Dela

2018 -året då många saker förändras

Teman: Europa
Heidi Schauman Chefsekonom

Världsekonomin växer med 3,7 %

Den goda utvecklingen ser ut att fortsätta också under 2018 och 2019, men det är också nu den ultralösa penningpolitiken skall gå till historien, vilket ökar riskerna i världsekonomin. En återgång till det normala finns på agendan, men denna återgång kan visa sig vara svårare än vad många förväntar sig.

Inköpschefsindex, världen

Saldotal Källor: Aktia och Macrobond

2017 går till historien som ett mycket gått år tillväxtmässigt. Både euroområdets ekonomi och USA:s ekonomi växte med 2,3 %. Tillväxtekonomierna var ändå världens riktiga tillväxtmotorer och stod för merparten av världen ekonomiska tillväxt. Kinas ekonomi var något startare än förväntat, återspeglande kraftig stimulans, medan Indien hade vissa problem med t.ex. en stor sedelreform som inte lyckades, vilket drog ner tillväxten något från vad som prognosticerats. Överlag ser dock tillväxtekonomiernas utsikter goda ut, och det är att förvänta sig att världsekonomins dynamik kommer att styras från Asien också under de kommande åren.

Den goda utvecklingen ser ut att fortsätta också under 2018 och 2019, men det är också nu den ultralösa penningpolitiken skall gå till historien, vilket ökar riskerna i världsekonomin. I många år har vi levt i en värld som dopats på billiga pengar som centralbankerna pumpat ut. En återgång till det normala finns på agendan, men denna återgång kan visa sig vara svårare än vad många förväntar sig.

Det lugn som vi fick vänja oss med under 2017 tog slut i början på 2018 då vi under några dagar såg relativt stora korrigeringar på marknaderna världen över, och därefter har marknaderna varit betydligt volatilare än under 2017. Utsikter som pekar på allt stramare penningpolitik och kanske försiktiga signaler på att ett pristryck kan hålla på att byggas upp i USA har rört om i den ekonomiska grytan, vilket på alla sätt är en hälsosam sak. Det otroliga lugn som sågs under 2017 återspeglade inte ekonomins fundament utan framför allt övertygelsen om att penningpolitiken skulle täcka över allt annat.

Under 2017 fortsatte världshandeln att växa i god takt, vilket återspeglar en ökad investeringsiver i världen. En allt större tilltro till framtiden, vilket syns t.ex. i globala inköpschefsindex, fortsätter att stöda utvecklingen. Speciellt iögonfallande är industrins bättre utsikter efter många svåra år.


Även om marknaderna hunnit reagera på att inflationstrycket kanske håller på att öka, har inflationsgraderna i både Europa och USA fortfarande hållits under 2 %. Speciellt i Europa är inflationsförväntningarna fortsättningsvis svaga och vare sig marknaderna eller de professionella prognosmakarna förväntar sig att inflationen kommer att återvända till 2 %. 

Även om marknaderna hunnit reagera på att inflationstrycket kanske håller på att öka, har inflationsgraderna i både Europa och USA fortfarande hållits under 2 %.

Världens export

halvårs glidande medeltal Källor: Aktia och Macrobond

Prognosen

Tillväxtprognosen

%-förändring från föregående år Källor: Aktia och Macrobond

Enligt Aktias nya prognos växer världsekonomin med 3,7 % under 2018, en liten justering uppåt från höstens 3,6 % och tillväxten förblir under 2019 på samma nivå. Skillnaden mellan tillväxtekonomier och utvecklade ekonomier förstärkts framöver då tillväxtekonomierna tillväxttakt fortsätter att öka medan tillväxten inte mera tilltar i de utvecklade ekonomierna.  

Världsekonomins tillväxt fortsätter vara god under de kommande åren enligt Aktias nya prognos. Trots att riskerna för både överhettning och abrupt nedgång har ökat speciellt i USA och penningpolitikens normalisering sätter euroområdet på prov så ser vi som mest sannolikt att den goda konjunkturen fortsätter.

Enligt Aktias nya prognos växer världsekonomin med 3,7 % under 2018, en liten justering uppåt från höstens 3,6 % och tillväxten förblir under 2019 på samma nivå. Skillnaden mellan tillväxtekonomier och utvecklade ekonomier förstärkts framöver då tillväxtekonomierna tillväxttakt fortsätter att öka medan tillväxten inte mera tilltar i de utvecklade ekonomierna.  

Vi har justerat upp vår prognos för euroområdet och prognosen ligger nu på 2,3 % för 2018 och 2,1 % 2019. På längre sikt ser vi dock att euroområdets tillväxtpotential fortsättningsvis är svag. Den allt äldre befolkningen sätter tryck på de europeiska ekonomierna och bristen på strukturella reformer i många medlemsländer dämpar den potentiella tillväxttakten då man ser förbi den goda konjunktur vi för tillfället befinner oss i.

I tillväxtekonomierna ser utsikterna fortsättningsvis ljusa ut. Tillväxttakten stiger enligt prognosen till 4,8 % 2018 och 4,9 % 2019. Det är främst Asien som fungerar som tillväxtmotorn i de utvecklade länderna men också i Sydamerika och i Ryssland ser utsikterna nu ljusare ut.


 


Tillväxten, %

Prognoser för åren 20187 och 2019. Källor: Aktia och Macrobond

Det europeiska tåget tuffar på i god takt

Mycket pekar på att ekonomin klarar av en litet stramare penningpolitik, men situationen är så speciell att man skall försöka undvika att ta något alls för givet.

Europa är inte världens tillväxtmotor, och kommer inte att bli det heller, men för tillfället går det bättre än på mycket länge. Euroområdets ekonomi växte under 2017 med 2,5 %, vilket är den snabbaste tillväxttakten sedan före finanskrisen, då tillväxten under ett par års tid var högre än 3 %.

Förtroendet för den europeiska ekonomin är förbluffande starkt, och speciellt industrin har sett en kraftig vändning mot det bättre återspeglande världsekonomin investeringsvilja som ökat markant.

Ur europeiskt perspektiv är tillväxtens bredd välkommen. Alla länder inom euroområdet växer och investeringarnas andel av bnp har vänt uppåt i flertalet euroländer medan konsumtionens utveckling fortsatt vara god. Fortfarande mycket fördelaktiga finansieringsmöjligheter i kombination med stark extern efterfråga från resten av världen fortsätter att stöda tillväxten framöver.

Vi har reviderat upp vår prognos för euroområdets tillväxt för 2018 till 2,3 % och vi förväntar oss att tillväxten fortsätter på god nivå, 2,1 % också under 2019.  Sysselsättningssiffrorna har stadigt blivit bättre i euroområdet under det senaste året, men de regionala skillnaderna är stora. Tysklands arbetsmarknad börjar se allt stramare ut, vilket också syns i löneförhandlingarna. Det på många vis viktigaste fackförbundet i Tyskland, IG Metall, lyckades förhandla fram en kraftig löneökning på mer än 4 % och fick dessutom förhandlat att man kan om man vill bara jobba 28 timmar per vecka, vilket de flesta knappast ändå vill. Arbetstagarnas makt att diktera villkoren berättar dock om en situation då goda kunniga arbetstagare inte är lätt att hitta.

I många andra länder är situationen en helt annan. Flera länder präglas fortfarande av mycket hög ungdomsarbetslöshet, och för t.ex. Spanien har situationen fortsatt så länge att riskerna att problemen blir permanenta är stora.

Ur europeisk synvinkel är penningpolitiken i centrum under 2018 och 2019. ECB har signalerat att köpprogrammen kan ta slut redan i september 2018, men att det kan förlängas vid behov. För tillfället pekar mycket på att programmet faktiskt kan ta slut i september, men mycket hinner hända före det, så man bör vara förberedd på många olika händelseutvecklingar.

En första räntehöjning förväntar vi oss i medlet av 2019. Normaliseringsprocessen kommer att vara långsam och kontrollerad återspeglande ett mycket försiktigt pristryck och penningpolitiken fortsätter att stöda realekonomin länge ännu. Ett större än förväntat inflationstryck, vilket vi ser som rätt så osannolikt, kunde dock leda till en snabbare nedkörning av stimulansprogrammet än vad som nu förväntas. Den starka euron bidrar under 2018 till att dämpa framtidsutsikterna en aning liksom det högre oljepriset.

Nu när ECB:s stimulansnedkörning närmar sig är en viktig fråga hur robust tillväxten är och hur väl den skulle klara sig utan den penningpolitiska stimulans vi ser för tillfället. Mycket pekar på att ekonomin klarar av en litet stramare penningpolitik, men situationen är så speciell att man skall försöka undvika att ta något alls för givet.

Tillväxten i de stora euroområdesländerna

Säsongsjusterat Källor: Aktia och Macrobond

I USA mognar högkonjunkturen

De senaste två kvartalens bnp-tillväxt, liksom förtroende för ekonomin, pekar på att USA:s ekonomi åtminstone temporärt kommit in i en litet bättre tillväxtfas hand i hand med resten av världsekonomins bättre utveckling.

I USA pekar allt fler saker på att ekonomin börjar närmare sig full kapacitet. Arbetslöshetsgraden är historiskt låg och pristrycket är inte längre obefintligt. Lönerna ökar och inflationsförväntningarna har skjutit upp. Centralbanken går mot nästa räntehöjning under vårvintern samtidigt som dess balanser fortsätter att stramas åt. Under ledning av den nya Fed-chefen Jerome Powell kommer centralbanken att fortsätta sin försiktigt åtstramande politik i en osäker omgivning.

Skattereformen som kördes igenom i slutet på 2017 ger på kort sikt tilläggsfart åt den amerikanska ekonomin. Som en följd av paketet har vi reviderat upp vår prognos för USA till 2,6 % 2018 och 2,5 % 2019. Vi förväntar oss dock att skattepaketets effekter börjar avta därefter.

Tajmingen av skattereformen är sällsynt oläglig i och med att finanspolitisk stimulans inte är optimalt i ett läge då den stora frågan är ifall den långa högkonjunkturen håller på att mogna och pristrycket ökar. I värsta fall får vi en överraskande snabb förändring i inflationen, vilket kan leda till överraskande snabba åtstramningar i penningpolitiken. Vi förväntar oss tre räntehöjningar under 2018 och två under 2019, men situationen kan förändras snabbt ifall inflationen ökar snabbare än prognosticerat.

Förtroendet för den amerikanska ekonomin är högt, och har ökat under de senaste månaderna återspeglande just skattepaketets kortsiktiga effekter på ekonomin. Arbetslöshetsgraden har sjunkit till exceptionellt låga nivåer kring 4 %. Risken för överhettning är dock överhängande, då högkonjunkturen späds på med stimulerande politik i en situation där mycket pekar på att ekonomin är nära full kapacitet. Riskerna som omger den amerikanska ekonomin är för tillfället osedvanligt stora då både en snabbare tillväxt än prognosticerat är rätt så sannolik men också en kraftigare nedgång inte går att utesluta under prognosperioden.

Marknaderna förväntar sig att inflationen äntligen skall förankras nära centralbankens inflationsmål och det finns en risk att inflationen kan stiga kännbart över 2 % ifall centralbanken är försiktig i sin åtstramningspolitik. Fortsättningsvis kämpar den amerikanska ekonomin med många utmaningar och riskerna är rätt så balanserade trots att uppåtriskerna dominerar diskussionen. Efter en lång period med otillräckligt pristryck finns det fortsättningsvis en kännbar risk att inflationen inte tar fart. Produktivitetsutvecklingen är fortfarande ett problem; en överhettning är möjlig, men likaså kan inte en avkylning av ekonomin uteslutas. 

BNP-tillväxten samt ISM-förtroendet i USA

Säsongsjusterat Källor: Aktia och Macrobond

Tillväxtens motor finns i Asien

Uppsvinget i de utvecklade länderna har förstärkts men fortfarande är det utvecklingsekonomierna som står för merparten av tillväxten i världen.

Andel av världsekonomin, %

Utvecklade länder och tillväxtekonomier Källor: Aktia och Macrobond

För tillväxtekonomierna var 2017 ett gott år på många sätt och allt pekar på att tillväxttakten kommer att öka i tillväxtekonomierna under 2018 och 2019 fast farten i Kina hela tiden avtar.

Rysslands situation har fortsatt att förbättras under 2017 och tillväxten ser ut att landa någonstans i närheten av 1,5 %, vilket är litet sämre än vad vi prognosticerade under hösten. Vi förväntar oss att tillväxttakten tilltar en aning ännu under 2018, dock utan tecken på märkbar upphettning. Privatkonsumtionen liksom investeringarna ökade under 2017 med god fart, den inhemska efterfrågan växte med ca 3,5 %. Exporten ökade också med över 5 %, men det som drog ner tillväxten var den mycket stora ökningen i importen, efter en kraftig nedgång under de föregående åren, vilket tynger tillväxtsiffrorna.

Förtroendeindikatorerna ger fortsättningsvis en rätt så positiv bild av den ryska konjunkturen trots att helhetsindexet kommit neråt litet under början av 2018. Återhämtningen i den inhemska efterfrågan kommer att vara långsam eftersom köpkraften förbättras mycket långsamt och investeringskapaciteten fortsätter att vara begränsad.

Enligt den statistik vi fått från Kina växte landets ekonomi med 6,9 % under 2017, vilket är snäppet bättre än vår prognos på 6,8 % från ifjol. Vi fortsätter att prognosticera en långsam nedgång i tillväxten i Kina under de kommande åren och lämnar vår prognos oförändrad för både 2018 och 2019.; 6,6 % 2018 och 6,2 % 2019.

Fortfarande står investeringarna för en stor andel av tillväxten, över 43 %, och det ser ut som om andelen inte minskat, medan den privata konsumtionen stod för knappa 40 % av tillväxten. Den strukturomvandling man försöker få igenom som skulle ge en större vikt åt den inhemska konsumtionsefterfrågan ser inte ut att ha fortskridit under 2017.

Den kinesiska ekonomin omges fortsättningsvis av omfattande risker. Speciellt finanssektorn utsatthet är markant och den fortsatta skuldackumuleringen utgör för varje dag en större risk. Samtidigt skulle brytandet av skuldspiralen troligtvis leda till kännbart lägre tillväxtsiffror emedan den skulddrivna tillväxten skulle stanna av. Den inhemska efterfrågan dominerar i Kinas tillväxt och speciellt urbaniseringen stöder fortsättningsvis tillväxtutsikterna medan åldrandet kommer att fortsätta pressa ner tillväxten under en längre tid. 

Japan har, likt Finland, gynnats speciellt mycket av den investeringsdrivna tillväxtvågen som dominerar för tillfället. Vi prognosticerar en tillväxt på 1,3 % 2018 och 1,1 % 2019 efter den goda tillväxten på 1,7 % under 2017. Trots att konjunkturen i Japan ser god ut och viss strukturella förändringar skett, t.ex. kvinnornas sysselsättning har vuxit kännbart under de senaste åren, ser vi samtidigt att den fria kapaciteten i ekonomin börjar sina. Trots detta har pristrycket inte ökat utan ekonomin är fortsättningsvis på många sätt väldigt odynamisk. Inflationsutsikterna är fortfarande svaga och den stora offentliga skuldsättningen tynger Japans tillväxtutsikter. Den bättre tillväxten blir temporär. Den ålderstigna befolkningen och den tröga arbetsmarknaden begränsar i dags läge den japanska ekonomins tillväxtmöjligheter.

Risker finns både uppåt och neråt

Prognosen utgör vår bedömning av den mest sannolika utvecklingen under de kommande två åren. Riskerna som härrör sig till prognosen är omfattande men rätt så balanserade.

Riskerna under 2018 har delvis en annorlunda struktur än under tidigare år eftersom det är i år centralbanken ECB kommer att köra ner sitt köpprogram och möjligtvis signalera om den första räntehöjningen vilket ökar risken för snabba kast på marknaderna och samtidigt också utsätter realekonomin för mera risker än vad vi sett under de senaste åren då stimulansen varit osedvanligt stor.

Det finns både positiva och negativa risker i euroområdet och ekonomin kan överraska med sin styrka under det kommande året. Samtidigt finns det en risk att pristrycket uteblir, centralbanken inte kan genomföra sin penningpolitiska normalisering och vi blir för en lång period i en miljö med stor penningpolitisk stimulans.

I euroområdet är den politiskt känsliga situationen i både Italien och Spanien en risk. Speciellt i Italien förenas både stora ekonomiska risker och problem med en skör politisk situation. Stigande räntor, tecken på inflationstryck och förväntan om allt mer åtstramande penningpolitik i USA har under början av 2018 bidragit till ökad turbulens, och det är att förvänta sig att oroligheten fortsätter i någon form allt eftersom räntorna stiger.

I USA utgör skattepaketet som genomfördes i december en kännbar uppåtrisk på kort sikt. Vi har reviderat upp vår prognos för att ta den i beaktande, men det finns en risk att de dynamiska effekterna överraskar på kort sikt eftersom uppfattningen om hur nära full kapacitet ekonomin också är osäker. Samtidigt kan effekterna överraska med sin svaghet. Det här i kombination med de penningpolitiska utsikternas osäkerhet, delvis återspeglande att ledningen för centralbanken bytts, men också återspeglande att det råder osedvanlig osäkerhet kring inflationsutsikterna gör att riskerna kring vår USA-prognos är stora. 

I Asien omges Kina av stor ekonomisk osäkerhet, den största risken är en okontrollerad nedgång i tillväxten som en följd av skuldrelaterade problem, i regionen i övrigt dominerar de geopolitiska riskerna som härrör sig till Nordkorea.

Dela