Dela

Aktias prognosuppdatering: Världsekonomin bromsar in

Återspeglande en sämre närhistoria och svagare och mera riskfyllda framtidsutsikter sänker vi vår bnp-prognos både för Finland och världsekonomin. I Aktias nya prognos växer Finlands bnp med 1,8 % 2019.

Finland tillväxttakt bara 1,8 % nästa år

Finlands bnp-tillväxt

%-förändring från föregående år Källor: Aktia och Macrobond.
Utsikterna för världsekonomin och Finlands ekonomi har försämrats under hösten. Återspeglande en sämre närhistoria och svagare och mera riskfyllda framtidsutsikter sänker vi vår bnp-prognos både för Finland och världsekonomin. I Aktias nya prognos revideras året 2019:s tillväxttakt i Finland till 1,8 % från 2,2 %, vilket vi prognosticerade i augusti.

Det vi ser nu är en inbromsning av tillväxttakten, inte en kollaps. Också 2018 ser ut att bli ett tillväxtmässigt sämre år än vad vi förväntade oss i somras. Världsekonomin domineras för tillfället av många osäkerhetselement; Den penningpolitiska normaliseringen både i USA och euroområdet, den mycket skakiga marknaden, handelskriget och den osäkerhet det medfört, Brexit samt Italienoron har skapat ett ekonomiskt klimat som inte är lika positivt som för ett år sedan, och riskerna för en ännu större inbromsning går inte att utesluta även om vi i dagsläge ser en moderat inbromsning som det mest sannolika.

Bakom prognosrevideringen finns det flera orsaker. Resten av världsekonomin har gått in i en sämre tillväxtfas, speciellt Europa som är viktig för Finlands utrikeshandel, vilket har försämrat exportens tillväxtutsikter. Också det historiska data för exporten har reviderats neråt, vilket skapar en mycket svag helhetsbild av året 2018 som helhet. Enligt vår prognos växte exporten med knappa en procent under 2018 och exportens tillväxt stannat vid 1,5 % under 2019.

Den privata konsumtionen fortsätter att utveckla sig väl, om än litet långsammare än under åren 2015 och 2016 då vi säg ett uppsving efter flera svagare år. De sämre framtidsutsikterna skapar incitament att bygga finansiella buffrar och vi förutspår en aning bättre sparkvot för hushållen under 2019 efter flera negativa år. Den bättre sysselsättningssituationen stöder konsumtionen, men å andra sidan förväntar vi oss en långsammare tillväxt i sysselsättningen då matchningsproblemen intensifieras.

Investeringarnas tillväxt har varit en besvikelse under 2018. Byggnadssektorns sämre utsikter har kunnat skönjas under året som gått, men de övriga investeringarnas svaghet har varit en negativ överraskning och bådar också illa för den framtida tillväxten ifall vi inte får se en trendförändring. Vi prognosticerar en svag tillväxt i investeringarna generellt under 2019, men fortsätter att förvänta oss en kännbart svagare konjunktur inom byggnadsbranschen.

På längre sikt, då man ser förbi den svagare efterfrågan samt den turbulens och oro som råder som främst kommer från utlandet, har Finland stora egna ekonomiska utmaningar framöver. Den förändrade befolkningsstrukturen sätter press på speciellt den offentliga ekonomin, men också den svaga produktivitetsutvecklingen är en stor fråga, som igen aktualiserats av de svaga investeringssiffrorna.

Finland: Prognosen

% Källor: Aktia och Macrobond.
Den bättre sysselsättningssituationen stöder konsumtionen, men å andra sidan förväntar vi oss en långsammare tillväxt i sysselsättningen då matchningsproblemen intensifieras.

Handbromsen är på i Europa

Aktia reviderar ner sin prognos för världsekonomins tillväxt till 3,4 % (tidigare 3,8%) för 2019.

De utvecklade länderna växer enligt vår nya prognos med 1,9 % och tillväxtekonomiernas bnp växer med 4,5 % under 2019.

Världsekonomins tillväxt

Prognoser för åren 2018 och 2019. Källor: Aktia och Macrobond.
Aktia reviderar ner sin prognos för världsekonomins tillväxt till 3,4 % (tidigare 3,8%) för 2019, både tillväxtekonomierna och de utvecklade länderna går mot en svagare tillväxtfas, men tillväxten fortsätter fortfarande på en god nivå globalt. De utvecklade länderna växer enligt vår nya prognos med 1,9 % och tillväxtekonomiernas bnp växer med 4,5 % under 2019.

Handelskriget och den osäkerhet det medfört har fört in både marknaderna och realekonomin i en sämre tillväxtfas. Bakom de sämre tillväxtutsikterna finns dock en bredare arsenal av viktiga ekonomiska frågeställningar som eskalerat under åren sedan finanskrisen; skuldsättningen har inte minskat kännbart, tvärtom finns det regioner där skuldsättningen ökat väldigt snabbt, som Kina. Många obalanser finns kvar och nya har fötts. Osäkerheten gällande Kinas ekonomi är just nu stor; tillväxten avtar, handelskriget har medfört en ny press och det finns en risk att den traditionella skulddrivna stimulanspolitiken inte biter så som tidigare.

De stora centralbankerna har gett konstgjord andning åt världsekonomin under de senaste åren och nu börjar vi befinna oss i en situation där denna stimulans dras bort både genom högre räntor och via minskning av centralbankernas balanser. Processen har redan hunnit långt i USA medan ECB förväntas avsluta sina stödköp nu i årsskiftet och således är många år efter USA i den ekonomiska cykeln. Riskerna som härrör sig till detta kommer att vara stora under hela det kommande året.

Enligt vår prognos höjer den amerikanska centralbanken räntan en gång ännu i december 2018 och fortsätter med två räntehöjningar 2019. Denna prognos baserar sig på vår makroekonomiska prognos som återspeglar fortsatt gott ekonomiskt läge i USA under 2019, ett stramt arbetsmarknadsläge och ett försiktigt ökande pristryck. Om den ekonomiska helhetsbilden förändras till det sämre kommer centralbanken också att anpassa sin politik.

Euroområdets ekonomiska utsikter är för tillfället mycket osäkra. Slutet på 2018 har varit en period med avmattning i tillväxten och vi förväntar oss en tillväxt på 1,5 % under 2019, vilket är rätt så nära den potentiella tillväxttakten, men samtidigt är det viktigt att beakta att det under det kommande året troligtvis kommer stora chocker mot ekonomin; Brexit är fortfarande ett oskrivet kort som i värsta fall kan rubba hela kontinentens ekonomi, Italienriskerna stiger troligtvis upp till ytan igen i början på 2019 då Italien igen behöver förnya delar av sin finansiering, och djupare frågor kan igen stiga till ytan i samband med dessa problem, t.ex. euroområdets struktur.

Vår förväntning är fortfarande att ECB kommer att höja styrräntan en gång under andra halvan av 2019, men nedåtriskerna är stora. En förnyad Italienkris eller en överraskande svag konjunktur och svagare pristryck kan rubba centralbankens planerade räntehöjning.
Bakom de sämre tillväxtutsikterna finns en bredare arsenal av viktiga ekonomiska frågeställningar som eskalerat under åren sedan finanskrisen.

Globala inköpschefsindex

Markit Källor: Aktia och Macrobond
Dela