Dela

Världsekonomins utsikter osäkra

Med nästan åtta månader av 2018 bakom oss kan man tryggt konstatera att världsekonomin haft ett tillväxtmässigt gott år, men ett i övrigt mycket oroligt år.
Med nästan åtta månader av 2018 bakom oss kan man tryggt konstatera att världsekonomin haft ett tillväxtmässigt gott år, men ett i övrigt mycket oroligt år. Mycket av den nya osäkerhet som setts har orsakats av USA:s oberäkneliga och snabbt föränderliga ekonomiska politik. Detta i kombination med många andra osäkerhetselement har skapat en ovanligt svårtolkad ekonomisk helhet.

Handelskrig och risken gällande den internationella handelns utsikter har varit mest på ytan under sommaren återspeglande USA:s nya tullar både på kinesiska varor men också på varor från andra länder. Någon form av ekonomiskt vapenstillestånd har nåtts mellan USA och EU efter mötet mellan president Trump samt EU:s Juncker, men en nedrustning av den nuvarande tull- och handelshinderstrukturen är inte något som sköts med ett beslut utan är resultatet av långa förhandlingsprocesser, vilket i och för sig kan skapa ett längre lugn, eftersom sådana förhandlingar inte sköts av presidenten.

Utöver farhågorna som härrör sig till USA:s politik börjar Brexit-oron igen bubbla upp till ytan då det är ca 7 månader kvar till utträde och vi fortfarande inte har någon klar information gällande det framtida samarbetet. Kommer det en övergångsperiod under vilken Storbritannien fortsätter att följa EU-regler trots utträde eller kommer Storbritannien att vara hårda och i värsta fall utträda utan avtal? I så fall övergår handelssamarbetet till WTO-regler, vilket kan försvåra och fördyra många företags produktionsprocesser. Osäkerheten är det enda säkra i den mycket röriga processen.

Även om hoten om en förändrad handelsregim är mest på ytan fortsätter penningpolitikens normalisering att vara den största kraften i världsekonomin. Den goda tillväxten i USA, påspädd av expansiv finanspolitik, i kombination med en stigande inflation skapar ingredienser för en allt mer åtstramande penningpolitik i USA. Utöver de regelrätta räntehöjningarna som vi förväntar oss att ska fortsätta under de kommande åren, minskar den amerikanska centralbanken på sina balanser med 40 mrd per månad, vilket också har en åtstramande effekt på ekonomin. Den amerikanska centralbankens balansminskningar som började i oktober 2017 har nu pågått så pass länge och börjar vara så stora att det har en kännbar åtstramande effekt på världsekonomin. Denna åtstramning i kombination med den nya handelspolitiken sätter än en gång utvecklingsländerna som har starkt dollarberoende samt stora skulder i dollar på prov.

De korta räntorna har under de senaste månaderna stigit snabbare än de långa i USA vilket har lett till en allt vågrätare räntekurva, vilket under flera perioder i historien varit en tidig signal på nedåtvändande konjunktur. Många sakkunniga argumenterar dock nu att räntekurvan inte kan analyseras som vanligt givet den extraordinära penningpolitiken i t.ex. euroområdet, vilken snedvrider ränteplacerarnas beteende. Denna typ av s.k. tidiga signaler bör dock inte ignoreras, även om det globala penningpolitiska läget naturligtvis bör tas i beaktande.

 
Mycket snurrar kring USA för tillfället, men samtidigt går vi också inom euroområdet mot ett regimskifte. Konjunkturen i euroområdet har i år varit positiv, men betydligt sämre än för ett år sedan. Tillväxtsiffrorna och förtroendeindikatorerna pekar på att tillväxten i år landar under 2 % och utöver detta förväntas centralbankens stimulans stegvis trappas ner, vilket inte heller stöder tillväxttakten och i övrigt också ökar osäkerheten kring tillväxtens robusthet.

Trots att osäkerheten och risken tilltagit är det fortsättningsvis mest sannolikt att tillväxten på kortare sikt fortsätter vara god, även om nedåtriskerna på litet längre sikt börjar dominera och vi håller vår prognos rätt så oförändrad. Vi justerar ner utsikterna för euroområdet en aning och upp utsikterna för USA för det pågående året, men understryker samtidigt att risken för en abrupt förändring i utsikterna ökat. Arbetsmarknaden tar varje månad ett steg närmare full kapacitet och högre pristryck. Samtidigt ökar risken för en överhettning och en därpå följande nedgång.

De korta räntorna har under de senaste månaderna stigit snabbare än de långa i USA vilket har lett till en allt vågrätare räntekurva, vilket under flera perioder i historien varit en tidig signal på nedåtvändande konjunktur. Denna typ av s.k. tidiga signaler bör dock inte ignoreras, även om det globala penningpolitiska läget naturligtvis bör tas i beaktande.

Inköpschefsindex, världen

Saldotal Källor: Aktia och Macrobond

Prognosen


Enligt Aktias nya prognos växer världsekonomin med 3,9 % under 2018, en liten justering uppåt från vårens 3,8 %, vilket främst återspeglar ett mycket gott andra kvartal i USA. Tillväxten förblir under 2019 på ungefär samma nivå och växer med 3,8 %, också det en USA-driven justering uppåt

Världens tillväxtprognos

%-förändring från föregående år Källor: Aktia och Macrobond
Trots osäkerheten som omger världsekonomin ser vi att den mest sannolika banan framåt är fortsatt god tillväxt även om sannolikheten för en lågkonjunktur under de kommande två åren har ökat, speciellt i USA.

Enligt Aktias nya prognos växer världsekonomin med 3,9 % under 2018, en liten justering uppåt från vårens 3,8 %, vilket främst återspeglar ett mycket gott andra kvartal i USA. Tillväxten förblir under 2019 på ungefär samma nivå och växer med 3,8 %, också det en USA-driven justering uppåt. Trots att vi ser det som mest sannolikt att tillväxten i USA fortsätter god under de kommande kvartalen förväntar vi oss att årets andra kvartal var något av en tillväxttopp återspeglande skatteprogrammets stimulerande effekt och att tillväxten härefter är svagare.

Skillnaden mellan tillväxtekonomier och utvecklade ekonomier fortsätter att förstärkas då tillväxtekonomierna tillväxttakt fortsätter att öka medan tillväxten i de utvecklade ekonomierna gör en försiktig vändning neråt återspeglande en återgång mot den potentiella tillväxttakten i euroområdet och Japan.  

I tillväxtekonomierna är utsikterna fortsättningsvis goda trots handelshindren mellan USA och främst Kina men också i övrigt sätter förändringarna i den amerikanska ekonomiska regimen  press på dessa länder. Tillväxttakten stiger enligt prognosen till 5 % 2018 och 2019. Det är främst Asien som fungerar som tillväxtmotor i tillväxtekonomierna men också i Sydamerika och i Ryssland ser utsikterna nu ljusare ut. 

Trots att konjunkturen fortsatt god visar många förtroendeindex på att den vassaste tillväxttoppen redan är bakom oss i vissa delar av världen. Euroområdets inköpschefsindex har sjunkit ända sedan början på 2018 även om de fortfarande indikerar en god tillväxttakt.

I Aktias nya prognos för euroområdet har året 2018:s tillväxt reviderats ner från vårens 2,1 % till 1,9 % återspeglande den svagare tillväxttakt vi sett under de senaste månaderna. Tillväxten 2019 har igen sänkts till 1,6 % från 1,9 % i den förra prognosen. Revideringarna återspeglar inte att högkonjunkturen skulle hålla på att ta slut utan återspeglar främst en återgång till en något normalare tillväxttakt. Det är viktigt att komma ihåg att euroområdet inte har en så värst hög potentiell tillväxttakt och att områdets tillväxt en längre tid varit väldigt snabb givet utgångsläget. Åldrandet, bristen på strukturella reformer samt den svaga produktivitetstillväxten skapar en situation där tillväxtpotentialen inte är så värst bra.

Prognosen för USA:s tillväxt har vi däremot reviderat upp främst återspeglande mycket stark utveckling under årets andra kvartal. Vinterns skattepaket börjar bita och har en temporär stimulerande effekt på tillväxten under 2018. Vi förväntar oss en tillväxt på 2,8 % i år och en tillväxt på 2,6 % nästa år. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att trots att vi höjer USA-prognosen ökar riskerna för en abrupt nedgång som en följd på överhettning även om tajmingen av en sådan korrigering är mycket svår att få rätt.

Världshandeln, import

Säsongsjusterat, index, 2010=100 Källor: Aktia och Macrobond

Euroområdets tillväxttakt dämpats

Euroområdets tillväxttakt

%-förändring från föregående kvartal Källor: Aktia och Macrobond
Enligt Aktias nya prognos växer euroområdets ekonomi med 1,9 % under 2018, ifjol var tillväxten 2,5 %, vilket enligt alla mått är exceptionellt god tillväxt.  Vi ser det som sannolikt att den vassaste tillväxttoppen är bakom oss.
Tillväxten inom euroområdet har dämpats klart under 2018 jämfört med superåret 2017 och tillväxten var under första kvartalet i år 0,4 % och under andra kvartalet 0,3 %. Utvecklingen är i linje med t.ex. förtroendeindikatorerna som varit sjunkande under 2018, men som dock ännu pekar på en positiv tillväxt. Enligt Aktias nya prognos växer euroområdets ekonomi med 1,9 % under 2018, ifjol var tillväxten 2,5 %, vilket enligt alla mått är exceptionellt god tillväxt.  Vi ser det som sannolikt att den vassaste tillväxttoppen är bakom oss. En tillväxt på knappa 2 % är fortsättningsvis en god tillväxt för euroområdet som kämpar med stora strukturella utmaningar.

Trots tecken på en inte lika hög konjunktur är situationen fortsättningsvis god och förtroendet för den europeiska ekonomin är starkt, det gäller fortsättningsvis både industrin och servicesektorn, men oron gällande framtidens handel och eventuella restriktioner tynger förtroendeindexens framåttittande komponenter. Framöver när exportens utsikter ser osäkrare ut än på länge spelar den inhemska konsumtionen en viktig roll för tillväxtens hållbarhet. De fortsättningsvis mycket fördelaktiga lånetagningsförhållandena, den goda sysselsättningsutvecklingen samt den rätt så låga inflationen stöder också konsumtionen framöver. 

Utöver riskerna som härrör sig till mindre utrikeshandel så utgör Italiens svåra politiska situation en kännbar risk. Den stora offentliga skuldsättningen, omfattande oskötta lån (NPL) och i övrigt en banksektor i dåligt skick och svag ekonomisk tillväxt gör den politiska osäkerheten mera utmanande och garanterar att problemen landet kämpar med inte kommer att försvinna av sig själv.

Normaliseringen av penningpolitiken är på god väg och i september minskar ECB på sina månatliga stödköp till 15 miljarder för att avsluta stödköpen i årsskiftet. Den första räntehöjningen kommer att äga rum efter sommaren 2019 ifall den ekonomiska utvecklingen fortsätter vara god och inflationstrycket som ökat något på sistone, dock främst återspeglande stigande energipriser, håller i sig. Normaliseringsprocessen kommer att vara långsam och kontrollerad återspeglande ett mycket försiktigt pristryck. Penningpolitiken fortsätter att stöda realekonomin länge.

Normaliseringen av penningpolitiken är på många sätt önskvärd men samtidigt är det viktigt att processen tar i beaktande realekonomin på ett lämpligt sätt. I euroområdet utgör bristen på strukturella förändringar en kännbar risk, eftersom de realekonomiska fundamenten i många länder inte är så goda som vore önskvärt. Mycket pekar på att ekonomin klarar av en litet stramare penningpolitik, men trots det bör normaliseringen vara försiktig givet att inflationstrycket än så länge är litet.

Under hösten och vintern kan Brexitprocessen igen börja röra om i ekonomin beroende på hur utträdesförhandlingarna framskrider. Sannolikheten för en exit utan avtal ser ut att stiga hela tiden, vilket ökar riskerna ur ekonomisk synvinkel.

Arbetslöshetengraden i euroområdet

Säsongsjusterat Källor: Aktia och Macrobond

Högvarv i USA

USA, bnp och ISM-förtroendet

%-förändring och saldotal Källor: Aktia och Macrobond
USA:s ekonomi ser ut att snurra på högre och högre varv. Tillväxten var mätt på kvartalårsnivå 1% under årets andra kvartal och som helhet förväntas tillväxten vara nära 3 % under 2018 återspeglande delvis en ekonomi som är i en mogen tillväxtfas men samtidigt också skattepaketets positiva temporära effekter.

Den amerikanska ekonomin närmar sig full kapacitet; PCE-inflationen har stigit till 2,2 % och också basinflationen är just under 2 % återspeglande ett bredare pristryck i ekonomin. Riskerna som omger den amerikanska ekonomin är omfattande; penningpolitikens avveckling, marknadernas skakighet, den nyckfulla ekonomiska politiken i kombination med en allt mognare tillväxtcykel pekar på en allt större sannolikhet för en korrigering i ekonomin. Enligt Aktias nya prognos kommer korrigeringen mest sannolikt inte att ske ännu under 2018 eller 2019. Riskerna som omger den amerikanska ekonomin är för tillfället osedvanligt stora då både en snabbare tillväxt än prognosticerat är rätt så sannolik men också en kraftigare nedgång inte går att utesluta under prognosperioden.
Enligt Aktias nya prognos kommer korrigeringen mest sannolikt inte att ske ännu under 2018 eller 2019. Riskerna som omger den amerikanska ekonomin är för tillfället osedvanligt stora då både en snabbare tillväxt än prognosticerat är rätt så sannolik men också en kraftigare nedgång inte går att utesluta under prognosperioden.

Darrig men stark tillväxt i resten av världen

Rysslands inköpschefsindex

Saldotal Källor: Aktia och Macrobond
Kinas eftersträvande att skifta tillväxten till hållbarare tillväxt är goda och kommer att vara avgörande för tillväxtutsikterna på längre sikt.
Handelspolitikens nya vändningar berör främst Kina men påverkar många av utvecklingsländerna via olika kanaler. Överlag går det fortfarande mycket bra i tillväxtekonomierna och skillnaden mellan utvecklade länder och tillväxtekonomier växer under 2018 mätt i BNP-tillväxt. Tillväxtekonomierna växer i snitt med 5 % under 2018 och 2019, medan tillväxttakten i utvecklade länder avtar.

Tillväxttakten avtar förväntat i Kina medan situationen i många andra tillväxtekonomier är bättre. Indien, Afrika och Latinamerika är områden där vi förväntar oss att tillväxten kommer att tillta under 2018.

Förtroendeindikatorerna ger fortsättningsvis en rätt så positiv bild av den ryska konjunkturen trots att helhetsindexet kommit neråt under första halvåret av 2018. Servicesektorn har klarat av att hålla sig i en rätt så god tillväxtfas medan industrin har det svårare. Återhämtningen i den inhemska efterfrågan kommer att vara långsam eftersom köpkraften förbättras mycket långsamt och investeringskapaciteten fortsätter att vara begränsad. Vi prognosticerar en tillväxt på ca 1,5 %. 
 
Kinas ekonomi befinner sig mer än vanligt mitt i händelsernas centrum då USA och Kina befinner sig i en situation som nog snart kan kallas handelskrig. Landets ekonomiska tillväxt var 6,9 % ifjol och den sjunkande tillväxttrenden fortsätter i år då tillväxten enligt vår prognos kommer att vara 6,7 % och nästa år 6,3 %. Den ökande skuldsättningen är fortsättningsvis mycket oroande i Kina och handelskriget har igen aktualiserat frågorna kring skulddriven tillväxt och dess hållbarhet. Kinas eftersträvande att skifta tillväxten till hållbarare tillväxt är goda och kommer att vara avgörande för tillväxtutsikterna på längre sikt.

Efter många svåra har Brasiliens tillväxt igen fått aningen mera fart. Den ekonomiska politiken är stödande och tillväxten drivs främst av inhemsk konsumtion och investeringar. De offentliga sektorns skuldsättning samt bristen på investeringar är oroväckande.

Japan har haft en relativt god början på 2018 efter ett mycket gott tillväxtår 2017. Världshandelns goda utveckling 2017 gynnande landets export, men oron runt handelskrig och den något sämre utvecklingen i världshandeln sätter sordin på också Japans ekonomiska utsikter. Vi prognosticerar en tillväxt på 1,3 % 2018 och 1,0 % 2019 återspeglande en avmattning i den externa industriella efterfrågan samt en något mindre stimulerande effekt från finanspolitiken. Inom penningpolitiken har man inte ännu tagit steg mot mera åtstramande politik, men under sommaren har små steg som tillåter mera flexibilitet tillåtits, vilket kan tolkas om en första öppning mot litet stramare penningpolitiska ramar.

Chinas inköpschefsindex

Saldotal Källor: Aktia och Macrobond

En viss dominans i nedåtriskerna

I det stora hela utgör USA:s ekonomi och politiken den största enskilda risken för prognosen. Både risken för en kännbar överhettning och risken för lågkonjunktur, eller möjligtvis båda efter varann, har ökat kännbart. Stigande både korta och långa räntor, men kanske främst så kraftigt stigande korta räntorna, har skapat oro gällande högkonjunkturens hållbarhet.
Den här prognosen utgör enligt vår bedömning det mest sannolika utfallet i den ekonomiska tillväxten under åren 2018 och 2019. Riskerna som härrör sig till prognosen är omfattande men rätt så balanserade på kort sikt, men på längre sikt ser vi att nedåtriskerna dominerar, speciellt i USA där skattepaketets positiva effekter börjar avta efter 2019, men också i resten av världsekonomin. 

Riskerna är i stort sett de samma som under de senaste prognosrundorna. ECB kommer att köra ner sitt köpprogram under hösten och har signalerat att den första räntehöjningen tidigast kommer om ca ett år. Denna normalisering ökar risken för snabba kast på marknaderna och utsätter samtidigt också realekonomin för mera risker än vad vi sett under de senaste åren då stimulansen varit osedvanligt stor.

Samtidigt kan ekonomin överraska med sin styrka under det kommande året och det kan visa sig att vår prognos är alltför negativ. Samtidigt finns det en risk att pristrycket uteblir, centralbanken inte kan genomföra sin penningpolitiska normalisering och vi blir för en lång period i en miljö med stor penningpolitisk stimulans.

I euroområdet är den politiskt känsliga situationen i Italien omfattande risk. I Italien förenas både stora ekonomiska risker och problem med en skör politisk situation. Trots att sommarens största politiska storm ser ut att ha lagt sig kommer situationen att fortsätta vara instabil under en längre tid.

I det stora hela utgör USA:s ekonomi och politiken den största enskilda risken för prognosen. Både risken för en kännbar överhettning och risken för lågkonjunktur, eller möjligtvis båda efter varann, har ökat kännbart. Stigande både korta och långa räntor, men kanske främst så kraftigt stigande korta räntorna, har skapat oro gällande högkonjunkturens hållbarhet.

Effekter av skattereformen i USA har redan börjat synas, men trots det är det svårt att avgöra hur stora de totala effekterna kommer att vara och när effekterna slutligen kommer att komma. På kort sikt finns det en kännbar uppåtrisk, då prognosen bygger på tanken att andra kvartalet i år var tillväxttoppen i USA och att de största effekterna därefter börjar avta långsamt.

 

De eskalerande handelshindren skapar främst nedåtrisker, men en viktig aspekt är den ökade osäkerheten gällande framtidsutsikterna. Det här gäller främst EU, som eventuellt inte kommer att utsättas för mer handelshinder, men eftersom de diskussioner som gåtts inte kanske är att lita på kommer osäkerheten att dominera.

 

Den penningpolitiska åtstramningen både via räntor och balansminskning utgör också en risk eftersom effekterna är så breda och delvis svåra att greppa på ett globalt plan. 

Den amerikanska handelspolitikens negativa effekter på Kina är omfattande och ytterligare lånefinansierad tillväxt för att dämpa dessa effekter kan vända sig mot sig själv i det långa loppet.
Dela