Dela

Räntehöjningen skjut upp

Under 2019 ser det ut som om den penningpolitiska normaliseringen får ta paus i euroområdet, och också i USA har räntehöjningsförväntningarna mattats av kännbart.

Inflationstrycket fortsatt måttligt men lönerna visar en uppåttrend

Styräntor

% Källor: Aktia och Macrobond
Inflationstrycket fortsätter att vara dämpat och konjunkturen har svalnat globalt. Handelskriget som dominerade den ekonomiska debatten under 2018 fortsätter att hänga över världsekonomin som en lång skugga och har redan lett till kraftiga störningar i utrikeshandeln mellan USA och Kina. Samtidigt har vi sett en stor förändring i centralbankernas penningpolitiska normaliseringslinje under vinterhalvåret, och förväntar oss nu endast små räntehöjningstryck under prognosperioden. Under 2019 ser det ut som om normaliseringen får ta paus i euroområdet och också i USA har räntehöjningsförväntningarna mattats av kännbart.

USA:s centralbank nära cykelns topp

Inflationen i USA

%-förändring från föregående år Källor: Aktia och Macrobond
Den ekonomiska situationen är fortsatt rätt så god i USA stödd av den finanspolitiska stimulansen, men förväntningarna om en allt stramare penningpolitik har fått ge vika under vintern återspeglande allt tydligare signaler på att ekonomin går mot en långsammare tillväxtfas och inflationstrycket inte är överväldigande.

I USA har inflationen återvänt till att vara i linje med centralbankens målsättning på medellång sikt, vilket skulle möjliggöra fortsatt försiktiga steg mot en stramare regim, men de svagare signalerna som kommer från realekonomin samt de något mera dämpade inflationsförväntningarna skapar en skörare helhetsbild. 

I USA har inflationen under vintern fortsatt att röra sig kring nivåer i närheten av 2 %. PCE-inflationen var i december 1,7 % och kärninflationen var 1,9 %. Marknaderna förväntar sig att inflationstrycket kommer att hålla i sig, men förväntar sig inga stora rörelser uppåt. De långsiktiga inflationsförväntningarna har stigit över 2,2 %, vilket indikerar att marknaderna har förtroende för centralbankens förmåga att hålla inflationen kring 2 %.

Under 2018 höjde centralbanken sin ränta 4 gånger. Den amerikanska centralbanken har under denna cykel höjt räntan 9 gånger, men har signalerat att man nu har en återhållsammare linje gällande åtstramningen framöver.

Vi förväntar oss en betydligt försiktigare linje av den amerikanska centralbanken under 2019. En räntehöjning och ett pragmatiskt förhållningssätt till balansminskningarna är att vänta sig. Den amerikanska centralbanken vill inte driva ekonomin in i en lågkonjunktur och kommer att föra en allt mera datadriven penningpolitik framöver. I Aktias prognos är inflationen i USA i snitt 1,9 % 2019 och 1,9 % 2020.

Inflationsprognosen

%-förändring från föregående år Källor: Aktia och Macrobond

ECB skjuter upp räntehöjningen

Vi prognosticerar en första räntehöjning under det första halvåret av 2020, men även denna räntehöjningen omges av stor osäkerhet givet de allt svagare tillväxtutsikterna.

Inflationen i euroområdet

%-förändring från föregående år Källor: Aktia och Macrobond

Ränte- och valutaprognos

Prognosperiod 2019-2020 Källor: Aktia och Macrobond
Europas ekonomi går mot en allt svagare tillväxt, och den räntehöjning som tidigare förväntades kommer inte att ske enligt centralbankens egna kommunikation.

Under 2018 såg vi  många steg mot mera normal penningpolitik, även inom euroområdet. ECB avslutade sina stödköp vid årsskiftet, utan några stora marknadsreaktioner. När stödköpens tid nu är över har fokus flyttats över till räntorna. ECB har starkt signalerat att man inte börjar minska balanserna ännu på länge och har liksaså indikerat att räntorna inte kommer att stiga under 2019, utan tidigast under 2020. Vi prognosticerar en första räntehöjning under det första halvåret av 2020, men även denna räntehöjningen omges av stor osäkerhet givet de allt svagare tillväxtutsikterna.

Inflationen i euroområdet var 1,5 % i februari, och kärninflationen var fortsättningsvis rätt så låg, 1,2 %, vilket understryker att inflationsutsikterna fortsatt är dämpade även om det finns tydliga tecken på ökad löneinflation i euroområdet. Det lägre oljepriset bromsade in inflationen under slutet på 2018, men den korrigering som skett under 2019 kommer igen att driva upp inflationen, men dessa svängningar i oljepriset står inte för något bestående inflationstryck. I Aktias nya prognos är inflationenför euroområdet 1,6 % 2019 och 1,8 % 2020.

Marknadsräntorna har fortsatt att vara mycket dämpade, men i de korta räntorna har vi sett en viss korrigering uppåt under 2018 och början på 2019 återspeglande en förväntan om räntehöjning 2019. 12 månaders euribor har stigit från bottennivåerna kring -0,2 % till nivåer närmare -0,1 %.  3 månaders euriborräntan har inte sett lika mycket rörelse och ligger ännu kring -0,3 %. Nu när denna förväntan inte längre finns, minskar också uppåttrycket i de korta räntorna.

De längre räntorna på masskuldebrevslån har också varit mycket dämpade efter att ECB avslutade sina stödköp. Den tyska 10-åriga räntan ligger på nivåer i närheten av 0,1 %, dvs. betydligt lägre än vad vi sett på flera år. Också de flesta andra euroområdesländerna har sett en nivåjustering nedåt. Bakom dessa nedåtrörelser finns ett fortsatt dämpat inflationstryck samt allt svagare tillväxtutsikter.

Eurodollarn har varit stabil under slutet på 2018 och början på 2019 och har rört sig inom intervallet 1,12–1,15. Vi förväntar oss att valutaparet kommer att fortsätta att befinna sig på nivåer nära denna under det kommande halvåret men ser inga kraftiga tryck uppå i valutaparet återspeglande de allt blekare utsikterna för euroområdets tillväxt.

Valutakursen, USD per EUR

. Källor: Aktia och Macrobond
Dela