Dela

Ränteutsikterna fortfarande bleka

Den penningpolitiska normaliseringsprocess som pågår kommer troligtvis ändå i något stadie att leda till ytterligare turbulens. Andra halvan av 2018 kommer att vara ett mycket intressant år; ECB:s stödköp närmar sig sitt slut och FED fortsätter att minska på sina balanser. Ytterligare förändringar i förväntningar gällande räntehöjningar kan bidra till att skapa perioder av osäkerhet.

De första månaderna av 2018 har varit oroliga på marknaderna och också den ekonomiska politiken i USA har spätt på oron gällande de ekonomiska utsikterna. Trots att börserna sett ett sågande och en återvändo av volatilitet så har räntorna hållits rätt så stabila i euroområdet.

Den penningpolitiska normaliseringsprocess som pågår kommer troligtvis ändå i något stadie att leda till ytterligare turbulens. Andra halvan av 2018 kommer att vara ett mycket intressant år; ECB:s stödköp närmar sig sitt slut och FED fortsätter att minska på sina balanser. Ytterligare förändringar i förväntningar gällande räntehöjningar kan bidra till att skapa perioder av osäkerhet.

Inflationsutsikterna svaga i euroområdet

Trots att inflationsutsikterna i USA ser ut att vara i linje med centralbankens målsättning så kämpar euroområdet fortfarande med brist på pristryck. Inflationen var 1,2 % i april och marknadernas långsiktiga inflationsförväntningar fortsätter att vara kännbart under 2 %.

Inflationen

%-förändring från föregående år Källor: Aktia och Macrobond

Inflationen i euroområdet

% från föregående år Källor: Aktia och Macrobond

Trots att inflationsutsikterna i USA ser ut att vara i linje med centralbankens målsättning så kämpar euroområdet fortfarande med brist på pristryck. Inflationen var 1,2 % i april och marknadernas långsiktiga inflationsförväntningar fortsätter att vara kännbart under 2 %.  De långsiktiga marknadsförväntningarna ligger kring 1,7 %.  På kortare sikt har marknadens inflationsförväntningar stigit en aning och ligger kring 1,4 % återspeglande svaga inflationssiffror överlag. 

Oljepriset har stigit kraftigt under våren och ligger nu på 74,6 dollar per barrel, vilket är kännbart högre än situationen i mars då priset var 65,5 dollar per tunna. Denna uppgång skapar ett temporärt tryck uppåt i inflationen, men är inte en hållbar drivande faktor.

I Aktias nya prognos ser vi att inflationstrycket i snitt förblir rätt så lågt i euroområdet. Inget konkret deflationshot finns dock, vilket möjliggör det för centralbanken att påbörja nedkörningen av stimulansen, även om det fortfarande finns mycket osäkerhet kring hur, när och hur mycket ECB kommer att göra.

I USA har inflationen under våren fortsatt att röra sig kring nivåer kring 2 %. PCE-inflationen var i mars 2,0 % Marknaderna förväntar sig att inflationstrycket kommer att hålla i sig. De långsiktiga inflationsförväntningarna har stigit över 2,4 %, vilket indikerar att marknaderna tror att centralbanken inte längre kommer att kämpa med ett svagt pristryck. 

I Aktias oförändrade prognos är inflationen i USA i snitt 2,1 % 2018 och 2019, vilket innebär att centralbanken uppnår sin målsättning om prisstabilitet så som den har definierats.Räntorna stiger långsamt

Räntor- och valuta

Prognos Källor: Aktia och Macrobond

Vi förväntar oss att ECB kör ner sitt nuvarande köpprogram under 2018. Beroende på situationen i realekonomin och inflationstrycket avslutar ECB programmet i september eller förlänger och förminskar för 2–3 månader. Vi ser det som mest sannolikt att ECB förlänger och minskar stödköpen med några månader efter september återspeglande det svaga inflationstrycket, men utsikterna är fortfarande osäkra och mycket hänger på vad händer i ekonomin under det kommande halvåret.

Styrräntor

% Källor: Aktia och Macrobond

Vi förväntar oss att ECB kör ner sitt nuvarande köpprogram under 2018. Beroende på situationen i realekonomin och inflationstrycket avslutar ECB programmet i september eller förlänger och förminskar för 2–3 månader. Vi ser det som mest sannolikt att ECB förlänger och minskar stödköpen med några månader efter september återspeglande det svaga inflationstrycket, men utsikterna är fortfarande osäkra och mycket hänger på vad händer i ekonomin under det kommande halvåret.

Om den goda utvecklingen fortsätter och pristrycket ökar finns det ingen orsak för ECB att inte avsluta programmet och rikta blickarna mot en första räntehöjning. Vi bedömer det som mest sannolikt att den första räntehöjningen kommer att ske under andra halvan av 2019 och att vi bara kommer att se en räntehöjning under 2019. Ur marknadssynvinkel finns det en kännbar risk för att avvecklingen av köpprogrammet kommer att leda till orolighet på marknaden och spekulationer kring vem som ska fylla det tomrum som ECB lämnar. Ur realekonomisk synvinkel är den stora frågan hur väl ekonomin klarar av ett klimat utan svag valuta, billig olja och mycket löspenningpolitik.

Trots att de ränteändringar vi förväntar oss är marginella så är de inte negligerbara eftersom riktningen håller på att förändras. De korta räntorna har än så länge hållits rätt så oförändrade. 3 månaders euribor har en längre tid legat på nivåer strax under -0,3 %.  12 månaders euribor slutade sjunka under senhösten och har sedan dess legat på nivåer kring -0,2 %. Inga uppåtrörelser har ännu setts och kan förväntas först när det finns tecken på att åtminstone depositionsräntan skulle börja vara på väg uppåt. 

I USA har både de långa och korta räntorna sett stora rörelser under våren. Inflationstrycket har ökat och tillväxtutsikterna på kortare sikt förbättrats. De korta räntorna har stigit speciellt snabbt vilket har väckt diskussioner gällande utsikterna. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att styrräntan i USA har stigit och att centralbanken samtidigt minskar på sina balanser, vilket ökar den åtstramande effekten ytterligare. Vi förväntar oss att inflationstrycket kommer att vara kännbart men i linje med förväntningarna och att centralbanken kommer att höja räntan ytterligare 2 gånger i år.  

Under den första halvan av 2018 har vi sett relativt små rörelser i de långa räntorna inom euroområdet. Ränteskillnaderna till Tyskland har till och med minskat vilket återspeglar att oron för det politiska läget t.ex. i Italien och Spanien varit överraskande litet i länder som har svåra politiska processer på gång.  ECB:s nedkörande av köpprogrammet prissätts inte heller kännbart in för tillfället, vilket ökar riskerna framöver. 
I USA förväntar vi oss att de långa räntorna fortsätter att klättra uppåt under 2018 och 2019. Vi har redan haft den första beröringen med 3 % i de 10-åriga statsobligationsräntorna, och vi förväntar oss att räntan stiger över 3 % under sommaren.

Efter en kännbar förstärkning av euron under 2017 och början på 2018, från ca 1,04 i slutet på 2016 till nivåer i närheten av 1,25 under början av 2018, har vi under de senaste månaderna sett en försvagning och valutan ligger nu på 1,2. Vi förväntar oss inga stora förändringar i valutan under 2018, men dock en liten förstärkning av euron. Den relativa förändringen i penningpolitiken kan skapa överraskningar ifall utvecklingen inte följer marknadernas litet försiktigare prissättning av ECB:s kommande agerande. Stora överraskningar kan också komma från USA. Speciellt om centralbanken inte agerar så aggressivt som marknaden nu prissätter.

10-åriga masskuldebrevsräntor

% Källor: Aktia och Macrobond

Valutakursen

Prognoser för åren 2018 och 2019. Källor: Aktia och Macrobond
Dela