Dela

Världsekonomins visar god tillväxt

Teman: Europa
Heidi Schauman Chefsekonom

Världsekonomins tillväxt 3,7 %

Om man bortser från de tillväxtmässigt fantastiska åren just före finanskrisen ser vi nu bland de bästa tillväxtsiffrorna under 2000-talet.

Under 2017 har världsekonomins tillväxt fått ökad styrka och året ser ut att bli det bästa sedan 2011. Om man bortser från de tillväxtmässigt fantastiska åren just före finanskrisen ser vi nu bland de bästa tillväxtsiffrorna under 2000-talet.

Både realekonomin och marknaderna har dominerats av optimism och lugn under 2017. I viss mån har lugnet, speciellt på marknaderna, också bidragit till ökad oro gällande hållbarheten i situationen. Centralbankernas försiktiga steg mot en normalisering av penningpolitiken har också skapat osäkerhet gällande konjunkturens styrka och hållbarhet. Alltid då det sker regimväxling efter en lång period av en viss sort politik, krävs det vaksamhet och försiktighet.

Världshandeln har fortsatt att växa i god takt, vilket återspeglar en ökad investeringsiver i världen. En allt större tilltro till framtiden, vilket syns t.ex. i globala inköpschefsindex, fortsätter att stöda utvecklingen. Speciellt iögonfallande är industrins bättre utsikter efter många svåra år.

Trots att ekonomin går på allt högre varv fortsätter inflationen vara låg globalt sett. Efter en återhämtning av inflationen som återspeglar energins baseffekter under sommaren har inflationen under hösten igen vänt neråt och speciellt i Europa är inflationsförväntningarna fortsättningsvis svaga och vare sig marknaderna eller de professionella prognosmakarna förväntar sig att inflationen kommer att återvända till 2 %.

Den politiska och geopolitiska situationen är fortsättningsvis instabil i världen. Trots att den ekonomiska situationen överlag ser god ut i Europa finns det många oroshärdar som snabbt kan ta större proportioner varav Katalonien är den mest akuta. Läget i Katalonien har förbryllat under hösten, men marknaderna har hållit sig lugna trots beslut av många företag att flytta bort från Katalonien. Om situationen fortsätter vara instabil kommer vi att se negativa effekter i Spaniens bnp.

Brexitprocessen fortsätter, men mycket osäkerhet omger Storbritanniens EU-utträde och förnyad turbulens kan uppstå i samband med det formella utträdet. Också i Italien är det politiska läget skört och den ekonomiska situationen svag. Även om omstruktureringar skett inom banksektorn återstår stora bekymmer.

Situationen i Nordkorea skapar oro i global skala. Än så länge har marknaderna inte visat större nervositet, men om situationen eskalerar kommer vi att få se ökad försiktighet på marknaden. I Asien är den kinesiska ekonomin fortsättningsvis i fokus och 2017 ser ut att bli ett år då stimulanspolitiken lyfte tillväxten över förväntningarna. Utsikterna i Kina omges dock av en större risk än vanligt med många saker som utvecklar sig åt oroväckande håll, bl.a. skuldsättningen och bostadsmarknaden.

Helhetsbilden av USA:s ekonomiska utsikter är fortfarande svår att forma. Förtroendet är gott, arbetslösheten rekordlåg och tillväxten har fått nya varv under andra halvan av 2017. Centralbanken går mot nästa räntehöjning under vintern samtidigt som centralbankens balanser började minskas i oktober. Under ledning av den nya Fed-chefen Jerome Powell kommer centralbanken att fortsätta sin försiktigt åtstramande politik i en osäker omgivning. De politiska strävandena går trögt framåt, främst är det skattereformen som fortfarande rör på sig, men de politiska skandalerna avlöser varandra och har lett till en miljö där ekonomifrågor får allt mindre uppmärksamhet.

I Europa får diskussionerna gällande fördjupandet av EU och euroområdet vidare efter öppningar från såväl franskt som tyskt håll. Också komissionen har presenterat sina visioner. I Finland har vi också vaknat till debatten och regeringen har tagit ställning för utvecklingen av en gemensam valutafond som kunde fungera som myndighet om ett euroområdesland blir betalningsoförmöget. Finland förespråkar alltså allt mer ansvar för medlemsländerna för sin egen ekonomi. Finland motsätter sig i dags läge federalistiska strukturer utan förlitar sig på att en fungerande marknadsmekanism räcker. Frågan är om detta räcker.

Trots att den ekonomiska situationen överlag ser god ut i Europa finns det många oroshärdar som snabbt kan ta större proportioner varav Katalonien är den mest akuta.

Tillväxten i utvecklade ekonomier och tillväxtländer

%-förändring från föregående år Källor: Aktia och Macrobond

Prognosen

Världsekonomin växer i god takt. Enligt Aktias nya prognos växer världsekonomin med 3,7 % under 2017, en liten justering uppåt från sommarens 3,5 % och tillväxten förblir under 2018 och 2019 också god, 3,6 %.

bnp-tillväxten i världen

%-förändring från föregående år Källor: Aktia och Macrobond

Världsekonomin växer i god takt. Enligt Aktias nya prognos växer världsekonomin med 3,7 % under 2017, en liten justering uppåt från sommarens  3,5 % och tillväxten förblir under 2018 och 2019 också god, 3,6 %.  Skillnaden mellan tillväxtekonomier och utvecklade ekonomier förstärkts framöver då tillväxtekonomierna tillväxttakt fortsätter att öka medan utvecklingen i de utvecklade ekonomierna når sin topp i år och därefter långsamt avtar och sjunker under 2 %.  Vi har justerat upp vår prognos för euroområdet efter tre kvartal av starkt ekonomisk data och prognosen ligger nu på 2,3 % för 2017 och 2,1 % 2018.

På längre sikt ser vi dock att euroområdets tillväxtpotential fortsättningsvis är svag. Den allt äldre befolkningen sätter tryck på de europeiska ekonomierna och bristen på strukturella reformer i många medlemsländer dämpar den potentiella tillväxttakten då man ser förbi den goda konjunktur vi för tillfället befinner oss i.

I tillväxtländerna tilltar tillväxttakten till 4,8 % 2018 och 4,9 % 2019. I de utvecklade ekonomierna blir 2017 det bästa året och vi ser en liten försämring i tillväxten framöver och tillväxten förutspås bli 2,0 % 2018 och 1,7 % 2019. Uppfattningen de utvecklade ländernas konjunktur har förbättrats något under 2017, dock inte lika mycket som tillväxtekonomiernas.Världens export

Säsongsjusterat, 6 månaders glidande medeltal. Källor: Aktia och Macrobond

Den positiva konjunkturen fortsätter i Europa


Trots att ECB försiktigt börjat signalera att penningpolitikens stimulans kommer att minska under 2018 och eventuellt vända och bli litet mera åtstramande under 2019 stöder penningpolitiken alltjämt tillväxten.

Utsikterna för den europeiska ekonomin har fortsatt att förbättras under sommaren och hösten. Vi har reviderat upp vår prognos för euroområdets tillväxt för 2017 till 2,3 % och vi förväntar oss att tillväxten fortsätter på god nivå, 2,1 % under 2018. Förtroendet för ekonomin har fortsatt befinna sig på en god nivå, och speciellt industrin har utvecklat sig väl under 2017 medan förtroendet inom servicesektorn dämpats något trots att vi fortfarande befinner oss på höga nivåer.

Ur europeiskt perspektiv är tillväxtens bredd också mycket välkommen. Alla länder inom euroområdet växer och investeringarnas andel av bnp har vänt uppåt i flertalet euroländer, dock inte i Italien. Jämfört med de flesta euroområdesländer är investeringarnas andel hög i Finland och förändringen vi sett under 2016 och 2017 är imponerande.

Trots att ECB försiktigt börjat signalera att penningpolitikens stimulans kommer att minska under 2018 och eventuellt vända och bli litet mera åtstramande under 2019 stöder penningpolitiken alltjämt tillväxten. Investeringsviljan och världshandelns tillväxt stöder också de europeiska ekonomierna medan det högre oljepriset och den starkare euron sätter sordin på tillväxten. Just nu ser det dock ut som om de positiva effekterna dominerar.

Nu när ECB:s stimulansnedkörning närmar sig är en viktig fråga hur robust tillväxten är och hur väl den skulle klara sig utan den penningpolitiska stimulans vi ser för tillfället.

Den europeiska centralbanken minskar sina stödköp under 2018 och avslutar stödköpen i slutändan, varefter räntorna så småningom kan höjas ifall realekonomin samt ränteutsikterna så tillåter. Inflationen har fortsatt att utveckla sig mycket försiktigt och ränteförväntningarna på längre sikt är fortfarande långt under ECB:s målsättning att räntan ska vara nära med under 2 %.

Ett större än förväntat inflationstryck, vilket vi ser som rätt så osannolikt, kunde dock leda till en snabbare nedkörning av stimulansprogrammet än vad som nu förväntas. Räntorna kommer enligt Aktias prognos att hållas på nuvarande nivåer under 2018 men vi kommer att se den första räntehöjningen under 2019 om den ekonomiska utvecklingen.

Utöver penningpolitiken är strukturella förändringar viktiga med tanke på euroområdets utveckling på längre sikt. I Tyskland har reformivern dämpats kännbart och en bred koalition, vilket ser sannolikt ut i Tyskland, kommer knappast att kunna köra igenom stora reformer under de kommande åren. President Macron har i Frankrike en ambitiös reformagenda. Om han lyckas köra igenom ens delar av sitt valprogram kommer Frankrikes framtidsutsikter på längre sikt att kännbart ljusna. Macrons dalande popularitet talar dock för att fransmännen kanske ändå inte vill ha så stora förändringar som presidenten vill se.

Spaniens ekonomiska situation har komplicerats avsevärt av Kataloniens frihetssträvanden. Ekonomiska reformer som skulle behövas är på is och Spaniens situation kommer troligtvis under 2018 att fokuseras på brandsläckning och politiskt knepiga frågor. Även om flera stora strukturreformer gjorts efter finanskrisen i Spanien är listan fortsättningsvis lång på reformer som är akuta för en fungerande ekonomi på lång sikt. Speciellt ungas utanförskap och dåliga situation på arbetsmarknaden skulle behöva åtgärdas.

Italien har fortfarande en svår sits trots att problemen inom banksektorn delvis har retts upp. Politisk osäkerhet, en offentlig sektor i stora problem, en stor mängd oskötta lån och en katastrofalt låg sysselsättningsnivå är bara några av de problem som trycker Italien.

Även om flera stora strukturreformer gjorts efter finanskrisen i Spanien är listan fortsättningsvis lång på reformer som är akuta för en fungerande ekonomi på lång sikt. Speciellt ungas utanförskap och dåliga situation på arbetsmarknaden skulle behöva åtgärdas.

bnp-tillväxt i några länder

Index, 2008=100 Källor: Aktia och Macrobond

USA: ett bättre konjunkturläge men nedåtriskerna dominerar fortfarande

De senaste två kvartalens bnp-tillväxt, liksom förtroende för ekonomin, pekar på att USA:s ekonomi åtminstone temporärt kommit in i en litet bättre tillväxtfas hand i hand med resten av världsekonomins bättre utveckling.

USA:s bnp-tillväxt samt ISM-förtroendet

%-förändring samt saldotal Källor: Aktia och Macrobond

De senaste två kvartalens bnp-tillväxt, liksom förtroende för ekonomin, pekar på att USA:s ekonomi åtminstone temporärt kommit in i en litet bättre tillväxtfas hand i hand med resten av världsekonomins bättre utveckling. I Aktias nya prognos växer den amerikanska ekonomin med 2,2 % under 2017 och med 2,1 % 2018. Vi har alltså reviderat upp vår prognos från augusti återspeglande  en något bättre konjunktur under hösten. Den politiska osäkerheten är fortsättningsvis stor i USA, men allt färre förväntar sig finanspolitisk draghjälp.

Trots den förbättrade konjunkturen finns det orostecken i den amerikanska ekonomin. Arbetsmarknaden, speciellt inom det lägre inkomstsegmentet ser allt stramare ut, men överlag finns det inga entydiga signaler på att ekonomin skulle hålla på att bli överhettad. Samtidigt finns det fortsättningsvis tecken på att de ekonomiska utsikterna  i USA ser allt osäkrare ut. Inflationsutsikterna är fortsättningsvis omgivna av osäkerhet och speciellt den svaga löneutvecklingen väcker oro. Det att inflationsdynamiken är en annan än vad vi historiskt vant oss vid ökar osäkerheten gällande ränteutsikterna men också gällande realekonomins utveckling. Trots denna osäkerhet stramar centralbanken åt penningpolitiken baserat på synen att inflationen kommer att stiga under den nära framtiden.

Rysslands ekonomi i bättre fart

Uppsvinget i de utvecklade länderna har förstärkts men fortfarande är det utvecklingsekonomierna som står för merparten av tillväxten i världen.

Rysslands inköpschefsindex

Saldotal Källor: Aktia och Macrobond

Uppsvinget i de utvecklade länderna har förstärkts men fortfarande är det utvecklingsekonomierna som står för merparten av tillväxten i världen. Den här bilden fortsätter att accentueras under slutet på 2017 och under 2018. Speciellt Rysslands situation har under 2017 vänt mot det bättre, vilket också skapar förutsättningar för draghjälp för den finländska ekonomin.

I Aktias nya prognos växer den ryska ekonomin med 1,7 % 2017 och 1,7 % 2018 efter en svagt negativ tillväxt 2016. Vi har reviderat upp vår prognos från augusti allt eftersom bättre statistik har kommit in och mycket pekar på att oljepriset kommer att fortsätta befinna sig på gynnsamma nivåer för den ryska ekonomin. Rysslands ekonomiska utsikter har förbättrats återspeglande en förbättring i den inhemska privata konsumtionsefterfrågan men de långsiktiga utsikterna är fortfarande dämpade och redan nu finns det tecken på kapacitetrelaterade problem. Investeringarna har också utvecklats väl under 2017, men återspeglar främst några större projekt och helhetsbilden är fortfarande svag på investeringsfronten. De bleka framtidsutsikterna dämpar investeringsviljan och det är svårt att se snabba vändningar i den här trenden.

Förtroendeindikatorerna ger fortsättningsvis en rätt så positiv bild av den ryska konjunkturen trots att en dämpning skett under 2017. Återhämtningen i den inhemska efterfrågan kommer att vara långsam eftersom köpkraften kommer att förbättras mycket långsamt och investeringskapaciteten fortsätter att vara begränsad. Tillväxten förblir dämpad återspeglande stora strukturella problem men också de mycket begränsade möjligheterna att stöda ekonomin via ekonomisk politik.

 I Kina har den stimulerande politiken bidragit till att hålla tillväxten hög under 2017. Vi prognosticerar att tillväxten kommer att vara 6,8 % 2017 och avta en aning till 6,6 % 2018 och 6,2 % 2019. Den ekonomiska tillväxten har överraskat med sin styrka under 2017 som en följd av den expansiva politiken i landet men också återspeglande en kraftigt växande utrikeshandel, och som en följd av detta har vi reviderat upp vår prognos för Kina för 2018. Den snabba kreditexpansionen och de höga skuldnivåerna är på litet längre sikt oroväckande i Kina, speciellt företagens skuldsättning har ökat mycket snabbt. Ifall Kina förflyttar sig till en mindre skulddriven och hållbarare tillväxt under 2018 och 2019 finns det en kännbar nedåtrisk för prognosen. Ur längre perspektiv vore det dock en god sak att flytta tillväxtens tyngdpunkt bort från en alltför skulddriven modell. Den inhemska efterfrågan dominerar i Kinas tillväxt och speciellt urbaniseringen stöder fortsättningsvis tillväxtutsikterna medan åldrandet kommer att fortsätta pressa ner tillväxten under en längre tid.


I Japan har den ekonomiska tillväxten fått fart under 2016 och 2017 och vi prognosticerar en tillväxt på 1,5 % 2017 och 1,0 % 2018, en kännbar revidering uppåt från sommarens prognos. Den investeringsdrivna externa efterfrågan har stött Japans uppsving, men också inhemska stimulansfaktorer har spelat en roll. Inflationsutsikterna är fortfarande svaga och den stora offentliga skuldsättningen tynger Japans tillväxtutsikter och den bättre tillväxten blir temporär. Den ålderstigna befolkningen och den tröga arbetsmarknaden begränsar i dags läge den japanska ekonomins tillväxtmöjligheter.

Kinas inköpschefsindex

Saldotal Källor: Aktia och Macrobond

Riskerna omfattande

Prognosen utgör vår bedömning av den mest sannolika utvecklingen under de kommande två åren. Riskerna som härrör sig till prognosen är omfattande men rätt så balanserade. De stora nedåtriskerna dominerar fortfarande en aning men uppåtriskerna är icke negligerbara. Under det senaste året har världsekonomin överraskat med sin styrka och speciellt regioner som är starkt beroende av industri och investeringar har sett ett överraskande starkt uppsving.

I euroområdet har den politiska risken minskat något men risken som härrör sig till penningpolitiken har ökat i och med att vi närmar oss ECB:s  nedkörande av sitt stödprogram. Det första steget kommer att genomföras i årsskiftet då ECB halverar sina köp och i september kommer vi att se nästa åtstramning, då det eventuellt blir aktuellt att helt sluta inköpen eller ännu göra en sista justering. Hur statsobligationsmarknaden inom euroområdet kommer att reagera på den krympande efterfrågan är ännu en öppen fråga men det finns en kännbar risk för att vi kommer att se en justering på marknaderna, speciellt periferiländernas masskuldebrevslån utgör en risk.

I USA utgör också penningpolitiken en risk då centralbanken under de kommande åren minskar på balansräkningen genom att inte längre förnya tidigare stödköp. Även om processen är långsamt och försiktigt ökas, kan förändringen skapa oro, speciellt i kombination med allt högre styrräntor. Även om normaliseringen av penningpolitiken är en eftersträvansvärd sak i dagsläge, omges ändå processen av många osäkerhetselement. I USA är också den politiska instabiliteten är påtagbar.

I Asien omges Kina av stor ekonomisk osäkerhet, den största risken är en okontrollerad nedgång i tillväxten som en följd av skuldrelaterade problem, i regionen i övrigt dominerar de geopolitiska riskerna som härrör sig till Nordkorea.

Dela