Dela

Räntorna har nått botten

Vi har sett stora rörelser både på ränte- och aktiesidan och det ser rätt så sannolikt ut att volatiliteten kommit för att stanna, eller åtminstone att den mycket låga volatilitetens tid för en tid är över.

Inflationsprognosen

Årlig %-förändring Källor: Aktia och Macrobond

Inflationen i vissa euroländer

%-förändring från föregående år Källor: Aktia och Macrobond

Början på 2018 har bjudet på stora kast på marknaderna runt om i världen efter en lång osedvanligt lugn period. Vi har sett stora rörelser både på ränte- och aktiesidan och det ser rätt så sannolikt ut att volatiliteten kommit för att stanna, eller åtminstone att den mycket låga volatilitetens tid för en tid är över.

Den penningpolitiska normaliseringsprocess som pågår kommer troligtvis att leda till ytterligare turbulens framöver. 2018 kommer att vara ett mycket intressant år; ECB:s stödköp närmar sig sitt slut och FED fortsätter att minska på sina balanser. Ytterligare förändringar i förväntningar gällande räntehöjningar kan bidra till att skapa perioder av osäkerhet.

Trots den ökade volatiliteten, vilket vi ser som ett tecken på att marknaderna på riktigt håller på att förbereda sig på en normalisering av politiken, är vår syn på ränteutvecklingen rätt så oförändrad. 

Euroområdet: Första räntehöjningen 2019

Efter att ECB fått stödprogrammet avvecklat är nästa steg en räntehöjning. Vi bedömer det som mest sannolikt att den första räntehöjningen kommer att ske i medlet av 2019 och att vi bara kommer att se en räntehöjning under 2019.

Räntor och valuta

Prognoser för åren 2018 och 2019 Källor: Aktia och Macrobond

Styrräntorna

% Källor: Aktia och Macrobond

Inflationsutsikterna är fortfarande dämpade inom euroområdet. Marknaderna förväntar sig inte att inflationen varken på kort eller längre sikt kommer att stiga till 2 %. I euroområdet har inflationsförväntningarna fortsatt vara dämpade. De långsiktiga marknadsförväntningarna ligger kring 1,75 %.  På kortare sikt har marknadens inflationsförväntningar stigit en aning och ligger kring 1,3 % återspeglande svaga inflationssiffror överlag. Inflationen var i januari 1,3 % i euroområdet.

Oljepriset som i mitten av mars ligger på 65,5 dollar per tunna skapar ett litet temporärt tryck uppåt i inflationen. I mars 2017 låg oljepriset kring 54 dollar per tunna.

I Aktias nya prognos ser vi också att inflationstrycket i snitt förblir rätt så lågt i euroområdet. Inget konkret deflationshot finns dock, vilket möjliggör det för centralbanken att påbörja nedkörningen av stimulansen.

ECB höjde styrräntan senast 2011. Efter det har vi sett en utdragen period av ökad penningpolitisk stimulans. Den amerikanska centralbanken började sin försiktiga åtstramning i slutet av 2015, och nu finns det mycket som pekar på att den europeiska centralbanken skulle vara redo att följa efter med en ca 3,5 års fördröjning.

Normaliseringen av penningpolitiken har kommit igång och innebär att det finansiella landskapet förändras. Ur marknadssynvinkel finns det en kännbar risk för att avvecklingen av köpprogrammet kommer att leda till orolighet på marknaden och spekulationer kring vem som ska fylla det tomrum som ECB lämnar. Ur realekonomisk synvinkel är den stora frågan hur väl ekonomin klarar av ett klimat utan svag valuta, billig olja och mycket löspenningpolitik. Under en förändringsprocess kan det alltid ske överraskande saker och en stor fråga är huruvida det underliggande inflationstrycket är tillräckligt stort. 

Efter 6 år av osedvanligt låga räntor och utan rörelser uppåt i de korta räntorna inom euroområdet ser vi att de korta räntorna i euroområdet kommer att röra sig uppåt under prognosperioden. Fortfarande handlar det om marginella justeringar, och först under 2019, men riktningen håller på att förändras och det ska inte underskattas. De korta räntorna har än så länge hållits rätt så oförändrade. 3 månaders euribor har en längre tid legat på nivåer strax under -0,3 %.  12 månaders euribor slutade sjunka under senhösten och har sedan dess legat på nivåer kring -0,2 %. Inga uppåtrörelser har ännu setts och kan förväntas först när det finns tecken på att åtminstone depositionsräntan skulle börja vara på väg uppåt. 

Inflationen har under hösten stigit en aning och ligger nu kring 1,5 %. På tryggt avstånd från deflationshot, men samtidigt fortsättningsvis för långt borta från 2 % för att man skulle kunna argumentera att inflationen är i linje med centralbankens målsättning.

Vår syn på ECB:s agerande har egentligen inte förändrats sedan vår senaste prognos i november. Vi förväntar oss att ECB kör ner sitt nuvarande köpprogram under 2018.Beroende på situationen i realekonomin, men också beroende på inflationstrycket, avslutar ECB programmet i september, eller förlänger och förminskar för 2-3 månader. Vi ser det som mest sannolikt att ECB helt avslutar stödköpen i september, men utsikterna är fortfarande osäkra och mycket hänger på vad händer i ekonomin under det kommande halvåret. Om den goda utvecklingen fortsätter och pristrycket fortsätter att öka försiktigt finns det ingen oro för ECB att inte avsluta programmet och rikta blickarna mot en första räntehöjning. Vi bedömer det som mest sannolikt att den första räntehöjningen kommer att ske i medlet av 2019 och att vi bara kommer att se en räntehöjning under 2019.
 


Vi ser det som mest sannolikt att ECB helt avslutar stödköpen i september, men utsikterna är fortfarande osäkra och mycket hänger på vad händer i ekonomin under det kommande halvåret.

FED stramar åt som svar på skattepaketet

10-åriga masskuldebrevslåneräntor

% Källor: Aktia och Macrobond

I USA har det skett några viktiga förändringar sedan vår senaste prognos. Republikanernas skattepaket har godkänts, vilket kommer att höja tillväxten under de kommande två åren. Vi har reviderat upp vår prognos för USA:s bnp-tillväxt och samtidigt förväntar vi oss också att inflationstrycket kommer att bli så pass mycket tydligare att centralbanken kommer att höja räntan 3 gånger i år.  

I USA har inflationen under vintern fortsatt att röra sig kring nivåer nära 2 %. CPI-inflationen var i december 2,1% medan PCE-inflationen var 1,7 %. Marknaderna förväntar sig att inflationstrycket kommer att hålla i sig. De långsiktiga inflationsförväntningarna har stigit till 2,4 %, vilket indikerar att marknaderna tror att centralbanken inte längre kommer att kämpa med ett svagt pristryck.
I Aktias nya prognos är inflationen i USA i snitt 2,1 % 2018 och 2019, vilket innebär att centralbanken uppnår sin målsättning om prisstabilitet så som den har definierats.

Under början på 2018 har vi sett relativt stora rörelser i de långa räntorna, givet mycket låga nivåer under en längre tid. I länder som Finland, Tyskland och t.ex. Frankrike har 10-åriga statsobligationsräntorna stigit från bottennivåerna som vi såg i slutet på 2017 återspeglande förväntningar om att ECB:s stödköp kommer att ta slut så småningom, men också bättre tillväxt och inflationsutsikter.

Trots att ränteskillnaderna varit mindre än utan stödköpen har räntorna rört sig enligt landspecifika risker. Den tyska långa räntan som var som lägst under hösten 2016 då den var negativ, har stigit till 0,75 %. I slutet av 2017 var räntan ännu 0,3 %. Rörelserna har varit av samma storleksklass i de andra kärnländerna i euroområdet.

I länder som Italien har de långa räntorna förblivit högre än i Tyskland, men ränteskillnaderna har minskat under början på 2018. Vi ser ett litet uppåt tryck på den tyska räntan och prognosticerar att räntan kommer att stiga över 1 % under 2018 och att den kommer att fortsätta stiga, om än måttligt under 2019. I samband med stödköpens avveckling kan större kast och korrigeringar ske mellan länderna inom euroområdet. Vi förväntar oss att de lands specifika riskerna kommer att få större vikt under året och snabba kast går inte att utesluta, speciellt gällande länder med politiska och ekonomiska utmaningar, så som Italien. I USA förväntar vi oss att de långa räntorna fortsätter att klättra uppåt och gå över 3 % under 2018.

Euron såg under 2017 en kraftig förstärkning gentemot dollarn, och utvecklingen har fortsatt under 2018. Speciellt en större förväntan om att centralbanken kommer att strama åt mer än tidigare förväntats har bidragit till utvecklingen. Vi förväntar oss inga stora förändringar i valutan under 2018 men den relativa förändringen i penningpolitiken kan skapa överraskningar ifall utvecklingen inte följer marknadernas nuvarande rätt så optimistiska blid av ECB:s agerande framöver. 

Eurons valutakurs

Prognos från 8.3.2018 framåt Källor: Aktia och Macrobond
Dela