Suomeen vaikuttaneet muutokset, Venäjään liittyvät ongelmat sekä se tosiasia, että taloutemme muuttuu hitaasti eikä sillä olisi ollut mahdollisuuksia palautua sitä kohdanneista järkytyksistä.
 
Vaikka lyhyellä tähtäimellä suurimmat riskit ovat Suomen rajojen ulkopuolella, suurimmat riskit pitkällä tähtäimellä liittyvät omaan politiikkaamme. Vaikka työllistyminen on lisääntynyt ihailtavasti vuoden 2017 ja vuoden 2018 alun aikana, tarvitaan lisää työllistymistä edistäviä toimenpiteitä julkisen talouden tasapainottumisen takaamiseksi. Ennusteemme mukaan julkinen talous on alijäämäinen vuosina 2018 ja 2019, eli velkaantumiskierre ei edelleenkään ole katkennut useamman vuoden yllättävän hyvästä kasvusta ja työllisyyden kehityksestä huolimatta. On myös erittäin tärkeää, että teemme töitä tehdäksemme Suomesta vielä paremman maan yrittäjälle. Emme myöskään saa unohtaa työtä kilpailukyvyn heikkenemistä vähentävien mekanismien rakentamiseksi. 

Ennusteemme mukaan julkinen talous on alijäämäinen vuosina 2018 ja 2019, eli velkaantumiskierre ei edelleenkään ole katkennut useamman vuoden yllättävän hyvästä kasvusta ja työllisyyden kehityksestä huolimatta.

Ennuste: vain hienosäätöä

Suomen talouden keskeiset ennusteluvut

%-muutos vuoden takaa Lähteet: Aktia ja Macrobond

Uuden ennusteemme mukaan Suomen talous kasvaa 2,6 prosenttia vuonna 2018 ja 2,2 prosenttia vuonna 2019. BKT-ennuste pysyy marraskuun jälkeen muuttumattomana, mutta olemme tehneet pieniä muutoksia kasvun rakenteeseen.

Uuden ennusteemme mukaan Suomen talous kasvaa 2,6 prosenttia vuonna 2018 ja 2,2 prosenttia vuonna 2019. BKT-ennuste pysyy marraskuun jälkeen muuttumattomana, mutta olemme tehneet pieniä muutoksia kasvun rakenteeseen.  Vienti kasvaa lähes 6 prosentilla uuden ennusteemme mukaan, kun taas vanhassa ennusteessamme odotimme alle 5 prosentin viennin kasvua. Tämä korjaus heijastaa ulkomaan kaupan voimakasta kehitystä alkuvuoden aikana. Olemme korjanneet tuontia vastaavasti ylöspäin. Maailmankaupalla on myös ollut hyvä alkuvuosi. Yksityisen kulutuksen näkymät ovat pysyneet muuttumattomina samalla kun olemme korjanneet julkista kulutusta hieman ylöspäin vuodelle 2019.

Investointien voima on tällä hetkellä tärkeä seurattava asia. Olemme vaimentaneet vuoden 2018 investointinäkymiä hieman, heijastaen pientä varovaisuutta yrityspuolella ja rakentamisen suhdanteessa, mutta näemme sijoitukset jatkossakin tärkeänä veturina. Maltilliset palkkasopimukset voimakkaampiin palkankorotuksiin yhdistettynä pääasiallisissa kilpailijamaissamme, yleisesti parempi suhdanne maailmassa, sekä maailmankaupan nousu jatkavat talouden kasvun tukemista. 

.

Suomen talouden muut ennusteluvut

%-muutos edellisestä vuodesta Lähteet: Aktia ja Macrobond

Kulutus kasvaa, mutta niin tekevät myös velat

Kuluttajien luottamus on vuoden 2018 alussa ollut historiallisen korkealla tasolla, ja erityisesti luottamus oman talouden näkymiin on ollut huipputasolla, kun odotukset Suomen talouden suhteen hieman heikkenivät – tosin erittäin korkealta tasolta.

Kulutus kasvoi vuonna 2017 1,6 prosenttia, ja odotamme että maltilliset palkkasopimukset, erittäin alhainen inflaatio sekä hyvä työllisyyskehitys tulevat tukemaan kulutusta entisestään vuonna 2018. Ennusteemme mukaan kulutus nousee 2 prosenttia vuonna 2018 ja 1,4 prosenttia vuonna 2019 heijastaen käytettävien tulojen nousun jatkumista.

Kotitalouksien kasvava velkataakka on pitkällä tähtäimellä huolenaihe, ja tällä hetkellä velkaantuminen lisää kulutusta. Kotitalouksien säästämisaste jatkoi vuonna 2017 negatiivista kehitystään. Matalat korot ja yhä pidemmät laina-ajat luovat ympäristön, jossa velkaantuminen lisääntyy lisääntymistään, mikä jo nyt alkaa olla yhä ongelmallisempaa. Uuden asuntolainan keskipituus on nyt 19,5 vuotta, ja se nousee jatkuvasti. Meillä on Suomessa euroalueen edullisimmat asuntolainan korot, jotka edesauttavat velkaantumisrallia.Luottamus

Saldoluku Lähteet: Aktia ja Macrobond

Työllisyyskehitys edelleen voimakasta

Kulunut vuosi on Suomessa ollut erittäin hyvä työllistymisen näkökulmasta. Kausioikaistu työllisyysaste on noussut 71,1 prosenttiin ja työttömyysasteen trendi on laskenut 8,2 prosenttiin.

Kulunut vuosi on Suomessa ollut erittäin hyvä työllistymisen näkökulmasta. Kausioikaistu työllisyysaste on noussut 71 prosenttiin ja työttömyysasteen trendi on laskenut 8 prosenttiin. Suurin syy työllistymisen lisääntymiseen on työvoiman ulkopuolella olleiden henkilöiden hakeutuminen takaisin työllisyyteen, kun taas työttömyyden lasku on ollut hitaampaa, mutta tämä on kiihtynyt kevään aikana. Huhtikuussa 2018 työttömien määrä oli laskenut 45 000:lla edellisvuodesta.

Aktian uuden ennusteen mukaan työttömyys supistuu edelleen kohtalaisen hitaasti, 8,2 prosenttiin vuositasolla, ja alle 8,0 prosenttiin 2019. Olemme siis korjanneet ennustettamme hieman viime kuukausina nähdyn hieman positiivisemman kehityksen vuoksi.Työllisyys ja työttömyysaste

Kausitasoitettu Lähteet: Aktia ja Macrobond

Investoinnit lisääntyvät, mutta investointiaste on edelleen matalalla

Investoinnit ovat lisääntyneet ihailtavalla vauhdilla kahden viimeisen vuoden aikana, ja odotamme investointien kasvutahdin hidastuvan hieman tänä ja ensi vuonna heijastaen hieman heikompaa suhdannetta rakennusalalla.

Vaikka investoinnit ovat palautuneet, emme investointiasteen osalta ole pysyneet esimerkiksi Suomea aiemmin investointiasteen eli BKT-sijoitusten osuuden osalta muistuttaneen Ruotsin vauhdissa, mikä on monin tavoin hieman huolestuttavaa. Tämä on huolestuttavaa siksi, että huomattavasti suurempi osa investoinneista Suomessa on rakennusinvestointeja, kun taas Ruotsissa useammat investoinnit ovat tuotantoon liittyviä investointeja. Jotta investointiaste palautuisi, vaaditaan monta investoinnin kannalta hyvää vuotta, jolloin investoinnit lisääntyvät tuntuvasti nopeammin kuin BKT.

Rakennussektorin osalta 2017 oli hieman heikompi, joskin hyvä vuosi aikaisempiin vuosiin verrattuna. Rakennusinvestoinnit lähtivät nousuun jo vuoden 2015 aikana, ja muut investoinnit vuoden 2016 alussa. Rakennusinvestointien kasvu oli voimakkaimmillaan vuoden 2016 aikana, jolloin ne kasvoivat n. 10 prosenttia. Tämän jälkeen rakennusinvestointien kasvu on heikentynyt hieman ollen 5 prosenttia vuonna 2017.
Rakennussektorin aktiviteetti on edelleen erittäin korkealla tasolla, mutta sekä rakennuslupien että aloitettujen rakennusurakoiden määrässä sekä vuoden 2017 lopussa että vuoden 2018 alussa on nähtävissä pientä tasaantumista. Ylitarjonnan riski on joillakin paikkakunnilla ollut merkittävä viimeisen puolen vuoden aikana, mikä voi vaikuttaa rakentamisen aloittamiseen.
Asuntojen hinnat ovat edelleen vaihdelleet erittäin paljon paikkakunnittain.  Alkuvuosi on yleisesti ottaen ollut hillitty. Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat ovat viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna nousseet 2,9 prosenttia pääkaupunkiseudulla, ja muualla Suomessa on tapahtunut -0,6 prosentin lasku. Koko maan keskiarvo oli 1,1 prosenttia. Ulkomaankauppa jatkaa hyvänä, mutta riskit ovat merkittäviä

Suomen vienti kasvoi 7,8 prosenttia vuonna 2017. Hyödykeviennin kasvu on jatkunut hyvänä vuonna 2018, vaikka olemmekin alemmalla tasolla vuoden 2017 voimakkaimpiin kasvukuukausiin verrattuna.

Jos hyödykevientiä tarkastellaan kohdemaittain, on Saksa aina ylivoimaisesti tärkein vientimaa, vaikka vienti Venäjällekin on taas noussut ylöspäin monen vaikean vuoden jälkeen. Suomen vientikumppaneiden jatkuva hyvä taloudellinen kehitys viittaa hyvään ulkoisen kysynnän kasvuun myös vuonna 2018. Aktian uuden ennusteen mukaan vienti kasvaa 5,9 prosenttia vuonna 2018, mikä tarkoittaa hitaampaa kasvua vuoteen 2017 verrattuna, vaikkakin edelleen hyvää kehitystä. 

Hyödykevienti on jatkanut suhteellisen tasaista kehitystään, ja ulkoinen kysyntä edistää Suomen perinteistä vientiteollisuutta suhteellisen tasapainoisesti, vaikka mahdollisesti eskaloituvat keskustelut kaupan esteistä saattavatkin vaikuttaa Suomen ulkomaankauppaan negatiivisesti, mutta tässä vaiheessa on liian aikaista ylidramatisoida sen mahdollisia vaikutuksia. On kuitenkin tärkeä olla tietoinen olemassa olevista riskeistä sekä siitä, että ne voivat luottamuksen kautta vaikuttaa esimerkiksi tilauksiin yllättävän nopeasti.

Viennin arvo

mil eur Lähteet: Aktia ja Macrobond

Inflaatiokehitys jatkuu heikkona

Suomessa inflaatio on kehittynyt vielä varoivaisemmin kuin muualla euroalueella, ja Suomen inflaatio oli viime vuonna 0,7 prosenttia. Emme myöskään odota huomattavaa inflaation palautumista vuoden 2018 aikana. Inflaatio on vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana ollut vain lähes 0,8 prosenttia.
 

Inflaatio Suomessa ja euroalueella

%-muutos edellisestä vuodesta Lähteet: Aktia ja Macrobond

Inflaation puute on jo jonkin aikaa kiusannut euroaluetta, eikä ongelma näytä poistuvan lyhyemmällä aikavälillä. Suomessa inflaatio on kehittynyt vielä varoivaisemmin kuin muualla euroalueella, ja Suomen inflaatio oli viime vuonna 0,7 prosenttia. Emme myöskään odota huomattavaa inflaation palautumista vuoden 2018 aikana. Inflaatio on vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana ollut vain lähes 0,8 prosenttia.
 
Suomessa hintapaineet ovat siis erittäin maltilliset, mutta haitallisesta deflaatiosta ei myöskään näy merkkejä. Ennustamme vuodelle 2018 1,1 prosentin inflaatiota, mikä on hieman viime talvista ennustettamme alempana. Odotamme inflaation nousevan 1,6 prosenttiin vuoden 2019 aikana. Muun muassa asuntolainojen laskevat korot, sekä matkapuhelinhinnat jatkavat hintojen alentamista.

Inflaatio Suomessa on edelleen huomattavasti alemmalla tasolla muuhun euroalueeseen verrattuna, jossa inflaatio oli huhtikuussa 1,2 prosenttia. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomesta tulee suhteellisesti halvempi kuin euroalueesta, kun inflaatio nousee jonkin verran euroalueen keskiarvoa nopeammin. Syitä Suomen ja muun euroalueen väliselle erolle ovat kilpailukykysopimus ja palkkasopimukset, jotka edelleen pienentävät inflaatiopaineita vuonna 2018.

Julkinen talous on vielä matkalla

Ennusteemme mukaan julkinen talous on vuosina 2018 ja 2019 alijäämäinen, ja vaikka velkaantuminen laskisi alle 60 prosentin vuoden 2019 aikana, ei ole hyväksyttävää, että neljän vuoden noususuhdanteen jälkeen edelleen pyöritämme julkista taloutta ottamalla lisää velkaa.

Suomen julkisen talouden tilastot vuodelta 2017 ovat ilahduttavaa luettavaa. Sekä alijäämä että julkinen velka olivat odotettua pienempiä. Julkinen velka BKT:hen verrattuna laski 61,4 prosenttiin vuonna 2017 oltuaan 63 prosenttia vuonna 2016, ja julkisen talouden alijäämä laski 0,6 prosenttiin. Hyvää kehitystä, muttei vieläkään tarpeeksi hyvää.

Ennusteemme mukaan julkinen talous on vuosina 2018 ja 2019 alijäämäinen, ja vaikka velkaantuminen laskisi alle 60 prosentin vuoden 2019 aikana, ei ole hyväksyttävää, että neljän vuoden noususuhdanteen jälkeen edelleen pyöritämme julkista taloutta ottamalla lisää velkaa.

Yllättävän hyvä kasvu ja erityisesti vuoden 2017 hyvä työllisyyden paraneminen on vaikuttanut julkisen talouden parantumiseen, mutta edelleen tarvitaan lisää tuottoja tai vähemmän kuluja, jotta julkinen talous olisi kestävä. Vuoden 2017 aikana julkisen sektorin taloutta heikensivät kilpailukykysopimuksen yhteydessä tehdyt tuloveronkevennykset ja työnantajan terveysvakuutusmaksujen alentaminen.

 Jos velkaantumiskierre ei katkea talouden ollessa näin hyvällä tolalla, on vaikea arvioida mitä taloudellisen tilanteen heikentyessä voisi tapahtua. Rakenteellisten uudistusten ja tasapainottamisen paras aika on julkisen talouden ollessa noususuhdanteessa. Tämän päivän Suomessa tämä näyttää yllättävän vaikealta. 

Julkinen velka

% BKT:sta Lähteet: Aktia ja Macrobond

B.Osio

Maailmantalous

Aktian uuden ennusteen mukaan maailmantalous kasvaa 3,8 prosenttia vuonna 2018, pieni korjaus ylöspäin talven 3,7 prosentista, mikä heijastaa lähinnä talven hieman voimakkaampaa kasvua. Kasvu pysyy vuonna 2019 suunnilleen samalla tasolla ja kasvaa 3,7 prosenttia. Kehittyvien ja kehittyneiden talouksien välinen ero vahvistuu edelleen, kun kehittyvien talouksien kasvutahti nousee ja kehittyneiden talouksien kasvu kääntyy varovaisesti alaspäin euroalueen ja Japanin potentiaalisen kasvutahdin takapakin vuoksi.  Rauhallisen ja hyvän kasvuvuoden 2017 jälkeen vuoden 2018 alku on osoittautunut huomattavasti rauhattomammaksi ja volatiilimmaksi. Vaikka epävarmuus ja riskit ovat lisääntyneet, on edelleen todennäköisintä, että kasvu pysyy hyvänä lyhyellä aikavälillä, vaikka alasuuntaiset riskit alkavat dominoida hieman pidemmällä aikavälillä. Lyhyellä aikavälillä on tuntuvia riskejä sekä alas- että ylöspäin.
Jaa

Kuinka paljon Yhdysvallat ravistelee maailmantaloutta?

Tuleeko kuitenkin kauppasota?


Vaikka epävarmuus ja riskit ovat lisääntyneet, on edelleen todennäköisintä, että kasvu pysyy hyvänä lyhyellä aikavälillä, vaikka alasuuntaiset riskit alkavat dominoida hieman pidemmällä aikavälillä. Lyhyellä aikavälillä on tuntuvia riskejä sekä alas- että ylöspäin.

Maailman ostopäällikköindeksit

Saldoluku Lähteet: Aktia ja Macrobond

Rauhallisen ja hyvän kasvuvuoden 2017 jälkeen vuoden 2018 alku on osoittautunut huomattavasti rauhattomammaksi ja volatiilimmaksi. Rahapolitiikan normalisointi sekä voimakkaampien inflaatiopaineiden pelko erityisesti Yhdysvalloissa yhdessä yhä aggressiivisemman kauppasotaretoriikan kanssa ovat saaneet sekä markkinat että luottamusindikaattorit poikkeamaan nousevalta uralta, johon ehdimme tottua vuonna 2017.

Vaikka epävarmuus ja riskit ovat lisääntyneet, on edelleen todennäköisintä, että kasvu pysyy hyvänä lyhyellä aikavälillä, vaikka alasuuntaiset riskit alkavat dominoida hieman pidemmällä aikavälillä. Lyhyellä aikavälillä on tuntuvia riskejä sekä alas- että ylöspäin. Yhdysvaltojen verohelpotukset johtivat siihen, että nostimme Yhdysvaltojen ennustetta jo maaliskuussa kulutuksen ja sijoittamisen parempien näkymien vuoksi tulevan kahden vuoden aikana. On kuitenkin mahdollista, että verohelpotukset yhdessä täyttä kapasiteettiaan lähestyvien työmarkkinoiden kanssa vauhdittavat kasvua vielä enemmän, kuin olemme ennustaneet. Samalla ylikuumenemisen ja sitä seuraavan laskun riski kasvaa.

Amerikan talouden näkymät ovat edelleen konfliktintäyteiset, ja esimerkiksi lyhyiden korkopapereiden nopea koronnousu on huolestuttanut paljon viime kuukausien aikana. Yhdysvaltojen keskuspankin lokakuussa 2017 aloittamat taseen pienentämiset ovat nyt jatkuneet niin pitkään ja jo 30 miljardia lähestyvät kuukausittaiset pienennykset alkavat olla niin suuret, että ne vaikuttavat kiristävästi maailmantalouteen.

Vaikka Yhdysvallat kulkee rahapoliittisesti kohti yhä kireämpiä aikoja, euroalueen näkymiä dominoi edelleen löysä rahapolitiikka ja EKP:n signaalit korostavat varovaisuutta ja tarkkuutta. Mikään ei viittaa siihen, että EKP yllättäisi odotettua nopeammalla rahapolitiikan normalisoinnilla, vaan varovaisuus on tärkeintä tulevina vuosina, mikä on perusteltua ottaen huomioon Yhdysvaltojen tilanteen yhdistettynä edelleen hyvin maltillisiin hintapaineisiin. Varovaisuudesta huolimatta erittäin löysä rahapolitiikka tulee jäämään historiaan tulevien vuosien aikana, mikä lisää maailmantalouden riskejä.

Luottamus talouden kehitykseen on edelleen ollut hyvä neljän ensimmäisen kuun aikana vuonna 2018, mutta pieni korjaus alaspäin on nähtävissä erityisesti teollisuuden luottamuksessa, mikä heijastaa tämänhetkistä tilannetta ympäröivää epävarmuutta.  Luottamusindikaattoreiden tasot ovat edelleen hyvin korkeat, mutta ne viittaavat siihen, että vuoden 2017 lopussa nähty uskomattoman vahva kasvu esimerkiksi euroalueella voi hidastua jonkin verran vuoden 2018 alussa. BKT-luvut 0,4 % tukevat juuri tätä käsitystä. 

Viime kuukausien aikana inflaationäkymiä on hallinnut lievä hermostuneisuus, mutta näkymissä ei ole nähty suuria muutoksia. Inflaatiopaineet ovat nousseet asteittain Yhdysvalloissa, ja inflaatio on jo linjassa tavoitteiden kanssa. Euroopassa inflaatio-odotukset ovat yhä heikot, eivätkä markkinat tai ammattimaiset ennustajat odota, että inflaatio palautuisi kahteen prosenttiin, mutta hyvin lähelle kuitenkin, minkä pitäisi riittää keskuspankille. 

 

Amerikan talouden näkymät ovat edelleen konfliktintäyteiset, ja esimerkiksi lyhyiden korkopapereiden nopea koronnousu on huolestuttanut paljon viime kuukausien aikana. Yhdysvaltojen keskuspankin lokakuussa 2017 aloittamat taseen pienentämiset ovat nyt jatkuneet niin pitkään ja jo 30 miljardia lähestyvät kuukausittaiset pienennykset alkavat olla niin suuret, että ne vaikuttavat kiristävästi maailmantalouteen.

Maailman vienti

6 kk liukuva keskiarvo Lähteet: Aktia och Macrobond

Ennuste

Maailman kasvu

% vuoden takaa Lähteet: Aktia ja Macrobond

Aktian uuden ennusteen mukaan maailmantalous kasvaa 3,8 prosenttia vuonna 2018, pieni korjaus ylöspäin talven 3,7 prosentista, mikä heijastaa lähinnä talven hieman voimakkaampaa kasvua. Kasvu pysyy vuonna 2019 suunnilleen samalla tasolla ja kasvaa 3,7 prosenttia.

Maailmantalouden kasvu on pysynyt hyvänä vuoden 2018 alussa, mutta erityisesti ostopäällikköindeksit viittaavat siihen, että ainakin toistaiseksi terävin kasvuhuippu nähtiin vuoden 2017 lopussa. Tästä huolimatta pidämme todennäköisimpänä sitä, että maailmantalous kasvaa edelleen hyvin tulevina vuosina. Sekä ylikuumenemisen että äkillisen laskun riskit ovat kasvaneet erityisesti Yhdysvalloissa. Lyhyellä aikavälillä taloutta elvyttävä antelias veropaketti yhdessä maailman markkinoita ravistelleiden kauppasotapuheiden sekä rahapolitiikan normalisoinnin kanssa asettavat ennen kaikkea Yhdysvaltojen talouden koetukselle, mutta myös euroalueen kasvu on tällä hetkellä kyseenalaista, joten suuret rakennuspalikat horjuvat.

Aktian uuden ennusteen mukaan maailmantalous kasvaa 3,8 prosenttia vuonna 2018, pieni korjaus ylöspäin talven 3,7 prosentista, mikä heijastaa lähinnä talven hieman voimakkaampaa kasvua. Kasvu pysyy vuonna 2019 suunnilleen samalla tasolla ja kasvaa 3,7 prosenttia. Kehittyvien ja kehittyneiden talouksien välinen ero vahvistuu edelleen, kun kehittyvien talouksien kasvutahti nousee ja kehittyneiden talouksien kasvu kääntyy varovaisesti alaspäin euroalueen ja Japanin potentiaalisen kasvutahdin takapakin vuoksi.  

Olemme korjanneet euroalueen ennustettamme aavistuksen alaspäin, ja se on nyt 2,1 prosenttia vuodelle 2018 ja 1,9 prosenttia vuodelle 2019. Vuoden 2018 alku on ollut heikompi kuin vuoden 2017 loppu, mikä puhuu kasvutahdin hienoisen hidastumisen puolesta. Pitkällä aikavälillä näemme euroalueen kasvupotentiaalin olevan edelleen heikko. Ikääntyminen, rakenteellisten uudistusten puute sekä tuottavuuden heikko kasvu luovat tilanteen, jossa kasvupotentiaali ei ole kovin hyvä.

Näkymät kehittyvissä talouksissa, Kiina etupäässä, ovat edelleen hyvät. Kasvutahti nousee ennusteen mukaan 4,9 prosenttiin vuonna 2018 ja 4,9 prosenttiin vuonna 2019. Ennen kaikkea Aasia toimii kehittyvien maiden kasvumoottorina, mutta myös Etelä-Amerikan ja Venäjän näkymät näyttävät nyt valoisemmilta. 

Bkt-kasvu kehittyvissä ja kehittyneissä maissa

% Lähteet: Aktia ja Macrobond

Euroalueen kasvu hidastuu hieman

Vaikka kokonaiskuva näyttää edelleen melko hyvältä, riskit ovat kasvaneet viimeisen puolen vuoden aikana. Suurimmat huolet koskevat Yhdysvaltoja, mutta myös euroalueen riskit ovat kasvaneet tulevina vuosina nähtävästi toteutettavan rahapolitiikan normalisoinnin seurauksena.

Euroalueen kasvu oli xx prosenttia vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä. Se oli hieman hitaampi, kuin mitä ennustimme vuoden 2017 lopussa, ja vallitsevan näkemyksen mukaan on hyvin todennäköistä, että terävin kasvuhuippu on takanamme. Euroalueen talous kasvoi 2,3 prosenttia vuonna 2017, mikä on nopein kasvutahti sitten finanssikriisiä edeltävän ajan, jolloin kasvu oli parin vuoden ajan yli 3 prosenttia. Odotamme kasvun pysyvän yli 2 prosentin vielä vuonna 2018, mutta kasvutahti hidastuu tulevina vuosina.Olemme tarkistaneet ennustettamme euroalueen vuoden 2018 kasvulle alaspäin 2,1 prosenttiin talven 2,3 prosentista heikohkon alkuvuoden vuoksi. Odotamme kasvun pysyvän hyvällä tasolla myös vuonna 2019 ja ennustamme 1,9 prosentin kasvun.  Viime vuosien kasvu perustuu työllisyyden erittäin vahvaan kehitykseen, kun taas tuottavuuden kasvu on ollut edelleen huolestuttavaa. Alueelliset erot ovat suuret myös työllisyyden suhteen, ja erityisesti Etelä-Euroopan tilanne on edelleen huolestuttava.

Vaikka matalammasta suhdanteesta on merkkejä, tilanne on yhä hyvä ja luottamus Euroopan talouteen vahva sekä teollisuuden että palvelusektorin osalta. Kaikki euroalueen maat kasvavat, ja investointien osuus BKT:stä on kääntynyt ylöspäin useissa euromaissa samalla, kun kulutuksen kehitys on jatkunut hyvänä. Erittäin edullisina pysyneet rahoitusmahdollisuudet yhdistettyinä vahvaan ulkoiseen kysyntään muualta maailmasta tukevat kasvua jatkossakin.

Vaikka kokonaiskuva näyttää edelleen melko hyvältä, riskit ovat kasvaneet viimeisen puolen vuoden aikana. Suurimmat huolet koskevat Yhdysvaltoja, mutta myös euroalueen riskit ovat kasvaneet tulevina vuosina nähtävästi toteutettavan rahapolitiikan normalisoinnin seurauksena. EKP on viestittänyt, että osto-ohjelmat voivat päättyä jo vuoden 2018 syyskuussa, mutta niitä voidaan pidentää tarvittaessa. Tällä hetkellä moni asia viittaa siihen, että ohjelma voi tosiaan loppua jo syyskuussa, mutta sitä ennen ehtii tapahtua vielä paljon, joten pitää varautua monenlaisiin kehityskulkuihin. Jos osto-ohjelman purkaminen sujuu tämänhetkisten odotusten mukaisesti, odotamme ensimmäistä korkojen nostoa puolessa välissä vuotta 2019, mahdollisesti vielä myöhemmin, jos osto-ohjelman alasajo sujuu hitaammin, kuin mitä nyt pidämme todennäköisimpänä. Normalisointiprosessi tulee olemaan hidas ja hallittu, mikä heijastaa erittäin varovaisia hintapaineita. Rahapolitiikka jatkaa reaalitalouden tukemista vielä pitkään. Arvioitua suuremmat inflaatiopaineet, joita pidämme melko epätodennäköisinä, voisivat kuitenkin johtaa elvytysohjelman odotettua nopeampaan alasajoon. Vahva euro ja noussut öljynhinta vaimentavat tulevaisuuden näkymiä aavistuksen vuonna 2018.

 

Rahapolitiikan normalisointi on monin tavoin toivottavaa, mutta samalla on tärkeää, että reaalitalous otetaan soveltuvalla tavalla huomioon prosessissa. Euroalueella rakenteellisten muutosten puute aiheuttaa tuntuvan riskin, koska reaalitalouden fundamentit ovat monissa maissa toivottua heikommat. Moni asia viittaa siihen, että talous selviää hieman tiukemmasta rahapolitiikasta, mutta siitä huolimatta normalisoinnin pitäisi olla varovaista, sillä inflaatiopaineet ovat edelleen pienet.

Kasvu euroalueen maissa

%-muutos edellisestä neljänneksestä Lähteet: Aktia ja Macrobond

Yhdysvallat: kapasiteetti alkaa olla täynnä

Pidämme ennusteemme Yhdysvaltojen taloudelle muuttumattomana: 2,6 prosenttia vuodelle 2018 ja 2,5 prosenttia vuodelle 2019.

Yhä useammat asiat Yhdysvalloissa viittaavat siihen, että talouden kapasiteetti alkaa olla täynnä. PCE-inflaatio on nyt 2 prosenttia, eli linjassa keskuspankin tavoitteen kanssa, ja työttömyysaste on noin 4 prosenttia. Palkat nousevat melko hyvässä tahdissa, ja tärkeä kysymys on, näemmekö kunnollisen ylikuumenemisen ennen seuraavaa matalasuhdetta, vai onnistuuko menestynyt rahapolitiikka vaimentamaan joulukuisen veropaketin finanssipoliittisesta elvytyksestä sekä rajoitetusta vapaasta kapasiteetista mahdollisesti seuraavan ylikuumenemisen.

Luottamus Yhdysvaltojen talouteen on edelleen korkealla tasolla. Vaikka kaupan esteistä ja niistä aiheutuvista negatiivisista vaikutuksista käydään keskusteluja, kokonaiskuvaa hallitsevat verohelpotukset. Jos keskustelut kaupan esteistä eivät kiihdy, ovat niiden vaikutukset kuitenkin edelleen marginaaliset. Vuoden 2017 lopussa toteutettu verouudistus antaa lyhyellä aikavälillä lisävauhtia Yhdysvaltojen taloudelle. Pidämme ennusteemme Yhdysvaltojen taloudelle muuttumattomana: 2,6 prosenttia vuodelle 2018 ja 2,5 prosenttia vuodelle 2019. Odotamme veropaketin vaikutusten tosin alkavan heiketä sen jälkeen. 

Kuten aiemmin korostimme, verouudistuksen ajoitus on harvinaisen sopimaton, sillä finanssipoliittinen elvytys ei ole optimaalinen tilanteessa, jossa suuri kysymys kuuluu, kypsyykö pitkä nousukausi ja nousevatko hintapaineet. Pahimmassa tapauksessa inflaatiossa tapahtuu yllättävän nopea muutos, mikä voi johtaa rahapolitiikan nopeisiin kiristyksiin. Odotamme vielä kahta koronnostoa vuodelle 2018 ja kahta vuodelle 2019, mutta tilanne voi muuttua nopeasti, jos inflaatio kasvaa ennakoitua nopeammin. Samalla myös verouudistuksen rahoitus aiheuttaa huolta; julkinen velka lisääntyy ja kasvaneet rahoitustarpeet lisäävät markkinoiden tarjontaa tilanteessa, jossa korkomarkkinat ovat valmiiksi melko huolestuneita sen seurauksena, että keskuspankki pienentää taseitaan.

 Yhdysvaltojen taloutta tällä hetkellä ympäröivät riskit ovat epätavallisen suuret, kun ennustetta nopeampi kasvu näyttää melko todennäköiseltä, mutta ennustekauden aikana tapahtuvaa voimakasta laskuakaan ei voida sulkea pois.

Yhdysvaltojen kasvu ja ISM-indikaattori

% Lähteet: Aktia ja Macrobond

Kiina: katkeaako velkakierre?

Kasvutahti tulee nousemaan kehittyvissä talouksissa vuosina 2018 ja 2019, vaikka tahti Kiinassa heikkenee jatkuvasti monien muiden kehittyvien talouksien paremman tilanteen vuoksi. Intia, Afrikka ja Latinalainen Amerikka ovat alueita, joilla odotamme kasvun kiihtyvän vuonna 2018.

Kehittyvät taloudet kehittyvät edelleen hyvin ja toimivat yhä maailmantalouden kasvumoottorina. Kasvutahti tulee nousemaan kehittyvissä talouksissa vuosina 2018 ja 2019, vaikka tahti Kiinassa heikkenee jatkuvasti monien muiden kehittyvien talouksien paremman tilanteen vuoksi. Intia, Afrikka ja Latinalainen Amerikka ovat alueita, joilla odotamme kasvun kiihtyvän vuonna 2018.

Venäjän talous kasvoi 1,5 prosenttia vuonna 2017, mutta kasvu hidastui hieman vuoden lopussa. Vuoden 2018 alku viittaa kuitenkin siihen, että kasvu on päässyt taas vauhtiin, ja ensimmäiset arviot vuoden ensimmäisestä neljänneksestä viittaavat siihen, että 1,5 prosentin kasvu näyttää melko realistiselta vuoden aikana.  Sekä kauppa että teollisuustuotanto tukevat kasvua, mutta yleisesti ottaen Venäjän kokonaiskuva on melko valju.

Luottamusindikaattorit antavat edelleen kohtalaisen positiivisen kuvan Venäjän suhdanteesta, vaikka kokonaisindeksi on laskenut vuoden 2018 alusta. Kotimaisen kysynnän elpyminen tulee olemaan hidasta, koska ostovoima paranee erittäin hitaasti ja investointikapasiteetti pysyy suppeana. Erityisesti teollisuuden luottamus on hyvin lähellä pudota talouden kiristymistä indikoivalle tasolle.

Kiinan talous kasvoi 6,9 prosenttia vuonna 2017, mikä on aavistuksen parempi kuin viimevuotinen ennusteemme 6,8 prosenttia. Ennustamme Kiinan kasvun laskevan edelleen hitaasti tulevina vuosina ja teemme pienen korjauksen alaspäin sekä vuoden 2018 että 2019 ennusteeseemme; 6,5 prosenttia 2018 ja 6,1 prosenttia 2019. 

Kiina alueena on aiheuttanut pitkään huolta, suurelta osin kasvavan velan seurauksena. Yksityisen sektorin velka suhteessa BKT:hen on nyt yli 210 prosenttia, mutta velan kasvussa oli nähtävissä hidastumista vuoden 2017 lopulla, mikä herätti sekä toivoa että huolta. Herännyt toivo liittyi Kiinan talouden kestävyyteen, sillä se ei voi ikuisesti olla velkavetoista, kun taas huoli liittyi lyhyemmän aikavälin kasvunäkymiin. Kuinka nopeasti Kiinan talous voi kasvaa ilman viime vuosina nähtyä kiihtynyttä velkaantumista? Voi tosin olla vielä liian aikaista julistaa, että velkakierre on katkennut, sillä viime kuukausien tilastot viittaavat siihen, että velkaantuminen suhteessa BKT:hen on kääntynyt nousuun.

Velkakierteen katkeaminen voisi johtaa tuntuvasti matalampiin kasvulukuihin, mutta on vaikea arvioida kuinka paljon, sillä monien dynaamisempien yritysten rahoitus ei ole täysin riippuvasta perinteisestä pankkirahoituksesta. Kiinan kasvua hallitsee kotimainen kysyntä, ja ennen kaikkea kaupungistuminen tukee kasvunäkymiä edelleen, kun taas ikääntyminen painaa kasvua alaspäin vielä pidemmän aikaa. 

Japani on Suomen tavoin hyötynyt erityisen paljon vuonna 2017 hallinneesta investointivetoisesta kasvuaallosta, ja sen talous kasvoi 1,7 prosenttia viime vuonna. Ennustamme vuodelle 2018 1,3 prosentin ja vuodelle 2019 1,0 prosentin kasvua ulkoisen teollisuuden kysynnän heikkenemisen sekä finanssipolitiikan hieman vähemmän elvyttävän vaikutuksen vuoksi.

Emme odota rahapolitiikan normalisointia ottaen huomioon, että inflaatio on edelleen kaukana tavoitteesta ja erityisesti ydininflaatio on yhä lähempänä nollaa kuin kahta prosenttia. Inflaationäkymät ovat edelleen heikot, ja suuri julkinen velkaantuminen painaa Japanin kasvunäkymiä. Parempi kasvu on ennusteemme mukaan väliaikainen.

Kiinan ostopäällikköindeksit

Saldoluku Lähteet: Aktia ja Macrobond

Alasuuntaiset riskit hallitsevat pitkällä aikavälillä

Tässä esiteltävä ennuste on meidän arviomme mukaan todennäköisin toteutuma tulevan kahden vuoden aikana. Ennusteeseen liittyvät riskit ovat laajoja mutta lyhyellä aikavälillä melko tasapainoisia. Pitkällä aikavälillä näemme alasuuntaisten riskien hallitsevan erityisesti Yhdysvalloissa, jossa veropaketin positiiviset vaikutukset alkavat vaimentua vuoden 2019 jälkeen. 

Riskit ovat suurelta osin samat kuin talven ennusteessa. EKP ajaa alas osto-ohjelmansa ja viestittää mahdollisesti ensimmäisestä koronnostosta, mikä kasvattaa nopeiden heittelyiden riskiä markkinoilla ja altistaa reaalitalouden useammille riskeille, kuin olemme nähneet viime vuosina elvytyksen ollessa epätavallisen suurta.

Talous voi samalla yllättää vahvuudellaan tulevan vuoden aikana, ja meidän ennusteemme voi osoittautua aivan liian negatiiviseksi. Samalla on olemassa riski siitä, että hintapaineet jäävät toteutumatta, keskuspankki ei voi toteuttaa rahapolitiikan normalisointiaan ja me jäämme pitkäksi aikaa suuren rahapoliittisen elvytyksen ympäristöön.

Sekä Italian että Espanjan poliittisesti herkkä tilanne on riski euroalueella. Erityisesti Italiassa yhdistyvät sekä suuret taloudelliset riskit että ongelmat hauraan poliittisen tilanteen kanssa. Myös Kreikan tilanne on tänäkin vuonna riski, jota ei pidä vähätellä, vaikka riskit näyttävätkin melko rajoitetuilta.

Yhdysvaltojen talous on suurin yksittäinen riski ennusteessa. Sekä tuntuvan ylikuumenemisen riski että matalasuhdanteen riski tai riski molemmista toistensa jälkeen on kasvanut huomattavasti. Sekä lyhyet että pitkät korot ovat nousussa, mutta erityisesti hyvin voimakkaasti nousevat lyhyet korot ovat aiheuttaneet huolta korkeasuhdanteen kestävyydestä.

Yhdysvalloissa joulukuussa toteutettu veropaketti muodostaa tuntuvan riskin ylöspäin lyhyellä aikavälillä, kun taas keskustelu lisääntyvistä kaupan esteistä muodostaa riskejä lähinnä alaspäin mutta lisää myös tulevaisuudennäkymiin liittyvää epävarmuutta. Tämä yhdessä rahapoliittisten näkymien epävarmuuden kanssa johtuu osittain keskuspankin johdon vaihtumisesta mutta myös siitä, että inflaationäkymät ovat epätavallisen epävarmat, mikä aiheuttaa sen, että Yhdysvaltojen ennusteemme riskit ovat suuret. 

Kiinassa velkojen nopea kasvu on laantunut, mikä on positiivista ja antaa toivoa tulevaisuudelle, mutta samalla se aiheuttaa epävarmuutta kasvunäkymistä. Kuinka paljon aiempaa rajallisempi rahoitus heikentää yritysten kasvua? Monet nopeimmin kasvavista dynaamisimmista yrityksistä eivät ole riippuvaisia kotimaisesta pankkirahoituksesta, mikä voi johtaa siihen, että kiristyksen vaikutukset eivät ole niin suuria kuin pahimmassa tapauksessa, mutta tilanteeseen liittyy paljon epävarmuutta.

C.Osio

Inflaatio ja korkomarkkinat

Käynnissä oleva rahapoliittinen normalisointiprosessi tulee todennäköisesti jossain vaiheessa johtamaan lisääntyneeseen turbulenssiin. Vuoden 2018 toinen puolisko tulee olemaan erittäin kiinnostava; EKP:n tukiohjelma lähestyy loppuaan ja FED jatkaa taseidensa pienentämistä. Jos koronnostoihin liittyviin odotuksiin tulee lisää muutoksia, se saattaa aiheuttaa jaksoittaista epävarmuutta. Poliittiset riskit Italiassa ovat myös todellisia ja näitä en kannata aliarvioida.
 

Jaa

Korkonäkymät edelleen vaisut

Käynnissä oleva rahapoliittinen normalisointiprosessi tulee todennäköisesti jossain vaiheessa johtamaan lisääntyneeseen turbulenssiin. Vuoden 2018 toinen puolisko tulee olemaan erittäin kiinnostava; EKP:n tukiohjelma lähestyy loppuaan ja FED jatkaa taseidensa pienentämistä. Jos koronnostoihin liittyviin odotuksiin tulee lisää muutoksia, se saattaa aiheuttaa jaksoittaista epävarmuutta.

Vuoden 2018 ensimmäiset kuukaudet ovat olleet rauhattomia markkinoilla, ja lisäksi Yhdysvaltojen talouspolitiikka on lisännyt taloudellisia näkymiä koskevia huolia. Vaikka pörsseissä on nähty sahaamista ja volatiliteetin paluuta, korot ovat pysyneet melko vakaina euroalueella.

Käynnissä oleva rahapoliittinen normalisointiprosessi tulee todennäköisesti jossain vaiheessa johtamaan lisääntyneeseen turbulenssiin. Vuoden 2018 toinen puolisko tulee olemaan erittäin kiinnostava; EKP:n tukiohjelma lähestyy loppuaan ja FED jatkaa taseidensa pienentämistä. Jos koronnostoihin liittyviin odotuksiin tulee lisää muutoksia, se saattaa aiheuttaa jaksoittaista epävarmuutta.

Euroalueen inflaationäkymät heikot

Vaikka Yhdysvaltojen inflaationäkymät näyttävät olevan linjassa keskuspankin tavoitteen kanssa, euroalue taistelee edelleen hintapaineiden puutteen kanssa. Inflaatio oli 1,2 prosenttia huhtikuussa, ja markkinoiden pitkäaikaiset inflaatio-odotukset ovat edelleen merkittävästi alle 2 prosenttia.

Inflaatio

%-muutos vuoden takaa Lähteet: Aktia ja Macrobond

Inflaatio euroalueen maissa

%-muutos edellisestä vuodesta Lähteet: Aktia ja Macrobond

Vaikka Yhdysvaltojen inflaationäkymät näyttävät olevan linjassa keskuspankin tavoitteen kanssa, euroalue taistelee edelleen hintapaineiden puutteen kanssa. Inflaatio oli 1,2 prosenttia huhtikuussa, ja markkinoiden pitkäaikaiset inflaatio-odotukset ovat edelleen merkittävästi alle 2 prosenttia.  Pitkäaikaiset markkinaodotukset ovat noin 1,7 prosenttia.  Lyhyemmällä aikavälillä markkinoiden inflaatio-odotukset ovat nousseet hieman ja ovat noin 1,4 prosenttia yleisesti heikkojen inflaatiolukujen vuoksi. 

Öljynhinta on noussut voimakkaasti kevään aikana ja on nyt 74,6 dollaria tynnyriltä, mikä on selvästi enemmän kuin maaliskuussa, jolloin hinta oli 65,5 dollaria tynnyriltä. Tämä nousu aiheuttaa inflaatioon väliaikaisia nousupaineita, mutta se ei ole kestävä vetävä tekijä.

Aktian uudessa ennusteessa odotamme inflaatiopaineiden pysyvän keskimäärin melko alhaisina euroalueella. Mitään konkreettista deflaation uhkaa ei tosin ole, mikä mahdollistaa sen, että keskuspankki voi aloittaa elvytyksen alasajon, vaikka on edelleen kovin epäselvää, kuinka, milloin ja miten paljon EKP aikoo tehdä.

Yhdysvalloissa inflaatio on liikkunut edelleen noin 2 prosentin tasolla. PCE-inflaatio oli 2,0 prosenttia maaliskuussa. Markkinat odottavat inflaatiopaineiden jatkuvan. Pitkäaikaiset inflaatio-odotukset ovat nousseet yli 2,4 prosentin, mikä osoittaa markkinoiden uskovan, että keskuspankki ei enää taistele heikkojen hintapaineiden kanssa. 
Aktian muuttumattomana pysyneen ennusteen mukaan Yhdysvaltojen inflaatio on keskimäärin 2,1 prosenttia vuosina 2018 ja 2019, mikä tarkoittaa sitä, että keskuspankki saavuttaa tavoitteensa hintojen vakaudesta siten, kuin se on määritelty.

Korot nousevat hitaasti

Korko ja valuutta

Ennusteet vuosille 2018 ja 2019. Lähteet: Aktia ja Macrobond

Odotamme EKP:n ajavan nykyisen osto-ohjelmansa alas vuoden 2018 aikana. Reaalitalouden ja inflaatiopaineiden tilanteesta riippuen EKP lopettaa ohjelman joko syyskuussa tai pidentää ja supistaa sitä 2–3 kuukauden ajan. Pidämme todennäköisimpänä, että EKP pidentää ja vähentää tukiostoja joitain kuukausia syyskuun jälkeen heikkojen inflaatiopaineiden takia, mutta näkymät ovat edelleen epävarmat ja paljon riippuu siitä, mitä taloudessa tapahtuu tulevan puolen vuoden aikana.

Ohjauskorot

% Lähteet: Aktia ja Macrobond

Odotamme EKP:n ajavan nykyisen osto-ohjelmansa alas vuoden 2018 aikana. Reaalitalouden ja inflaatiopaineiden tilanteesta riippuen EKP lopettaa ohjelman joko syyskuussa tai pidentää ja supistaa sitä 2–3 kuukauden ajan. Pidämme todennäköisimpänä, että EKP pidentää ja vähentää tukiostoja joitain kuukausia syyskuun jälkeen heikkojen inflaatiopaineiden takia, mutta näkymät ovat edelleen epävarmat ja paljon riippuu siitä, mitä taloudessa tapahtuu tulevan puolen vuoden aikana.

Jos hyvä kehitys jatkuu ja hintapaineet nousevat, EKP:llä ei ole mitään syytä olla lopettamatta ohjelmaa ja suunnata katseita kohti ensimmäistä koronnostoa. Pidämme todennäköisimpänä, että ensimmäinen koronnosto tapahtuu vuoden 2019 toisella puoliskolla ja että näemme yhden koronnoston vuonna 2019. Markkinoiden kannalta on olemassa selvä riski, että osto-ohjelman alasajo aiheuttaa levottomuutta markkinoilla ja spekulaatioita siitä, kuka täyttää EKP:n jättämän aukon. Reaalitalouden näkökulmasta suuri kysymys on, kuinka hyvin talous selviää ilman heikkoa valuuttaa, halpaa öljyä ja erittäin löysää rahapolitiikkaa.

Vaikka odottamamme koronmuutokset ovat marginaalisia, ei niitä voi jättää huomiotta, sillä suunta on muuttumassa. Lyhyet korot ovat tähän asti olleet melko muuttumattomia. 3 kuukauden euribor on pysynyt pidemmän aikaa hieman alle -0,3 prosentin.  12 kuukauden euribor lopetti laskemisen loppusyksystä ja on ollut sen jälkeen -0,2 prosentin tasoilla. Nousuliikkeitä ei ole vielä nähty, ja niitä on odotettavista vasta, kun merkkejä ainakin talletuskoron käänteestä ylöspäin on nähtävissä. 

Yhdysvalloissa on nähty suuria liikkeitä sekä pitkissä että lyhyissä koroissa kevään aikana. Inflaatiopaineet ovat kasvaneet ja kasvunäkymät lyhyellä aikavälillä parantuneet. Lyhyet korot ovat nousseet erityisen nopeasti, mikä on herättänyt keskusteluja näkymistä. Samalla on tärkeä muistaa, että Yhdysvaltojen ohjauskorko on noussut ja että keskuspankki on samalla pienentänyt taseitaan, mikä lisää kiristävää vaikutusta entisestään. Odotamme inflaatiopaineiden olevan tuntuvia mutta linjassa odotusten kanssa ja että keskuspankki nostaa korkoa vielä kaksi kertaa tänä vuonna.  

Vuoden 2018 ensimmäisen puolikkaan aikana olemme nähneet suhteellisen pieniä liikkeitä euroalueen pitkissä koroissa. Erot Saksan korkoihin ovat jopa pienentyneet, mikä heijastaa sitä, että huoli esimerkiksi Italian ja Espanjan poliittisesta tilanteesta on ollut yllättävän pieni niissä maissa, joissa on käynnissä vaikeita poliittisia prosesseja.  EKP:n osto-ohjelman alasajon hinnoittelu ei myöskään ole tuntuvaa tällä hetkellä, mikä lisää riskejä jatkossa. 
Yhdysvalloissa odotamme pitkien korkojen jatkavan nousuaan vuosina 2018 ja 2019. Olemme jo saaneet ensikosketuksen 3 prosenttiin 10-vuotisissa valtionlainakoroissa ja odotamme koron nousevan yli 3 prosenttiin kesän aikana.

Euro vahvistui tuntuvasti vuonna 2017 ja vuoden 2018 alussa vuoden 2016 lopun noin 1,04:stä lähelle 1,25:tä vuoden 2018 alussa. Viime kuukausien aikana on nähty heikentymistä, ja valuutta on nyt tasolla 1,2. Emme odota suuria muutoksia valuuttaan vuonna 2018, mutta odotamme euron vahvistuvan hieman. Rahapolitiikan suhteellinen muutos voi aiheuttaa yllätyksiä, jos kehitys ei noudata markkinoiden EKP:n tulevalle toiminnalle asettamaa hieman varovaisempaa hinnoittelua. Yhdysvalloista voi tulla myös suuria yllätyksiä. Erityisesti, jos keskuspankki ei toimi niin aggressiivisesti, kuin markkinat nyt hinnoittelevat.

10-vuotiset joukkovelkakirjakorot

% Lähteet: Aktia ja Macrobond

Valuuttakurssi

Ennusteet vuosille 2018 ja 2019. Lähteet: Aktia ja Macrobond