Artiklar

Räntor och bostadsmarknaden 2019 -Helsingfors drar fortfarande ifrån

13.05.2019 Heidi Schauman

De ytterst låga räntorna är här för att stanna åtminstone några år till. Enligt Aktias nya prognos kommer vi inte att se en höjning i räntorna vare sig i år eller nästa år. Detta innebär att låne finansieringskostnaderna förblir låga. På bostadsmarkna...

Teman: Finland

Den offentliga skulden är enorm, men vad betyder det?

10.04.2019 Heidi Schauman

Den offentliga skulden har globalt vuxit snabbt under de senaste decennierna. I de utvecklade länderna har den offentliga skuldsättningen stigit till ca 100 % av BNP från under 70 % i början av 2 000-talet. Kinas offentliga skuldsättning har på bara 1...

Räntehöjningen skjut upp

18.03.2019 Heidi Schauman

Inflationstrycket fortsätter att vara dämpat och konjunkturen har svalnat globalt. Handelskriget som dominerade den ekonomiska debatten under 2018 fortsätter att hänga över världsekonomin som en lång skugga och har redan lett till kraftiga störningar...

Nyckelord: #räntor #valuta #euron

Finland -Tillväxten bromsar in

18.03.2019 Heidi Schauman

Året 2018 var ett år som globalt dominerades av osäkerhet, och denna osäkerhet i kombination med sämre export- och investeringsutsikter bidrog till att vrida ner den finländska BNP-tillväxten til l 2,2 % under 2018, från 2,7 % 2017. Den högsta konjunk...

Teman: Finland

Världsekonomins tillväxttakt avtar, nedåtriskerna dominerar

18.03.2019 Heidi Schauman

Med facit i hand blev 2018 ett gott år ekonomiskt sett om man tittar på de aggregerade siffrorna. Med största delen av året 2018s första estimat inne, ser den globala tillväxten ut att ha landat på ca 3,6 %, trots all turbulens.För turbulent var det....

Storbritannien är viktigare för oss än vad vi är för dem

28.01.2019 Heidi Schauman

Storbritanniens ekonomiska situation är för tillfället rätt så god men inte konfliktfri. Den ekonomiska tillväxten har försvagats sedan omröstningen om EU-utträde och är nu kring 1,5 %. Inget spe ktakulärt, men i kombinationen med en sysselsättning so...

Teman: Europa

Aktias prognosuppdatering: Världsekonomin bromsar in

12.12.2018 Heidi Schauman

Utsikterna för världsekonomin och Finlands ekonomi har försämrats under hösten. Återspeglande en sämre närhistoria och svagare och mera riskfyllda framtidsutsikter sänker vi vår bnp-prognos både för Finland och världsekonomin. I Aktias nya prognos re...

Bostadsmarknaden 2018 -stabilt men tudelat

12.11.2018 Heidi Schauman

Finlands bostadsmarknad har under de senaste tre åren dominerats av en positivt stabil utveckling. Bostadspriserna stiger i snitt försiktigt, det byggs mycket och det finns inga tecken på stora b ubblor. Enligt vår prognos stiger de nominella bostadsp...

Teman: Finland

Den första räntehöjningen närmar sig

27.08.2018 Heidi Schauman

Handelskriget har dominerat den ekonomiska debatten under 2018, men bakom kulisserna pågår en stor förändring vars implikationer kanske inte är lika klara och intuitiva som ett handelskrig, men s om trots det har verkligt stora ekonomiska effekter. Vi...

Nyckelord: #räntor

Världsekonomins utsikter osäkra

27.08.2018 Heidi Schauman

Med nästan åtta månader av 2018 bakom oss kan man tryggt konstatera att världsekonomin haft ett tillväxtmässigt gott år, men ett i övrigt mycket oroligt år. Mycket av den nya osäkerhet som setts har orsakats av USA:s oberäkneliga och snabbt föränderl...

Finland: Matchningsproblemet begränsar redan tillväxten

27.08.2018 Heidi Schauman

Den ekonomiska tillväxten har fortsatt god under första halvan av 2018. Efter en tillväxt på 2,8 % under 2017 och 2,5 % under 2016 går vi mot det tredje goda tillväxtåret i rad. Enligt Aktias nya prognos växer Finlands ekonomi med 3 % 2018 och 2,2 %...

Teman: Finland

Hur mycket skakar USA om världsekonomin?

28.05.2018 Heidi Schauman

Efter ett lugnt och gott tillväxtår 2017 har början på 2018 visat sig vara betydligt oroligare och volatilare. Penningpolitikens normalisering samt rädslan för ett kraftigare inflationstryck främ st i USA i kombination med en allt aggressivare handels...

Teman: Europa

Ränteutsikterna fortfarande bleka

28.05.2018 Heidi Schauman

De första månaderna av 2018 har varit oroliga på marknaderna och också den ekonomiska politiken i USA har spätt på oron gällande de ekonomiska utsikterna. Trots att börserna sett ett sågande och en återvändo av volatilitet så har räntorna hållits rät...

Finland – den goda tillväxten fortsätter

28.05.2018 Heidi Schauman

Året 2018 har fått en god ekonomisk början i Finland. Efter litet svagare tillväxt i slutet av 2017  tilltog tillväxttakten igen i början på 2018 och var enligt statistikcentralens första bedömni ng 1,1 % under årets första kvartal jämfört med föregåe...

Teman: Finland

2018 -året då många saker förändras

12.03.2018 Heidi Schauman

2017 går till historien som ett mycket gått år tillväxtmässigt. Både euroområdets ekonomi och USA:s ekonomi växte med 2,3 %. Tillväxtekonomierna var ändå världens riktiga tillväxtmotorer och stod för merparten av världen ekonomiska tillväxt. Kinas ek...

Teman: Europa

Räntorna har nått botten

12.03.2018 Heidi Schauman

Början på 2018 har bjudet på stora kast på marknaderna runt om i världen efter en lång osedvanligt lugn period. Vi har sett stora rörelser både på ränte- och aktiesidan och det ser rätt så sannol ikt ut att volatiliteten kommit för att stanna, eller å...

Ut ur den 10-åriga gropen -Finlands tillväxt fortsätter god

12.03.2018 Heidi Schauman

Bilden av Finlands ekonomis välmående och utveckling har inte ändrats märkbart under vinterhalvåret. Den goda konjunkturen i omvärlden har förstärkts, och Finlands tillväxtutsikter ser fortsatt g oda ut. Samtidigt har riskerna som omger penningpolitik...

Teman: Finland

Översikt om situationen i Italien

12.03.2018 Lotta Kotioja

Det allmänna valet som ordnades i Italien i början av mars var ett av de mest betydande valen i Europa under innevarande år. Utfallet av omröstningen berättar om det ökande understödet i Europa f ör populistiska rörelser och extremhögern - det sammanl...

Nyckelord: #italien #ecb
Teman: Europa

Att mäta sysselsättningsgraden

03.01.2018 Heidi Schauman

Diskussionen om hur läget är på arbetsmarknaden kan ibland försvåras av att de olika mätarna som används för att mäta arbetsmarknaden definieras på olika sätt i olika länder. Jag har många gånger fått frågor om hur man kan jämföra sysselsättningsgrad...

Nyckelord: #sysselsättning
Teman: Finland

Räntehöjning i sikte

27.11.2017 Heidi Schauman

Efter 6 år av osedvanligt låga räntor och utan rörelser uppåt i de korta räntorna inom euroområdet ser vi nu för första gången att räntorna kommer att röra sig uppåt under prognosperioden. Fortfa rande handlar det om marginella justeringar, och först...

Världsekonomins visar god tillväxt

27.11.2017 Heidi Schauman

Under 2017 har världsekonomins tillväxt fått ökad styrka och året ser ut att bli det bästa sedan 2011. Om man bortser från de tillväxtmässigt fantastiska åren just före finanskrisen ser vi nu bla nd de bästa tillväxtsiffrorna under 2000-talet.Både rea...

Teman: Europa

Tillväxten fortsätter god i Finland

27.11.2017 Heidi Schauman

Finlands ekonomi växer fort. Enligt Aktias nya prognos växer bnp med med  3,1 2017, 2,6 % 2018 och 2,2 % 2019. Den inhemska efterfrågan hålls god stödd av investeringarna och konsumtionen. Byggak tiviteten avtar något, men fortsätter på goda nivåer sp...

Teman: Finland

Tillväxt, tillväxt -men hur mycket och hur länge?

04.09.2017 Heidi Schauman

2017 har än så länge varit de goda ekonomiska nyheternas år i Finland. Vår uppfattning om tillväxtens styrka och hållbarhet har förstärkts allt eftersom byggnadssektorns fart hållit i sig och inv esteringar i maskiner och produktionsanläggningar tillt...

Teman: Finland

Inflationstrycket låter vänta på sig

04.09.2017 Heidi Schauman

Inga stora förändringar har skett i inflationsförväntningarna eller i inflationsutvecklingen under de senaste månaderna. Inflationsutvecklingens fortsatta svaghet har förstärkt bilden att det är en lång väg kvar till inflationsutsikter i linje med ce...

Penningpolitikens normalisering sätter världsekonomin på prov

04.09.2017 Heidi Schauman

Inga stora överraskningar har inträffat under sommaren och man kan gott säga att sommaren 2017 var den första utan stora ekonomiska eller politiska skrällar. Överlag ser utsikterna för väldsekono min fortsatt ljusa ut; handeln har fortsatt att utveckl...

Unga allt mer skuldsatta -och vi vet alldeles för litet om saken

19.06.2017 Jooa Mustonen

Hushållens skuldsättning ökar i Finland, och samtidigt blir kartläggningen av skuldsättningen allt svårare. Speciellt vår uppfattning om ungas skuldsättning är troligtvis mycket bristfällig. Nya former av avbetalning och snabblån har blivit allt popu...

Teman: Finland

Byggboomen avtar, priserna stiger måttligt

29.05.2017 Heidi Schauman

Situationen på bostadsmarknaden fortsätter att återspegla en kraftig tudelning. I Finland utanför huvudstadsregionen har bostadspriserna sjunkit sedan 2013 medan huvudstadsregionens priser har fo rtsatt att stiga, om än måttligt.Under första kvartalet...

Teman: Finland

Hur långt bär tillväxten?

29.05.2017 Heidi Schauman

Politisk osäkerhet och turbulens har dominerat slutet på 2016 och början på 2017. Men efter valet av Donald Trump till USA:s president så har det sist och slutligen kommit väldigt få politiska öv erraskningar. Valen i Österrike, Nederländerna och nu s...

Nya ekonomiska byggklossar behövs

29.05.2017 Heidi Schauman

De goda konjunkturnyheterna har fortsätta att strömma in under våren och det som för ett år sen var en försiktig konjunkturvändning har förstärkts. Finlands ekonomi växte med 1,4 % under 2016 och allt pekar på att tillväxten fortsätter starkare eller...

Teman: Finland

Allt färre blir arbetslösa, men allt förre kommer också ut från arbetslösheten

29.05.2017 Heidi Schauman

Små steg i rätt riktning är ett ganska korrekt sätt att beskriva den finländska arbetsmarknaden. Risken att bli uppsagd har minskat kännbart, långtidsarbetslösheten har börjat sjunka efter en lån g uppgång och sysselsättningsgraden har ökat till 69,2 ...

Teman: Finland

Räntorna på väg uppåt, men långsamt

29.05.2017 Heidi Schauman

Inflationsförväntningarna i Europa har klart dämpats under våren. Efter att de långsiktiga marknadsförväntningarna varit kring 1,8 % befinner sig marknadsförväntningar på längre sikt nu kring 1,6  %. Vi har alltså sett en justering neråt i inflationsf...

Världsekonomins tillväxt tar fart; tillväxten 3,4 %

13.03.2017 Heidi Schauman

Efter att de första månaderna av 2017 är förbi har det blivit klart att året knappast kommer att gå till historien som ett händelsefattigt år. Det råder stor osäkerhet om ekonomins framtidsutsikt er i världen trots att tillväxttakten ökar, världshande...

Finlands ekonomi växer med 1,4 %

13.03.2017 Heidi Schauman

Under hösten och vintern har de positiva nyheterna haglat tätt över Finland. Många stora beställningar, förbättrad industriproduktion, mycket starkt förtroende för ekonomin och allt bättre syssel sättningsstatistik har hört till nyheterna. Den ekonomi...

Teman: Finland

Penningpolitiken i fokus under 2017

13.03.2017 Heidi Schauman

Marknadens inflationsförväntningar har upplevt en klar justering uppåt under vintern. Donald Trumps seger i presidentvalet i USA sköt upp speciellt de långa inflationsförväntningarna, som nu är k ring 2,5 % i USA återspeglande en förväntan på en infla...

Kvinnors heltidsjobb byts mot deltidsjobb

13.03.2017 Heidi Schauman

Helhetssituationen på den finländska arbetsmarknaden har förbättrats under det senaste året. Den säsongsrensade arbetslöshetsgraden har sjunkit och var i december 8,7 % medan den ett år tidigare var 9,3 %. Mätt i antal arbetslösa innebär det här 18 0...

Teman: Finland

Euroområdet tillväxt stabil trots oroshärdar

13.03.2017 Heidi Schauman

Euroområdets ekonomi fortsätter att överraska med sin stabilitet trots omfattande osäkerhet. Den expansiva penningpolitiken kombinerat med den låga inflationen och den svaga valutan har stött den ekonomiska utvecklingen i euroområdet. Brexitomröstnin...

Teman: Europa

Tudelningen på bostadsmarknaden fortsätter i Finland

13.03.2017 Heidi Schauman

Bostadsprisernas tudelade utveckling fortsatte under 2016. Under sista kvartalet 2016 steg bostadspriserna i Finland i snitt med 1,2 % från motsvarande kvartal året innan. I huvudstadsregionen st eg priserna med 2,6 % och i resten av landet sjönk de m...

Nyckelord: #bostadsmarknaden
Teman: Finland