Dela

Räntehöjning i sikte

Efter 6 år av osedvanligt låga räntor och utan rörelser uppåt i de korta räntorna inom euroområdet ser vi nu för första gången att räntorna kommer att röra sig uppåt under prognosperioden.

Inflationsprognosen

%-förändring från föregående år Källor: Aktia och Macrobond

Inflationen i vissa euroländer

%-förändring från föregående år Källor: Aktia och Macrobond

Efter 6 år av osedvanligt låga räntor och utan rörelser uppåt i de korta räntorna inom euroområdet ser vi nu för första gången att räntorna kommer att röra sig uppåt under prognosperioden. Fortfarande handlar det om marginella justeringar, och först under 2019, men riktningen håller på att förändras och det ska inte underskattas.

ECB höjde styrräntan senast 2011. Efter det har vi sett en utdragen period av ökad penningpolitisk stimulans. Den amerikanska centralbanken började sin försiktiga åtstramning i slutet av 2015, och nu finns det mycket som pekar på att den europeiska centralbanken skulle vara redo att följa efter med en ca 3,5 års fördröjning.

Enligt Aktias nya prognos kör ECB ner sitt nuvarande köpprogram under 2018. I linje med centralbankens kommunikation halveras stödköpen i januari 2018 till 30 miljarder per månad och fortsätter i den storleken till september. Beroende på den ekonomiska situationen kan centralbanken därefter ännu förlänga stödköpen, vi ser en förlängning med 3 månader som den mest sannolika. Efter att ECB fått stödprogrammet avvecklat är nästa steg en räntehöjning. Vi bedömer det som mest sannolikt att den första räntehöjningen kommer att ske i medlet av 2019 och att vi bara kommer att se en räntehöjning under 2019.

I USA förväntar vi oss en fortsättning på den nuvarande försiktigt åtstramande linjen även om utsikterna omges av osedvanlig osäkerhet i och med att FED får en ny chefdirektör i Jerome Powell och som en följd av att många andra vakanser fylls i centralbankens ledning. I Aktias nya prognos höjer FED räntan i samband med sitt decembermöte och fortsätter åtstramningen med två höjningar nästa år och två året därpå. Parallellt med räntehöjningarna ser vi en process då centralbanken medvetet och försiktigt minskar på sin balans genom att inte återinvestera tidigare stödköp så som tidigare.

Efter att ECB fått stödprogrammet avvecklat är nästa steg en räntehöjning. Vi bedömer det som mest sannolikt att den första räntehöjningen kommer att ske i medlet av 2019 och att vi bara kommer att se en räntehöjning under 2019.

Ränte- och valutatabell

% Källor: Aktia och Macrobond

Styrräntorna

Prognos till 2019 Källor: Aktia och Macrobond

Normaliseringen av penningpolitiken har kommit igång och innebär att det finansiella landskapet förändras. Ur marknadssynvinkel finns det en kännbar risk för att avvecklingen av köpprogrammet kommer att leda till orolighet på marknaden och spekulationer kring vem som ska fylla det tomrum som ECB lämnar. Ur realekonomisk synvinkel är den stora frågan hur väl ekonomin klarar av ett klimat utan svag valuta, billig olja och mycket löspenningpolitik. Under en förändringsprocess kan det alltid ske överraskande saker och en stor fråga är huruvida det underliggande inflationstrycket är tillräckligt stort.

Inga stora förändringar har skett i inflationsförväntningarna eller i inflationsutvecklingen under de senaste månaderna. I euroområdet har inflationsförväntningarna fortsatt vara  dämpade De långsiktiga marknadsförväntningarna har stigit från sommarens bottennivåer till ca 1,7 % i november.  På kortare sikt är marknadens inflationsförväntningar fortfarande kring 1,2 % återspeglande svaga inflationssiffror överlag. Inflationen har under hösten stigit en aning och ligger nu kring 1,5 %. På tryggt avstånd från deflationshot, men samtidigt fortsättningsvis för långt borta från 2 % för att man skulle kunna argumentera att  inflationen är i linje med centralbankens målsättning.

I USA har inflationen under sommaren och hösten hållit sig på liknande nivåer som i euroområdet men marknadens inflationsförväntningar är betydligt bättre förankrade och både de kortsiktiga och de långsiktiga inflationsförväntningarna återspeglar marknadens tilltro till att centralbanken kommer att uppnå inflationsmålet.

I Aktias nya prognos är inflationen i USA i snitt 2 % under 2017 och stiger till 2,1 % 2018 och 2019. I euroområdet förblir pristrycket fortsättningsvis måttligare och vi prognosticerar att konsumentpriserna stiger med 1,6 % under 2017, med 1,5 % under 2018 och med 1,6 % 2019.
 


Normaliseringen av penningpolitiken har kommit igång och innebär att det finansiella landskapet förändras. Ur marknadssynvinkel finns det en kännbar risk för att avvecklingen av köpprogrammet kommer att leda till orolighet på marknaden och spekulationer kring vem som ska fylla det tomrum som ECB lämnar.

10-åriga masskuldebrevslån

% Källor: Aktia och Macrobond
I de korta marknadsräntorna förväntar vi oss inga större rörelser. De korta räntorna har hållits rätt så oförändrade under de senaste månaderna. 3 månaders euribor har fortsatt sjunka långsamt mot inlåningsräntan som ligger på -0,4 % liksom också 12 månaders euribor. Inga uppåtrörelser har ännu setts och kan förväntas först när det finns tecken på att åtminstone depositionsräntan skulle börja vara på väg uppåt.

Under 2017 har de långa räntorna i Europa rört sig enligt landspecifika risker även om ECB:s köpprogram dämpat rörelserna och meddelandet om att ECB:s stödköp nödvändigtvis inte slutar i september 2018 har under senhösten pressat ner ränteskillnaderna. Den tyska långa räntan har stigit måttligt, från 0,2 % vid årsskiftet, till ca 0,4 % i november. Vi ser ett litet uppåt tryck på den tyska räntan och prognosticerar att räntan håller sig kring nuvarande nivåer under 2017 men att den kommer att stiga måttligt till 1 % 2018.

Euron har under 2017 sett en kraftig förstärkning gentemot dollarn, men har efter toppnoteringar i september sjunkit till nivåer kring 1,16. Vi förväntar oss inga stora förändringar i valutan under slutet på 2017 men den relativa förändringen i penningpolitiken och speciellt det att ECB höll slutändan av sitt köpprogram öppet bidrar till en viss eurosvaghet på kortare sikt. På längre sikt ser vi att en viss förstärkning kan ske under 2018.

Valutakursen USD/EUR

. Källor: Aktia och Macrobond
Dela