Dela

Euroområdet tillväxt stabil trots oroshärdar

Teman: Europa
Heidi Schauman Chefsekonom

En tillväxt på 1,6 % är bara lagom

Euroområdets stora problem är fortsättningsvis olösta. Omfattande strukturreformer behövs inte bara inom banksektorn utan inom hela ekonomin. Utan dem kommer tillväxten att stanna på anspråkslösa nivåer och den dag ECB slutar sina stödköp kommer vi att se hur svag tillväxten egentligen är.
Euroområdets ekonomi fortsätter att överraska med sin stabilitet trots omfattande osäkerhet. Den expansiva penningpolitiken kombinerat med den låga inflationen och den svaga valutan har stött den ekonomiska utvecklingen i euroområdet.

Brexitomröstningens följder och osäkerheten som hänför sig till det kommande EU-utträdet fortsätter att sätta press på EU via många kanaler. De politiska valen som finns på agendan under 2017 säkerställer att året kommer att vara en politisk nagelbitare som håller fokus borta från realekonomin ifall inte ekonomin tar överraskande negativa svängningar, vilket inte alls är uteslutet. Problemen i Grekland och speciellt i Italien kan flamma upp utan förvarning emedan inga långsiktiga lösningar har hittats för problemen.

Euroområdets ekonomi växte 1,7 % under 2016 enligt de första estimaten. Utvecklingen var i mångt och mycket rätt så stabil. För Tyskland var 2016 ett år med en tillväxt på 1,9 %, och Frankrike uppnådde positiv tillväxt, 1,1 %. Speciellt positivt är att Frankrike som länge varit ett ekonomiskt orosmoment fick in positiva tillväxtsiffror. Spaniens tillväxttakt fortsätter att vara relativt sett god, den var 3,2 % 2016. Fortfarande är det konsumtionen som är den huvudsakliga tillväxtmotorn, men vi ser en viss förbättring i investeringarna framöver.

Den expansiva penningpolitiken fortsätter att stöda den realekonomiska utvecklingen i euroområdet även om ECB i mars minskar på sina månatliga stödköp från 80 miljarder till 60 miljarder euro, vilket kan ses som ett första steg mot en nedkörning av stödköpen under de kommande åren givet att ekonomin i övrigt inte bjuder på negativa överraskningar. Ett större än förväntat inflationstryck, vilket vi ser som osannolikt, kunde dock leda till en snabbare nedkörning av stimulansprogrammet än vad som nu förväntas. Räntorna kommer enligt Aktias prognos att hållas på nuvarande nivåer under hela prognosperioden.

BNP-tillväxten i vissa euroländer

%-förändring från föregående kvartal Källor: Aktia och Macrobond

Hur skulle euroområdet klara sig utan penningpolitikens stimulans?

Trots att mycket pekar på att ekonomin har stabiliserats avsevärt under de senaste åren, är det svårt att avgöra hur välmående ekonomierna vore utan den penningpolitiska stimulansen ECB erbjuder. Bristen på strukturella reformer understryker att tillväxtpotentialen kommer att fortsätta vara låg i euroområdet framöver och de offentliga ekonomierna kommer att ha stora problem att handskas med den snabbt åldrande befolkningen.

Under 2016 fick vi se mycket konkreta exempel på att många problem inom den europeiska banksektorn inte är lösta. Speciellt den italienska banksektorn hade stora utmaningar under 2016, och dessa har inte ännu lösts. Olönsamma businessmodeller och svag lönsamhet, föråldrade kontorsnätverk, en snabbt utvecklande bransch och en utmanande räntenivå är saker som har gjort att många bankers problem har konkretiserats och vuxit under de senaste åren. Speciellt är andelen oskötta lån stor, över 16 % , och omfattande förändringar måste göras i hela sektorns verksamhet. Banksektorns problem i Italien, men också i Tyskland och många andra europeiska länder, framhäver behovet av omfattande ekonomisk-strukturella reformer.

Betydligt smidigare produkt- och arbetsmarknader skulle vara viktiga byggstenar för att uppnå hållbar tillväxt i Europa och framförallt för att undvika framtida krissituationer. Fortsättningsvis vore det av största vikt att de ekonomiska reformerna i Europa inte bara hade fokus på att lösa dagens kriser utan också på att hindra att liknande problemsituationer uppstår i framtiden.

Euroområdets arbetsmarknadssituation fortsatte att förbättras under hösten även om förändringen är långsam. Arbetslöshetsgraden var 9,6 % i december. I länder som Spanien och Portugal sjunker arbetslöshetsgraden fortfarande men i Grekland har den positiva utvecklingen avstannat. Finlands arbetsmarknad har utvecklats kanske överraskande positivt under 2016 och arbetslöshetsgraden är avsevärt bättre än euroområdets snitt.
ECB har tagit ett första försiktigt steg mot en nedkörning av stödköpen. Processen kommer att vara långsam och kontrollerad för att minimera negativa effekter.

Arbetslöshetsgraden i några euroländer

Säsongsjusterat Källor: Aktia och Macrobond
Dela