Dela

Storbritannien är viktigare för oss än vad vi är för dem

Hur går det för Storbritannien just nu?

Den ekonomiska tillväxten har försvagats sedan omröstningen om EU-utträde och är nu kring 1,5 %.
Merparten av Storbritanniens ekonomiska tillväxt de senaste åren har kommit från att sysselsättningen ökat. Produktivitetsökningen har varit ännu sämre än i de flesta andra utvecklade länder, vilket är speciellt problematiskt nu när arbetskraftens tillväxt inte längre kan generera så mycket tillväxt.
Storbritanniens ekonomiska situation är för tillfället rätt så god men inte konfliktfri. Den ekonomiska tillväxten har försvagats sedan omröstningen om EU-utträde och är nu kring 1,5 %. Inget spektakulärt, men i kombinationen med en sysselsättning som är historiskt hög och en mycket låg arbetslöshet samt en inflation som ligger vid 2 %, ser helhetsbilden klart godkänd ut även om risken för arbetskraftsbrist klart ökat då EU-medborgares möjligheter att jobba i Storbritannien försvåras.

Inflationen har under de senaste åren tidvis varit över målsättningen återspeglande valutans kraftiga försvagning efter Brexitomröstningen, vilket har bidragit till att driva upp importpriserna. Under de senaste månaderna har energipriserna bidragit till att inflationen sjunkit tillbaka mot 2 %.

Trots det positiva läget i ekonomin har t.ex. konsumentförtroendet sjunkit snabbt under de senaste månaderna, vilket pekar på att hushållen känner en stor oro gällande EU-utträdet, kanske mest gällande osäkerheten gällande hur utträdet kommer att förverkligas. Denna oro kommer under de kommande månaderna att sätta press på den ekonomiska utvecklingen i Storbritannien. Hur Brexit förverkligas kommer framöver att spela en stor roll för de kommande årens ekonomiska dynamik.

En litet noggrannare granskning visar dock att Storbritanniens ekonomiska problem är omfattande trots en god konjunktur just nu. Merparten av Storbritanniens ekonomiska tillväxt de senaste åren har kommit från att sysselsättningen ökat. Produktivitetsökningen har varit ännu sämre än i de flesta andra utvecklade länder, vilket är speciellt problematiskt nu när arbetskraftens tillväxt inte längre kan generera så mycket tillväxt. Problematiskt ur ett längre perspektiv är också Storbritanniens stora bytesbalansunderskott.

Hur beroende är Finland av vår handel med Storbritannien?

Finlands varuexport till Storbritannien på 4,5 % är något mindre än vår varuexport till Ryssland eller Kina, båda med en dryga 5 procents exportandel.
Finlands varuexport till Storbritannien på 4,5 % är något mindre än vår varuexport till Ryssland eller Kina, båda med en dryga 5 procents exportandel. Storbritannien är viktig för vår exporterande sektor, men kommer långt efter Tyskland och Sverige i storleksklass.

Finlands varuexport till Storbritannien har länge varit på en sjunkande bana. Speciellt i samband med finanskrisen såg vi ett shift nedåt i vår export till Storbritannien och denna nivåförändring har aldrig justerats tillbaka. 

Finland är mycket mera beroende av vår export till Storbritannien än vad de är av sin export till Finland. Absolut sett är flödenas storlek inte så avvikande från varandra, men i relation till landets hela export utgör exporten från Storbritannien till Finland en försvinnande liten andel av Storbritanniens totalexport.

Finlands export till Storbritannien har bredd, det är inte någon speciell industri som tar hela smällen om en sådan kommer. Såväl varuhandeln, kemiindustrin, maskinindustrin som råvaru- och energiindustrin kan hamna i kläm, men det mesta hänger på hur väl företagen förberett sig och för tillfället pekar allt på att de nämnda branscherna är väl förberedda.

Maskinindustrins export till Storbritannien har minskat kraftigt sedan finanskrisen medan bränsle- och energiexporten sett ett kraftigt uppsving och är således mera beroende än tidigare. Samtidigt har importen av bränslen och energi minskat kraftigt under de senaste 10 åren.
Finland är mycket mera beroende av vår export till Storbritannien än vad de är av sin export till Finland. Absolut sett är flödenas storlek inte så avvikande från varandra, men i relation till landets hela export utgör exporten från Storbritannien till Finland en försvinnande liten andel av Storbritanniens totalexport.

Finlands varuexport

Värde, 12 mån glidande medeltal, milj. euro. Källor: Aktia och Macrobond
Dela