Dela

Den första räntehöjningen närmar sig

USA befinner sig just nu i en ganska unik penningpolitisk situation där inflationen är i linje med målsättningen och arbetslösheten är under 4 %.

Inflationen

% Källor: Aktia och Macrobond
Handelskriget har dominerat den ekonomiska debatten under 2018, men bakom kulisserna pågår en stor förändring vars implikationer kanske inte är lika klara och intuitiva som ett handelskrig, men som trots det har verkligt stora ekonomiska effekter. Vi pratar alltså om penningpolitikens normaliseringsprocess.

Vi har levt i en exceptionellt lös penningpolitisk regim sedan finanskrisen. Negativa räntor och andra stimulansåtgärder har vidtagits för att stöda ekonomin och försöka skapa inflationstryck. Nu har inflationstrycket återvänt, åtminstone i USA, och normaliseringen börjar vara verklighet.

USA:s centralbank mycket nära sin målsättning: hur framåt härifrån?

Inflationsprognoser

% från föregående år Källor: Aktia och Macrobond
De korta räntornas speciellt snabba uppgång jämfört med de långa räntorna har väckt diskussioner gällande hur väl de ekonomiska utsikterna kan prognosticeras av en väldigt flat eller inverterad räntekurva, som många gånger i historien varit en tidig indikation på kommande lågkonjunktur.
I USA har inflationen återvänt till att vara i linje med centralbankens målsättning på medellång sikt, vilket har möjliggjort försiktiga steg mot en normalare regim. I USA har inflationen under sommaren fortsatt att röra sig kring nivåer i närheten av 2 %. PCE-inflationen var i juni 2,2 % och kärninflationen var 1,9 %. Marknaderna förväntar sig att inflationstrycket kommer att hålla i sig. De långsiktiga inflationsförväntningarna har stigit över 2,4 %, vilket indikerar att marknaderna tror att centralbanken inte längre kommer att kämpa med ett svagt pristryck under de kommande åren. 

USA befinner sig just nu i en ganska unik penningpolitisk situation där inflationen är i linje med målsättningen och arbetslösheten är under 4 %. Det är svårt att förbättra situationen från nuläget och utmaningen framöver kommer också att vara att försöka upprätthålla det nuvarande pristrycket utan alltför stora kast vare sig uppåt eller neråt.

I USA har både de långa och korta räntorna sett relativt sett stora rörelser under våren och sommaren även om de allra kortaste räntornas stegring avtagit efter vårens snabba uppgång. De korta räntornas speciellt snabba uppgång jämfört med de långa räntorna har väckt diskussioner gällande hur väl de ekonomiska utsikterna kan prognosticeras av en väldigt flat eller inverterad räntekurva, som många gånger i historien varit en tidig indikation på kommande lågkonjunktur. Den mycket lösa penningpolitiken i andra regioner, främst euroområdet, kan här spela en roll, liksom den balansnormalisering som den amerikanska centralbanken genomför.

Feds balansminskningsprocess rör om helhetsbilden kännbart och ökar den åtstramande effekten av räntepolitiken. För tillfället minskar Fed sina balanser med 40 mrd per månad och kommer ännu under hösten att öka takten till 50 mrd, vilket är den maximala minskningstakten enligt bankens kommunikation.

Vi förväntar oss att inflationstrycket kommer att vara kännbart men i linje med förväntningarna och att centralbanken kommer att höja räntan ytterligare 2 gånger i år.  I Aktias oförändrade prognos är inflationen i USA i snitt 2,1 % 2018 och 2019, vilket innebär att centralbanken uppnår sin målsättning om prisstabilitet så som den har definierats.

Euroområdets penningpolitik kalibreras om

Räntor- och valuta

Prognos för slutet på 2018 och 2019 Källor: Aktia och Macrobond
Ur marknadssynvinkel finns det en kännbar risk för att avvecklingen av köpprogrammet kommer att leda till orolighet på marknaden och spekulationer kring vem som ska fylla det tomrum som ECB lämnar.

Centralbanksräntor

% Källor: Aktia och Macrobond

Inflationen i vissa euroländer

%-förändring från föregående år Källor: Aktia och Macrobond
Under 2018 har vi sett många steg mot mera normal penningpolitik, även inom euroområdet. ECB har gradvis minskat på sina stödköp och har signalerat om en nedkörning av hela stödköpsprogrammet under hösten så att köpen minskar från 30 mrd per månad till 15 mrd per månad i september för att helt köras ner i årsskiftet.

När nu stödköpens tid är över har fokus flyttats över till räntorna. För tillfället har centralbanken signalerat att den första räntehöjningen tidigast kommer att ske efter sommaren 2019, men det bygger på antagandet att utvecklingen fortsätter god i realekonomin och att pristrycket, som nu ser lovande i, håller i sig.

Ur marknadssynvinkel finns det en kännbar risk för att avvecklingen av köpprogrammet kommer att leda till orolighet på marknaden och spekulationer kring vem som ska fylla det tomrum som ECB lämnar.

Inflationen i euroområdet var 2,1 % i juli, men kärninflationen var fortsättningsvis rätt så låg, 1,3 %, vilket understryker skillnaden i inflationsutsikterna mellan USA och euroområdet. I euroområdet är det främst energipriserna som styrt upp inflationen över 2 % och förväntningen är att inflationen under hösten igen kommer att vända neråt och marknadernas långsiktiga inflationsförväntningar fortsätter att vara kännbart under 2 %, vid 1,7 %. 

I Aktias nya prognos har vi reviderat upp vår inflationsprognos för euroområdet till 1,6 % från 1,4 % för i år återspeglande sommarens inflationsnoteringar. I övrigt håller vi prognosen oförändrad.

Oljepriset steg kraftigt under våren och har under sommaren sågat mellan 70 och 80 dollar per barrel och låg 23.8 på 74,7 dollar per barrel, vilket är kännbart högre än situationen i mars då priset var 65,5 dollar per tunna. Denna uppgång och högre nivå skapar ett temporärt tryck uppåt i inflationen, men är inte en hållbar drivande faktor. 

De korta räntorna har än så länge inte reagerat på de räntehöjningsförväntningar som finns för 2019 utan har hållits rätt så oförändrade. 3 månaders euribor har en längre tid legat på nivåer strax under -0,3 %.  12 månaders euribor slutade sjunka under senhösten och har sedan dess legat på nivåer kring -0,2 %. Under sommaren 2018 har Italien stått för största delen av showen på den europeiska räntemarknaden. Den politiska osäkerheten har lyft den tioåriga italienska räntan över 3 % från nivåer under 1,8 %. Ränteskillnaden till övriga euroområdet har vuxit sig stor emedan t.ex. Spanien och Portugals räntor reagerade på den första osäkerheten men sjunkit under sommaren då spekulationerna kring ett eventuellt italienskt euroområdesutträde minskat och det blivit klart att risken främst är Italien-specifik, åtminstone för tillfället.

Den tyska 10-åriga räntan har röra sig i närheten av 0,3 % under augusti. Vi förväntar oss en liten justering uppåt under hösten, men förväntar oss inga stora reaktioner.

Eurodollarn har uppvisat ett visst lugn efter vårens korrigering från nivåer kring 1,24 till den nuvarande nivån på 1,16. Vi förväntar oss att valutaparet kommer att fortsätta att befinna sig på nivåer nära denna under slutet av året, men risken för korrigeringar är överhängande givet de osäkra ekonomiska utsikterna, kanske speciellt med tanke på penningpolitiken i USA samt handelspolitiken.

Långa räntor

% Källor: Aktia och Macrobond
När nu stödköpens tid är över har fokus flyttats över till räntorna. För tillfället har centralbanken signalerat att den första räntehöjningen tidigast kommer att ske efter sommaren 2019, men det bygger på antagandet att utvecklingen fortsätter god i realekonomin och att pristrycket, som nu ser lovande i, håller i sig.

Valutakursen EUR/USD

Prognos för 2018 och 2019 Källor: Aktia och Macrobond
Dela