Dela

Världsekonomins tillväxttakt avtar, nedåtriskerna dominerar

Vi justerar ner utsikterna för euroområdet och USA, men ser samtidigt att många tillväxtekonomier har ljusa framtidsutsikter, vilket bidrar till att lyfta den globala tillväxten under 2019 och 2020.

Inköpschefsindex

Sa Källor: Aktia och Macrobond
Med facit i hand blev 2018 ett gott år ekonomiskt sett om man tittar på de aggregerade siffrorna. Med största delen av året 2018s första estimat inne, ser den globala tillväxten ut att ha landat på ca 3,6 %, trots all turbulens.

För turbulent var det. Året dominerades av osäkerhet och rädslor. Börserna sågade upp och ner och spekulationerna kring handelskriget som startades av USA i början av året, ledde till utbredd oro runt on världen. Men trots denna oro, sjunkande förtroendeindex och sämre tillväxtsiffror i många länder mot slutet av året, ser helheten hyffsad ut.

Speciellt euroområdet har haft ett tufft år med stor politisk oro i bakgrunden. Angela Merkel avgick som partiordförande vilket inledde en ny era i tysk politik och samtidigt i EU-politik. Italien-oron har tillsammans med USAs oförutsägbara politik varit de största drivkrafterna för den turbulens vi sett under 2018, men mot slutet av året minskade Italien-oron då regeringen och EU-kommissionen kom överens om kompromiss gällande de offentliga finanserna. Och parallellt med all annan osäkerhet har Brexit närmar sig utan att konkreta planer kunnat verifieras. 

Den ekonomiska politiken har trätt in i centrum av ekonomin under 2018 via handelskriget, men också via skattelättnaderna i USA. En annan viktig del av den ekonomiska politiken, penningpolitiken, har redan längre befunnit sig i centrum. Den goda tillväxten i USA, med en snittillväxt på 2,9 % under 2018, påspädd av expansiv finanspolitik, i kombination med en stigande inflation skapade ännu i början av 2018 ingredienser för en allt mer åtstramande penningpolitik i USA. Men allt efter att de ekonomiska utsikterna mattades av under 2018 och inflationsförväntningarna försvagdes, förändrades också de penningpolitiska realiteterna och förväntningarna om räntehöjningar började mattas av. Vi förväntar oss bara en räntehöjning i år och en under 2020.

Utöver de regelrätta räntehöjningarna minskar den amerikanska centralbanken på sina balanser med 40 mrd per månad, vilket också har en åtstramande effekt på ekonomin. Den amerikanska centralbankens balansminskningar som började i oktober 2017 har nu pågått så pass länge och är så stora att det har en kännbar åtstramande effekt på den amerikanska ekonomin och hela världsekonomin. Den amerikanska centralbanken har inte satt något slutdatum på balansminskningen och det råder stor osäkerhet kring när balansminskningen kommer att avslutas, mycket hänger på den ekonomiska utvecklingen under 2019.
 
Konjunkturen i euroområdet har försvagats under 2018 och tillväxten var i snitt 1,8 %, men tillväxtprofilen är oroväckande. Efter två verkligt goda kvartal i början av året, avtog tillväxten kraftigt under slutet på året och t.ex. både Italien och Tyskland noterade kvartal med negativ tillväxt. ECB avslutade sitt köpprogram vid årsskiftet, som förväntat, och vi förväntar oss en räntehöjning under första halvan av 2020. Vi har alltså skjutit fram räntehöjningen. Orsakerna bakom är de svagare tillväxt- och inflationsutsikterna. Räntorna förblir på mycket låga nivåer under hela prognosperioden.

Trots att osäkerheten och risken tilltagit är det fortsättningsvis mest sannolikt att tillväxten på kortare sikt fortsätter vara rätt så god, även om nedåtriskerna ökat och på litet längre sikt börjar dominera. Vi justerar ner utsikterna för euroområdet och USA, men ser samtidigt att många tillväxtekonomier har ljusa framtidsutsikter, vilket bidrar till att lyfta den globala tillväxten under 2019 och 2020.
Räntorna förblir på mycket låga nivåer under hela prognosperioden.

Världens import

6 mån glidande medeltal Källor: Aktia och Macrobond

Prognosen

Världsekonomins tillväxttakt

%-förändring från föregående år Källor: Aktia och Macrobond
Enligt Aktias nya prognos växer världsekonomin med 3,3 % under både 2019 och 2020.
Enligt Aktias nya prognos växer världsekonomin med 3,3 % under både 2019 och 2020. Detta återspeglar en kännbar avmattningen i den globala tillväxten och speciellt i de utvecklade ekonomierna. De utvecklade ekonomiernas tillväxt sjunker i år under 2 % medan tillväxtekonomierna, trots Kinas allt långsammare tillväxt ser ut att hålla sträck rätt så bra och vi prognosticerar en tillväxt på 4,4 % 2019 och 4,6 % 2020. Det är främst Asien som fungerar som tillväxtmotor i tillväxtekonomierna men också i Sydamerika och i Ryssland ser utsikterna nu något ljusare ut. 

Genomgående kan man konstatera att tillväxttoppen ser ut att vara bakom oss, detta gäller både USA och Euroområdet, även om toppen ser ut ha tajmats till 2017 i Europa och 2018 i USA pga den stimulerande finanspolitiken. Inköpschefsindexen samt övriga förtroendeindikatorer pekar på en synkroniserad avmattning i den globala tillväxten, men en landsvis granskning pekar dock på stora avvikelser mellan regionerna.

I Aktias nya prognos för euroområdet har året 2019:s tillväxt reviderats ner från vinterns 1,5 % till 1,2 % återspeglande de allt större problemen på kontinenten. Alla de stora ekonomierna bromsar in förutom Spanien. Tillväxten 2020 landar på 1 %. Man kan alltså inte längre prata om högkonjunktur, men ännu ser det ut som om den aggregerade tillväxten håller sig på nivåer rätt så nära den potentiella tillväxttakten även om vissa ekonomier, som Italiens, har det kämpigare.  De osäkra exportutsikterna tynger euroområdet, men också åldrandet, bristen på strukturella reformer samt den svaga produktivitetstillväxten skapar en situation där tillväxtpotentialen inte är så värst bra.

Prognosen för USA:s tillväxt håller vi oförändrad för 2019 på 2,2 %, men vi förväntar oss en kännbar avmattning 2020 då skattepaketens största effekter börjar avta och vår prognos för 2020 är 1,3 %, bara marginellt bättre än euroområdets tillväxt. Just nu ser det mest sannolikt ut att USAs ekonomi går mot en långsam avmattning istället för en så kallad boom-bust-cykel, även om en sådan inte kan uteslutas.

Euroområdet har det svårt

Tillväxten var 1,8 % 2018. Enligt Aktias nya prognos växer euroområdets ekonomi med 1,2 % under 2019 och bara 1 % 2020, vi prognosticerar alltså en kännbar inbromsning för euroområdet som helhet.  Den vassaste tillväxttoppen är bakom oss och nu går vi mot en svagare konjunktur, även om vi inte prognosticerar en lågkonjunktur.
2018 var på det stora hela ett mycket svårt år för både euroområdet och EU. Tillväxten mattades av under året och många av de stora ekonomierna hade det svårt. Politisk osäkerhet på hemmaplan, men också svagare extern efterfråga drabbade många av ekonomierna. I Tyskland såg andra halvan av året mycket svag ut, delvis som en följd av temporära faktorer, men faktum är att Tyskland är en av de ekonomier som lider mest av  de globala osäkerheten som tar sig uttryck i mindre industriella investeringar.

Tillväxten var 1,8 % 2018. Enligt Aktias nya prognos växer euroområdets ekonomi med 1,2 % under 2019 och bara 1 % 2020, vi prognosticerar alltså en kännbar inbromsning för euroområdet som helhet.  Den vassaste tillväxttoppen är bakom oss och nu går vi mot en svagare konjunktur, även om vi inte prognosticerar en lågkonjunktur. En tillväxt på dryga 1 % ligger rätt så när den potentiella tillväxttakten i euroområdet och återspeglar således en normalisering från en viss överhettning. De allt svagare exportutsikterna dämpar tillväxten framöver då det inte ser ut att finnas någon snabb lösning på den handelsrelaterade osäkerheten i världen.

Den inhemska konsumtionen spelar i en sådan här situation en allt viktigare roll för tillväxten. De fortsättningsvis mycket fördelaktiga lånetagningsförhållandena, den goda sysselsättningsutvecklingen samt den rätt så låga inflationen stöder också konsumtionen framöver. 

Utöver riskerna som härrör sig till mindre utrikeshandel så utgör Italiens svåra politiska situation en kännbar risk. Den stora offentliga skuldsättningen, omfattande oskötta lån (NPL) och i övrigt en banksektor i dåligt skick och svag ekonomisk tillväxt gör den politiska osäkerheten mera utmanande och garanterar att problemen landet kämpar med inte kommer att försvinna av sig själv.

Centralbankens normaliseringen av penningpolitiken är på god väg i och med att köpprogrammen avslutades vid årsskiftet 2018-2019. Centralbanken fortsätter att förnya de köp man redan har gjort men gör alltså inte nyförvärv. Den första räntehöjningen kommer att äga rum i slutet under första halvan av 2020 som en följd av sämre tillväxt- och inflationsutsikter.

Normaliseringen av penningpolitiken är på många sätt önskvärd men samtidigt är det viktigt att processen tar i beaktande realekonomin på ett lämpligt sätt. I euroområdet utgör bristen på strukturella förändringar en kännbar risk, eftersom de realekonomiska fundamenten i många länder inte är så goda som vore önskvärt. Mycket pekar på att ekonomin klarar av en litet stramare penningpolitik, men trots det bör normaliseringen vara försiktig givet att inflationstrycket än så länge är litet.

Euroområdets BNP-tillväxt

%-förändring frånföregående kvartal Källor: Aktia och Macrobond

Farten avtar också i USA

USA och euroområdet har haft litet olika tajming i hur konjunkturen har utvecklat sig. För euroområdets del var tillväxttoppen aningen tidigare 2017, medan allt pekar på att 2018 blev konjunkturtoppen för USA. Tillväxten i USA var 2,9 % under 2018 men mot slutet av året och i början av 2019 har det kommit in allt försiktigare signaler från den amerikanska ekonomin, vilket också fått centralbanken att se över sin syn gällande behovet att framtida räntehöjningar. Vi förväntas oss en räntehöjning i slutet av 2019 och en ytterligare 2020, men de snabba räntehöjningarnas tid är förbi återspeglande svagare tillväxt och inte lika starkt förväntat pristryck.

Den amerikanska ekonomin är nära full kapacitet med önskvärd inflation och mycket låg arbetslöshet. PCE-inflationen har stigit till 1,7 % och också basinflationen är just under 2 % återspeglande ett bredare pristryck i ekonomin dock utan tecken på att inflationen skulle stiga över 2 %. Skattepaketet har bidragit till att spä på tillväxten under 2019, men nu ser det mest sannolikt ut att kombinationen av skattepaket och handelshinder och en sämre utveckling i utrikeshandeln leder till en dämpning avb tillväxten, inte en boom-bust-cykel vilket vi tidigare såg som sannolikast.

Enligt Aktias nya prognos växer USAs ekonomi med 2,2 % 2019 och 1,3 % 2020, vi förväntar oss alltså en riktigt ordentlig inbromsning. Lågkonjunktur går inte att utesluta, men för tillfället pekar den reaktiva penningpolitiken på att det är sannolikt att man kan avvärja de snabbaste kasten. Riskerna som omger den amerikanska ekonomin är för tillfället stora då både en snabbare tillväxt än prognosticerat är rätt så sannolik men också en kraftigare nedgång inte går att utesluta under prognosperioden.

USA:s BNP-tillväxt samt ISM-förtroendet

BNP: %-förändring från föregående år Källor: Aktia och Macrobond

Kina fortfarande en av de stora osäkerhetsfaktorerna

Skillnaderna mellan de olika tillväxtekonomierna och regionerna är dock stora. Tillväxttakten avtar förväntat i Kina medan situationen i många andra tillväxtekonomier är bättre. Indien, Afrika och Latinamerika är områden där vi förväntar oss att tillväxten kommer att tillta under prognosperioden.
Överlag går det fortfarande bra i tillväxtekonomierna och skillnaden mellan utvecklade länder och tillväxtekonomier växer under prognosperioden då tillväxtekonomiernas tillväxttakt hålls kring 4,5 %. Tillväxtekonomiernas andel av världsekonomin fortsätter att växa i snabb takt, till och med snabbare än under de senaste åren då de utvecklade länderna också upplevt ett uppsving.

Skillnaderna mellan de olika tillväxtekonomierna och regionerna är dock stora. Tillväxttakten avtar förväntat i Kina medan situationen i många andra tillväxtekonomier är bättre. Indien, Afrika och Latinamerika är områden där vi förväntar oss att tillväxten kommer att tillta under prognosperioden.

Kina har dominerat diskussionen under det senaste året och då speciellt handelskriget med USA, men också den stora skuldbördan i landet och den allt långsammare tillväxttakten. Handelsavtalet tar steg framåt och bakåt och inga klara tecken finns på att ett slutligt avtal skulle vara nära även om framsteg görs. I Aktias nya prognos växer Kinas ekonomi med 6 % 2019 och 5,8 % 2020, avmattningen i tillväxten fortsätter trots ansträngningar att stimulera ekonomin. Tillväxtmålen och den stimulerande politiken för att uppnå dessa är mycket problematiska i kombination med den ökande skuldsättningen. På längre sikt kommer Kinas tillväxtpotential inte att avgöras av stimulanspolitiken utan av hur man klarar av att skifta tillväxten till hållbarare tillväxt utan en konstant växande skuldbörda.

Rysslands ekonomi fortsätter på en måttlig tillväxtbana. Tillväxten förutspås bli ca 1,5 % både under 2019 och 2020, vilket är en positiv utveckling från för några år sedan, men fortsättningsvis en ganska svag tillväxttakt. Den inhemska efterfrågan har återhämtat sig långsamt återspeglande långsamt stigande inkomster, trots att företagssektorn sett rätt så kännbara lönehöjningar. Fortsättningsvis saknas stora strukturreformer som skulle kunna skapa mera tillväxtpotential på längre sikt. Det något högre oljepriset är en god nyhet för Ryssland, men osäkerheten kring oljeprisets utveckling är fortsättningsvis en central risk för prognosen, trots att landets oljeberoende minskat något.
 
I Brasilien fortsätter den ekonomiska återhämtningen från lågkonjunkturen för några år sedan. I vår prognos växer Brasiliens BNP med 2,3 % både 2019 och 2020. Den ekonomiska politiken är stödande och tillväxten drivs främst av inhemsk konsumtion och investeringar.

Japans ekonomi växer med 1 % 2019 och 0,6 % 2020 enligt Aktias nya prognos. Tillväxtutsikterna är fortsättningsvis anspråkslösa och den planerade konsumtionsskattehöjningen under hösten 2019 är en sak som förväntas dämpa tillväxten ytterligare. Vissa stimulansåtgärder har vidtagits för att dämpa dessa, vilket stöder tillväxten en aning under 2019.

Kinas förtroendeindikatorer

Saldotal Källor: Aktia och Macrobond

Nedåtriskerna dominerar

Den här prognosen utgör enligt vår bedömning det mest sannolika utfallet i den ekonomiska tillväxten under åren 2019 och 2020. Nedåtriskerna som härrör sig till prognosen   dominerar, speciellt på litet längre sikt. 

Riskerna är i stort sett de samma som under de senaste prognosrundorna. Den penningpolitiska normaliseringen i USA och euroområdet ökar risken för snabba kast på marknaderna och utsätter samtidigt också realekonomin för mera risker än vad vi sett under de senaste åren då stimulansen varit osedvanligt stor. Till skillnad från för ett år sedan finns det nu också en kännbar risk att normaliseringen inte fortsätter utan att den normalisering vi kommer att se redan skett.
Risken att pristrycket uteblir, centralbanken inte kan genomföra sin penningpolitiska normalisering och vi blir för en lång period i en miljö med stor penningpolitisk stimulans har ökat.

I euroområdet är den politiskt känsliga situationen i Italien omfattande risk. I Italien förenas både stora ekonomiska risker och problem med en skör politisk situation. Trots att sommarens största politiska storm ser ut att ha lagt sig kommer situationen att fortsätta vara instabil under en längre tid. Likaså accentueras Brexit-risken under 2019, vilket kan öka störningarna i ekonomin, men också de andra politiska riskerna i Europa är inte negligerbara.

Riskerna som härrör sig till både Kina och USA är accentuerade som en följd av handelskriget och den risk detta utgör för båda ekonomierna. Risken för en överhettning och risken för lågkonjunktur, eller möjligtvis båda efter varandra, har ökat i USA.
Dela