Dela

Penningpolitikens normalisering sätter världsekonomin på prov

Världsekonomins tillväxt 3,5 %

Det är viktigt att ta med i beräkningar den osäkerhet som härstammar från att såväl den amerikanska som den europeiska centralbanken är i processen att avveckla den långtida penningpolitiska stimulans realekonomin och marknaden vant sig vid.

Inga stora överraskningar har inträffat under sommaren och man kan gott säga att sommaren 2017 var den första utan stora ekonomiska eller politiska skrällar.

Överlag ser utsikterna för väldsekonomin fortsatt ljusa ut; handeln har fortsatt att utvecklas väl och tillväxten ser jämnare ut än på länge. Samtidigt är det viktigt att ta med i beräkningarna den osäkerhet som härstammar från att såväl den amerikanska som den europeiska centralbanken är i processen att avveckla den utdragna penningpolitiska stimulans realekonomin och marknaden vant sig vid.

Den försiktiga åtstramning vi sett i USA i och med räntehöjningar får under de kommande månaderna troligtvis sällskap av en minskning i centralbankens balanser och ytterligare räntehöjningar. Allt detta i en ekonomi där tillväxten är försiktig och inflationstrycket visar tecken på att inte vara så starkt som man hoppats på. Risken för en konjunkturvändning neråt i den amerikanska ekonomin är inte heller utesluten, även om den inte är den mest sannolika banan för tillfället.
I euroområdet är man långt efter i den ekonomiska cykeln, men den robusta realekonomin och det tilltagande, om än försiktiga, inflationstrycket borde göra det möjligt för centralbanken att försiktigt minska på sina stödköp under 2018 för att bana väg för räntehöjningar under 2019. Hur masskuldebrevsmarknaden kommer att reagera på en åtstramning är ännu oklart, men det finns uppenbara risker för turbulens.


Utöver den osäkerhet som hänför sig till penningpolitiken finns det fortfarande mycket politiska spänningar i världen. Brexitprocessen fortsätter, den politiska osäkerheten är stor i USA, men också läget i Nordkorea oroar liksom fortsättningsvis situationen i Ukraina och Ryssland. Flyktingströmmarna till EU har minskat, men fungerande långsiktiga lösningar inom EU saknas fortfarande. Planerna på att utveckla EU åt ett mera federalistiskt håll har också tagit ett steg framåt, men principdiskussionerna i frågan har inte ännu påbörjats.

Utsikterna i Kina omges av en större risk än vanligt med många saker som utvecklar sig åt oroväckande håll, bl.a. skuldsättningen och bostadsmarknaden. I resten av världen, och speciellt i utvecklingsekonomierna, fortsätter tillväxttakten att öka. Rysslands ekonomi växer under 2017, vilket kommer att ge litet stöd också åt tillväxten i Finland. Kritiskt är dock det som händer med oljepriset.

Överlag ser utsikterna för väldsekonomin fortsatt ljusa ut; handeln har fortsatt att utvecklas väl och tillväxten ser jämnare ut än på länge.

Tillväxten i världen

%-förändring från föregående år Källor: Aktia ja Macrobond

Prognosen

Vi har justerat upp vår prognos för euroområdet efter två kvartal av starkt ekonomisk data och prognosen ligger nu på 2 % för både 2017 och 2018.

BNP-tillväxt

%-förändring från föregående år Källor: Aktia och Macrobond

Världsekonomin växer i Aktias nya prognos 3,5 % under 2017, en liten justering uppåt från vårens 3,4 %, och tillväxten förblir 3,5 % också under 2018.  Skillnaden mellan tillväxtekonomier och utvecklade ekonomier förstärkts framöver då tillväxttakten i tillväxtekonomierna ökar medan utvecklingen i USA fortsätter att vara anemisk. Vi har justerat upp vår prognos för euroområdet efter två kvartal av starka ekonomisk data och prognosen ligger nu på 2 % för både 2017 och 2018.

Det något bättre läget i världsekonomin förklaras i stor utsträckning av det uppsving vi sett i världshandeln. Vändningen vi såg under vintern har fortsatt under våren och sommaren och speciellt tillväxtekonomiernas aktivitet har varit iögonfallande. Vad som ligger bakom de bättre handelsutsikterna är fortsättningsvis inte helt klart men mycket pekar på att de största rädslorna kring världsekonomins utsikter har avtagit, vilket har återspeglat sig i ett uppsving i investeringar globalt. Ifall detta visar sig vara en hållbarare trend kan vi också förvänta oss att det leder till en uppgång i exporten av investeringsvaror i länder som Tyskland och Finland framöver. I Aktias nya prognos är en måttlig förbättring av investeringsutsikterna inbakad.

Den kanske tydligaste förändringen som skett under sommaren är ett skift av optimism från USA till Europa. Emmanuel Macrons seger i det franska presidentvalet har förstärkt tilltron till Europa samtidigt som vi sett en överraskande positiv utveckling i många europeiska länder. Det ekonomiska förtroendet är gott, trots förväntningar om att ECB under det kommande året kommer att köra ner sitt köpprogram och således strama åt den ekonomiska politiken.

Den andra sidan av skiftet från USA till Europa har att göra med att många av de förväntningar som gällde president Trump och hans vidlyftiga vallöften nu har försvunnit, vilket innebär att få i dagens läge förväntar sig finanspolitisk stimulans under 2017 eller 2018.

I tillväxtländerna tilltar tillväxttakten till 4,6 % 2017 och 4,7 % 2018. Också i de utvecklade ekonomierna ser vi en viss ökning i hastigheten då tillväxten tilltar till 1,8 % 2017 och 1,8 % 2018. För 2018 gör vi dock en liten justering neråt från 1,9 % som vi prognosticerade i våras, vilket återspeglar något sämre utsikter i USA.

Riskerna som hänför sig till prognosen är rätt så balanserade men nedåtriskerna dominerar fortfarande en aning. Speciellt stora är riskerna gällande USA:s utsikter där både tillväxten, politiken och centralbankspolitiken omges av större osäkerhet än tidigare. Vi har under våren fått många svaghetstecken från den amerikanska ekonomin samtidigt som många indikatorer pekar på bättre tillväxtsiffror.

I euroområdet har den politiska risken minskat något men risken som hänför sig till penningpolitiken har ökat i takt med att vi närmar oss 2018 och ECB:s eventuella nedkörande av sitt stödprogram. I vilken takt ECB kommer att strama åt penningpolitiken och vilka följder det här kommer att ha på marknaderna och i realekonomin utgör en betydande risk under prognosperioden.

Den politiska kartan har blivit något klarare under det senaste halvåret och den politiska risken har minskat. Speciellt i Europa har tankarna kring djupare integration tagit ett steg framåt även om inga formella förändringar ännu finns på bordet.
Världens export

Index, 2010=100, 6m glidande medeltal, volym. Källor: Aktia och Macrobond

Alla länder i euroområdet växer


Den kanske tydligaste förändringen som skett under sommaren är ett skift av optimism från USA till Europa.

Vi har reviderat upp vår prognos för euroområdets tillväxt 2017 från 1,8 % till 2,0 %, vilket återspeglar ett starkt förtroende för situationen i Europa för tillfället samt positiva signaler från både servicesektorn och industrin i många länder. Euroområdets ekonomi växte 1,8 % under 2016. 

Positiv är också den bredd vi för tillfället ser i den europeiska konjunkturen. Alla länder i euroområdet växer, Spanien och Tyskland fungerar på många sätt ännu som motorer men också Frankrike har fått fart på tillväxten. Den stimulerande penningpolitiken i kombination med en allt bättre situation i världshandeln stöder även utvecklingen framöver även om ECB i mars minskade på sina månatliga stödköp från 80 miljarder till 60 miljarder euro, vilket kan ses som ett första steg mot en nedkörning av stödköpen. De stora frågorna gälle rjust penningpolitiken och i vilken takt stimulansen kommer att avvecklas och hurdana störningar som kan uppkomma. En viktig fråga framöver är hur robust tillväxten är och hur väl den skulle klara sig utan den penningpolitiska stimulans vi ser för tillfället. En starkare valuta och något högre oljepriser bidrar också till att sätta sordin på den europeiska ekonomin för tillfället.

I vår prognos använder den europeiska centralbanken året 2018 till att minska sina stödköp och i slutändan avsluta stödköpen varefter räntorna så småningom kan höjas ifall realekonomin samt ränteutsikterna så tillåter. Inflationen har fortsatt att utveckla sig mycket försiktigt och ränteförväntningarna på längre sikt är fortfarande långt under ECB:s målsättning att räntan ska vara nära med under 2 %.

Ett större än förväntat inflationstryck, vilket vi ser som osannolikt, kunde dock leda till en snabbare nedkörning av stimulansprogrammet än vad som nu förväntas. Räntorna kommer enligt Aktias prognos att hållas på nuvarande nivåer under hela prognosperioden.

Utöver penningpolitiken är strukturella förändringar viktiga med tanke på euroområdets utveckling på längre sikt. I Tyskland har reformivern dämpats betydligt, men förhoppningsvis ser vi där nya krafter efter höstens val. Valet av Emmanuel Macron till Frankrikes president inger fortfarande hopp, men hans dalande popularitet talar för att fransmännen kanske ändå inte vill ha så stora förändringar.

Italien har fortfarande en svår sits trots att problemen inom banksektorn delvis har retts upp. Politisk osäkerhet, en offentlig sektor i stora problem, en stor mängd oreglerade lån och en katastrofalt låg sysselsättningsnivå är bara några av de problem som trycker Italien.

I vår prognos använder den europeiska centralbanken året 2018 till att minska sina stödköp och i slutändan avsluta stödköpen varefter räntorna så småningom kan höjas ifall realekonomin samt ränteutsikterna så tillåter.

BNP i några stora länder

Index, 2008=100 Källor: Aktia och Macrobond

USA:s tillväxt måttlig men nedåtriskerna dominerar

Eftersom allt pekar på att ingen kraftig finanspolitisk stimulans är att vänta sig och den ekonomiska cykeln ser allt mognare ut har vi dämpat vår prognos för USA.

USA:s BNP och ISM-förtroende

Säsongsjusterat Källor: Aktia och Macrobond

Den politiska osäkerheten har i USA dämpats allt eftersom den nya presidentens planer runnit ut i sanden. Eftersom allt pekar på att ingen kraftig finanspolitisk stimulans är att vänta sig och den ekonomiska cykeln ser allt mognare ut har vi dämpat vår prognos för USA. I den nya prognosen växer den amerikanska ekonomin med 2 % under 2017 och med 1,9 % 2018, en sänkning från vårens prognos på 2,2 % för båda åren.

Även om många indikatorer pekar på en allt stramare ekonomi i USA så finns det inga entydiga signaler på att ekonomin skulle hålla på att bli överhettad. Kanske tvärtom så finns det fortsättningsvis tecken på att de ekonomiska utsikterna  i USA ser allt osäkrare ut. Arbetsmarknadsindikatorerna pekar på en allt stramare arbetsmarknad med en arbetslöshetsgrad kring 4,5 %  men överlag dominerar nedåtriskerna.

Centralbanken har signalerat att den kommer att börja minska på sin balansräkning utöver att den höjer räntan. Inflationsutsikterna är dock fortfarande osäkra i USA och det råder stor oenighet gällande hur snabbt centyralbanken kommer att kunna höja räntan.

Rysslands ekonomi växer äntligen

Ur finländskt perspektiv är det intressant att metallvaruimporten vuxit med ca 50 % och importen av maskiner, apparater och transportfordon växte med ca 30 %.

Fortsättningsvis är det tillväxtekonomierna som är världsekonomins verkliga motor, och tillväxtekonomiernas utveckling får mera bredd under 2017 och 2018 när en större skara länder kommer ur ekonomiska bekymmer.

I Aktias nya prognos växer den ryska ekonomin med 1,2 % 2017 och 1,3 % 2018 efter en svagt negativ tillväxt 2016. Rysslands ekonomiska utsikter har långsamt förbättrats återspeglande en förbättring i den inhemska efterfråganoch lägre inflation. Utrikeshandeln har vuxit kraftigt under 2017, nästan 30 % under den första halvan av året, även om utrikeshandeln fortfarande nivåmässigt är låg. Ur finländskt perspektiv är det intressant att metallvaruimporten vuxit med ca 50 % och importen av maskiner, apparater och transportfordon växte med ca 30 %.

Speciellt förtroendeindikatorerna pekar på en gradvis bredare tillväxt då industrins utsikter förbättrats, men samtidigt har servicesektorns utsikter dämpats något. Återhämtningen i den inhemska efterfrågan kommer att vara långsam eftersom köpkraften kommer att förbättras mycket långsamt och investeringskapaciteten fortsätter att vara begränsad.

Rysslands inköpschefsindex

Index Källor: Aktia och Macrobond

 I Kina har den stimulerande politiken bidragit till att hålla tillväxten hög. Under första halvan av 2017 överraskade den kinesiska ekonomin med sin styrka som en följd av den expansiva politiken i landet men också återspeglande en kraftigt växande utrikeshandel, och som en följd av detta har vi reviderat upp vår prognos för Kina för både 2017 och 2018.

Vi förutspår att tillväxten kommer att vara 6,8 % 2017 och avta en aning till 6,5 % 2018. Den snabba kreditexpansionen och de höga skuldnivåerna är på litet längre sikt oroväckande i Kina, speciellt företagens skuldsättning har ökat mycket snabbt. Utrikeshandeln har i Kina piggnat till och fungerar som en av drivkrafterna bakom tillväxten i världshandeln för tillfället. 

När det gäller den ekonomiska situationen i Japan har inga stora förändringar skett under sommaren. Den finans- och penningpolitiska stimulansen har gett ett litet lyft åt ekonomin och vi prognosticerar en tillväxt på 1,1 % för 2017 men bara 0,6 % för 2018. Japans problem fortsätter att vara bristen på behövliga strukturella reformer. Den åldersstigna befolkningen och den tröga arbetsmarknaden begränsar i dagens läge den japanska ekonomins tillväxtmöjligheter även om konjunkturen ställvis kan förbättras.

Kinas inköpschefsindex

Index Källor: Aktia och Macrobond
Dela