Heidi Schauman

Heidi har stor erfarenhet av den nordiska och europeiska bank- och finansieringsbranschen. Schauman har tidigare arbetat som ekonom på Nordea och på Finlands Bank med Finlands och euroområdets makroekonomi samt euroområdets penningpolitik som specialområden. Schauman har doktorerat med en avhandling om arbetsmarknadens matchningsproblem.

Artiklar

Räntor och bostadsmarknaden 2019 -Helsingfors drar fortfarande ifrån

13.05.2019

De ytterst låga räntorna är här för att stanna åtminstone några år till. Enligt Aktias nya prognos kommer vi inte att se en höjning i räntorna vare sig i år eller nästa år. Detta innebär att låne finansieringskostnaderna förblir låga. På bostadsmarkna...

Teman: Finland

Den offentliga skulden är enorm, men vad betyder det?

10.04.2019

Den offentliga skulden har globalt vuxit snabbt under de senaste decennierna. I de utvecklade länderna har den offentliga skuldsättningen stigit till ca 100 % av BNP från under 70 % i början av 2 000-talet. Kinas offentliga skuldsättning har på bara 1...

Räntehöjningen skjut upp

18.03.2019

Inflationstrycket fortsätter att vara dämpat och konjunkturen har svalnat globalt. Handelskriget som dominerade den ekonomiska debatten under 2018 fortsätter att hänga över världsekonomin som en lång skugga och har redan lett till kraftiga störningar...

Nyckelord: #räntor #valuta #euron

Finland -Tillväxten bromsar in

18.03.2019

Året 2018 var ett år som globalt dominerades av osäkerhet, och denna osäkerhet i kombination med sämre export- och investeringsutsikter bidrog till att vrida ner den finländska BNP-tillväxten til l 2,2 % under 2018, från 2,7 % 2017. Den högsta konjunk...

Teman: Finland

Världsekonomins tillväxttakt avtar, nedåtriskerna dominerar

18.03.2019

Med facit i hand blev 2018 ett gott år ekonomiskt sett om man tittar på de aggregerade siffrorna. Med största delen av året 2018s första estimat inne, ser den globala tillväxten ut att ha landat på ca 3,6 %, trots all turbulens.För turbulent var det....

Storbritannien är viktigare för oss än vad vi är för dem

28.01.2019

Storbritanniens ekonomiska situation är för tillfället rätt så god men inte konfliktfri. Den ekonomiska tillväxten har försvagats sedan omröstningen om EU-utträde och är nu kring 1,5 %. Inget spe ktakulärt, men i kombinationen med en sysselsättning so...

Teman: Europa

Aktias prognosuppdatering: Världsekonomin bromsar in

12.12.2018

Utsikterna för världsekonomin och Finlands ekonomi har försämrats under hösten. Återspeglande en sämre närhistoria och svagare och mera riskfyllda framtidsutsikter sänker vi vår bnp-prognos både för Finland och världsekonomin. I Aktias nya prognos re...

Bostadsmarknaden 2018 -stabilt men tudelat

12.11.2018

Finlands bostadsmarknad har under de senaste tre åren dominerats av en positivt stabil utveckling. Bostadspriserna stiger i snitt försiktigt, det byggs mycket och det finns inga tecken på stora b ubblor. Enligt vår prognos stiger de nominella bostadsp...

Teman: Finland

Den första räntehöjningen närmar sig

27.08.2018

Handelskriget har dominerat den ekonomiska debatten under 2018, men bakom kulisserna pågår en stor förändring vars implikationer kanske inte är lika klara och intuitiva som ett handelskrig, men s om trots det har verkligt stora ekonomiska effekter. Vi...

Nyckelord: #räntor

Världsekonomins utsikter osäkra

27.08.2018

Med nästan åtta månader av 2018 bakom oss kan man tryggt konstatera att världsekonomin haft ett tillväxtmässigt gott år, men ett i övrigt mycket oroligt år. Mycket av den nya osäkerhet som setts har orsakats av USA:s oberäkneliga och snabbt föränderl...

Finland: Matchningsproblemet begränsar redan tillväxten

27.08.2018

Den ekonomiska tillväxten har fortsatt god under första halvan av 2018. Efter en tillväxt på 2,8 % under 2017 och 2,5 % under 2016 går vi mot det tredje goda tillväxtåret i rad. Enligt Aktias nya prognos växer Finlands ekonomi med 3 % 2018 och 2,2 %...

Teman: Finland

Hur mycket skakar USA om världsekonomin?

28.05.2018

Efter ett lugnt och gott tillväxtår 2017 har början på 2018 visat sig vara betydligt oroligare och volatilare. Penningpolitikens normalisering samt rädslan för ett kraftigare inflationstryck främ st i USA i kombination med en allt aggressivare handels...

Teman: Europa

Ränteutsikterna fortfarande bleka

28.05.2018

De första månaderna av 2018 har varit oroliga på marknaderna och också den ekonomiska politiken i USA har spätt på oron gällande de ekonomiska utsikterna. Trots att börserna sett ett sågande och en återvändo av volatilitet så har räntorna hållits rät...

Finland – den goda tillväxten fortsätter

28.05.2018

Året 2018 har fått en god ekonomisk början i Finland. Efter litet svagare tillväxt i slutet av 2017  tilltog tillväxttakten igen i början på 2018 och var enligt statistikcentralens första bedömni ng 1,1 % under årets första kvartal jämfört med föregåe...

Teman: Finland

2018 -året då många saker förändras

12.03.2018

2017 går till historien som ett mycket gått år tillväxtmässigt. Både euroområdets ekonomi och USA:s ekonomi växte med 2,3 %. Tillväxtekonomierna var ändå världens riktiga tillväxtmotorer och stod för merparten av världen ekonomiska tillväxt. Kinas ek...

Teman: Europa

Räntorna har nått botten

12.03.2018

Början på 2018 har bjudet på stora kast på marknaderna runt om i världen efter en lång osedvanligt lugn period. Vi har sett stora rörelser både på ränte- och aktiesidan och det ser rätt så sannol ikt ut att volatiliteten kommit för att stanna, eller å...

Ut ur den 10-åriga gropen -Finlands tillväxt fortsätter god

12.03.2018

Bilden av Finlands ekonomis välmående och utveckling har inte ändrats märkbart under vinterhalvåret. Den goda konjunkturen i omvärlden har förstärkts, och Finlands tillväxtutsikter ser fortsatt g oda ut. Samtidigt har riskerna som omger penningpolitik...

Teman: Finland

Att mäta sysselsättningsgraden

03.01.2018

Diskussionen om hur läget är på arbetsmarknaden kan ibland försvåras av att de olika mätarna som används för att mäta arbetsmarknaden definieras på olika sätt i olika länder. Jag har många gånger fått frågor om hur man kan jämföra sysselsättningsgrad...

Nyckelord: #sysselsättning
Teman: Finland

Räntehöjning i sikte

27.11.2017

Efter 6 år av osedvanligt låga räntor och utan rörelser uppåt i de korta räntorna inom euroområdet ser vi nu för första gången att räntorna kommer att röra sig uppåt under prognosperioden. Fortfa rande handlar det om marginella justeringar, och först...

Världsekonomins visar god tillväxt

27.11.2017

Under 2017 har världsekonomins tillväxt fått ökad styrka och året ser ut att bli det bästa sedan 2011. Om man bortser från de tillväxtmässigt fantastiska åren just före finanskrisen ser vi nu bla nd de bästa tillväxtsiffrorna under 2000-talet.Både rea...

Teman: Europa

Tillväxten fortsätter god i Finland

27.11.2017

Finlands ekonomi växer fort. Enligt Aktias nya prognos växer bnp med med  3,1 2017, 2,6 % 2018 och 2,2 % 2019. Den inhemska efterfrågan hålls god stödd av investeringarna och konsumtionen. Byggak tiviteten avtar något, men fortsätter på goda nivåer sp...

Teman: Finland

Tillväxt, tillväxt -men hur mycket och hur länge?

04.09.2017

2017 har än så länge varit de goda ekonomiska nyheternas år i Finland. Vår uppfattning om tillväxtens styrka och hållbarhet har förstärkts allt eftersom byggnadssektorns fart hållit i sig och inv esteringar i maskiner och produktionsanläggningar tillt...

Teman: Finland

Inflationstrycket låter vänta på sig

04.09.2017

Inga stora förändringar har skett i inflationsförväntningarna eller i inflationsutvecklingen under de senaste månaderna. Inflationsutvecklingens fortsatta svaghet har förstärkt bilden att det är en lång väg kvar till inflationsutsikter i linje med ce...

Penningpolitikens normalisering sätter världsekonomin på prov

04.09.2017

Inga stora överraskningar har inträffat under sommaren och man kan gott säga att sommaren 2017 var den första utan stora ekonomiska eller politiska skrällar. Överlag ser utsikterna för väldsekono min fortsatt ljusa ut; handeln har fortsatt att utveckl...

Byggboomen avtar, priserna stiger måttligt

29.05.2017

Situationen på bostadsmarknaden fortsätter att återspegla en kraftig tudelning. I Finland utanför huvudstadsregionen har bostadspriserna sjunkit sedan 2013 medan huvudstadsregionens priser har fo rtsatt att stiga, om än måttligt.Under första kvartalet...

Teman: Finland

Hur långt bär tillväxten?

29.05.2017

Politisk osäkerhet och turbulens har dominerat slutet på 2016 och början på 2017. Men efter valet av Donald Trump till USA:s president så har det sist och slutligen kommit väldigt få politiska öv erraskningar. Valen i Österrike, Nederländerna och nu s...

Nya ekonomiska byggklossar behövs

29.05.2017

De goda konjunkturnyheterna har fortsätta att strömma in under våren och det som för ett år sen var en försiktig konjunkturvändning har förstärkts. Finlands ekonomi växte med 1,4 % under 2016 och allt pekar på att tillväxten fortsätter starkare eller...

Teman: Finland

Allt färre blir arbetslösa, men allt förre kommer också ut från arbetslösheten

29.05.2017

Små steg i rätt riktning är ett ganska korrekt sätt att beskriva den finländska arbetsmarknaden. Risken att bli uppsagd har minskat kännbart, långtidsarbetslösheten har börjat sjunka efter en lån g uppgång och sysselsättningsgraden har ökat till 69,2 ...

Teman: Finland

Räntorna på väg uppåt, men långsamt

29.05.2017

Inflationsförväntningarna i Europa har klart dämpats under våren. Efter att de långsiktiga marknadsförväntningarna varit kring 1,8 % befinner sig marknadsförväntningar på längre sikt nu kring 1,6  %. Vi har alltså sett en justering neråt i inflationsf...

Världsekonomins tillväxt tar fart; tillväxten 3,4 %

13.03.2017

Efter att de första månaderna av 2017 är förbi har det blivit klart att året knappast kommer att gå till historien som ett händelsefattigt år. Det råder stor osäkerhet om ekonomins framtidsutsikt er i världen trots att tillväxttakten ökar, världshande...

Finlands ekonomi växer med 1,4 %

13.03.2017

Under hösten och vintern har de positiva nyheterna haglat tätt över Finland. Många stora beställningar, förbättrad industriproduktion, mycket starkt förtroende för ekonomin och allt bättre syssel sättningsstatistik har hört till nyheterna. Den ekonomi...

Teman: Finland

Penningpolitiken i fokus under 2017

13.03.2017

Marknadens inflationsförväntningar har upplevt en klar justering uppåt under vintern. Donald Trumps seger i presidentvalet i USA sköt upp speciellt de långa inflationsförväntningarna, som nu är k ring 2,5 % i USA återspeglande en förväntan på en infla...

Kvinnors heltidsjobb byts mot deltidsjobb

13.03.2017

Helhetssituationen på den finländska arbetsmarknaden har förbättrats under det senaste året. Den säsongsrensade arbetslöshetsgraden har sjunkit och var i december 8,7 % medan den ett år tidigare var 9,3 %. Mätt i antal arbetslösa innebär det här 18 0...

Teman: Finland

Euroområdet tillväxt stabil trots oroshärdar

13.03.2017

Euroområdets ekonomi fortsätter att överraska med sin stabilitet trots omfattande osäkerhet. Den expansiva penningpolitiken kombinerat med den låga inflationen och den svaga valutan har stött den ekonomiska utvecklingen i euroområdet. Brexitomröstnin...

Teman: Europa

Tudelningen på bostadsmarknaden fortsätter i Finland

13.03.2017

Bostadsprisernas tudelade utveckling fortsatte under 2016. Under sista kvartalet 2016 steg bostadspriserna i Finland i snitt med 1,2 % från motsvarande kvartal året innan. I huvudstadsregionen st eg priserna med 2,6 % och i resten av landet sjönk de m...

Nyckelord: #bostadsmarknaden
Teman: Finland

Kolumner

Hur viktiga är USA och Kina för oss?

25.04.2019

I tider av stor osäkerhet gällande handelns framtid är det intressant att ta sig en titt på vem som egentligen handlar med vem. Hur beroende är vi av Kina och USA?Det är alltid svårt att reda ut vart en produkt i slutändan hamnar och vi vet att mycke...

Nyckelord: #export #handel
Teman: Europa

Det globala skuldberget växer

02.04.2019

Skuldsättning har mycket laddning. Många upplever att idealet vore ingen skuld alls, men ändå ser vi ett samhälle fullt av skuldsättning. Mer än hälften av Finlands hushåll har någon form av lån och den offentliga sektorn har lån motsvarande ca 25 00...

Nyckelord: #skuld

Brexitsoppan blir allt rörigare

23.01.2019

År efter år hör London till de populäraste resmålen för finländare. Ungefär en tredjedel av de finländare som studerar utomlands gör det i Storbritannien. Cirka 4,5 procent av vår varuexport går till Storbritannien. Storbritanniens kulturella export...

Nyckelord: #brexit
Teman: Europa

Året som gick var ekonomiskt skakigt

27.12.2018

Vid årsskiftet känns det alltid aktuellt att titta både bakåt och framåt. Året 2018 blir det fjärde året av tillväxt i Finland efter de svåra åren 2012-2014. En bnp-tillväxt på lite under 2,5 % s er ut att bli saldot för 2018; bra, men inte strålande....

Nyckelord: #tillväxt #2019
Teman: Finland

Stiger räntorna verkligen?

22.11.2018

Jag har under de senaste veckorna många gånger fått frågan ”varför skall räntorna stiga nu, just när det börjar gå sämre i ekonomin?”. Det här är en ypperlig fråga som inte har något lätt svar. I nom euroområdet har vi outsourcat skötandet av prisstab...

Teman: Europa

Bruna paket och oändligt med möjligheter

17.10.2018

Jag har varit fascinerad av USA ända sedan jag var barn. Då brukade min moster skicka bruna hemlighetsfulla paket åt mig och min syster från andra sidan Atlanten. Paketen innehöll olika saker, me n alltid något som för mig riktigt smakade Amerika, sto...

Nyckelord: #USA

Kina i skottlinjen

06.09.2018

För några månader sedan inledde USA en handelskonfrontation på många fronter. I skottlinjen var Kina, EU samt grannländerna Mexiko och Kanada. Efter flera vändor av hot och åtgärder mellan USA oc h EU, besökte EU:s Juncker Trump och kom hem med det so...

Nyckelord: #export #handelskrig

Vi snuddar redan vid regeringens sysselsättningsmål

16.08.2018

Det senaste året har varit fantastiskt ur sysselsättningssynvinkel. Det finns 100 000 fler sysselsatta än för ett år sedan. 100 000, tänk på det, mer än totala invånarmängden i t.ex. Björneborg e ller mer än tre gånger Raseborgs invånarantal.Samtidigt...

Nyckelord: #arbetslöshet
Teman: Finland

Pengar, har man någonsin lämpligt mycket?

11.07.2018

Pengar väcker mycket känslor, oftast negativa sådana. Under studietiden jobbade jag en kort tid i bankkassa och aldrig har jag stött på lika mycket missnöjda och bekymrade människor som då. Brist en på pengar orsakar en stor del av den stress vi männi...

Nyckelord: #placerande #pengar
Teman: Finland

Världsekonomin och min mage

15.06.2018

Handelskrig och osäkerhet har dominerat den internationella ekonomiska debatten under de senaste månaderna. President Trumps oförutsägbarhet har skapat en miljö där ekonomin är kopplad till den a merikanska politiken på ett nytt sätt. Hur oroade skall...

Bland levande döda

20.12.2017

Den finska ekonomin ser ut att växa med mer än 3 % i år. Ännu för två år sedan kändes det som om så här goda siffror inte hade något med Finland att göra. Men det är så det brukar vara i Finland; när det svänger så svänger det ordentligt. Men varifrå...

Teman: Europa

Mera eller ännu mera EMU?

10.11.2017

Brexit, Frankrikes EU-vänliga president Macron men också initiativ från EU-håll har igen gjort EMU högaktuellt. I Finland har debatten fått fart och 11.10 presenterade regeringen sina visioner. D en ekonomiska och monetära unionen har alltid varit ett...

Nyckelord: #euro
Teman: Finland Europa

Fångar bnp upp den digitala ekonomin?

05.10.2017

Jag var här om veckan på ett intressant seminarium arrangerat av Statistikcentralen. Gäsp, tänker kanske en del av er, men jag kan berätta att det var mycket intressant. Under seminariet behandla de Finlands Banks Juha Itkonen och Statistikcentralens...

Teman: Finland

Sverige -ett drivhus för skuldsättning

18.08.2017

Det fortsätter att gå bra för den svenska ekonomin. Enligt Konjunkturinstitutets prognos landar tillväxten i år på 2,4 %, en riktigt god tillväxtsiffra, men möjligtvis sämre än tillväxten i Finla nd i år. Under andra kvartalet i år växte den svenska e...

Teman:

Easy come easy go

20.07.2017

”Inget är för evigt, och pengar spelar ingen roll, easy come easy go…” sjöng Petra Marklund för några år sedan. Pengar kommer och går. Vi vill ha allt mer här och nu. Men tyvärr är det så att sku ld inte är easy come easy go. Skuld går snabbt att ta,...

Teman:

En del frågor får vi inte sluta bry oss om

09.05.2017

Det är för de allra flesta viktigt att förtjäna sitt eget levebröd. Vår grundlag säger att ”Det allmänna skall främja sysselsättningen och verka för att alla tillförsäkras rätt till arbete”. Ändå finns det många som inte har jobb, och det finns inga...

Teman:

Varför jobbar kvinnor allt mer deltid?

07.04.2017

Det skapades ca 15000 nya anställningsförhållanden under året 2016. Inte så pjåkigt kan man tycka. Mycket bättre än inga alls. Men samtidigt också lång från de hundratusentals jobb som skulle beh övas för att lyfta vår sysselsättning mot de övriga nor...

Teman:

Ekonomiska översikter

Långsammare tillväxt i Finland och i världen

Ekonomisk översikt 1.2019 18.03.2019

Enligt Aktias vårprognos fortsätter ekonomin att bromsa in under våren och sommaren och tillväxten landar i år på 1,7 %, betydligt under fjolårets tillväxt på 2,2 %. Nästa år avtar tillväxttakten ytterligare till 1,3 % återspeglande en fortsatt svår...

Handelskriget prövar Finlands ekonomiska tillväxt

Ekonomisk översikt 3/2018 27.08.2018

Den ekonomiska tillväxten har fortsatt god under första halvan av 2018. Efter en tillväxt på 2,8 % under 2017 och 2,5 % under 2016 går vi mot det tredje goda tillväxtåret i rad. Enligt Aktias nya prognos växer Finlands ekonomi med 3 % 2018 och 2,2 %...

Självbelåtenhetens tid är inte nu -vilka alla saker kan snabbt rubba Finlands goda tillväxt?

Ekonomisk översikt 2/2018 28.05.2018

Enligt Aktias nya prognos växer BNP med 2,6 % 2018 och 2,2 % 2019. Om tillväxttakten förverkligas enligt vår prognos uppnår vi samma nivå på BNP som vi hade när den var som högst 2008, under det tredje kvartalet 2018. Ännu finns det en lång väg att g...

2018 -året då mycket förändras

Ekonomisk översikt 1/2018 12.03.2018

Efter en god tillväxt på 3 % under 2017 fortsätter ekonomin att utveckla sig väl. Enligt Aktias nya prognos växer bnp med 2,6 % 2018 och 2,2 % 2019. Prognosen är den samma som i november. Den information som flödat in under vintern har således stött...

Världsekonomin accelererar -hänger Finland med?

Ekonomisk översikt 4/2017 27.11.2017

Världsekonomin växer i god takt. Enligt Aktias nya prognos växer världsekonomin med 3,7 % under 2017, en liten justering uppåt från sommarens 3,5 % och tillväxten förblir under 2018 och 2019 också god, 3,6 %. Skillnaden mellan tillväxtekonomier och u...

Tillväxt, tillväxt -men hur mycket och hur länge?

Ekonomisk översikt 2017/3 04.09.2017

Finlands ekonomi växer enligt Aktias nya prognos med 2,8 % 2017 och 2 % 2018. Tillväxten får stöd av exporten, och investeringarna ser ett efterlängtat uppsving. Också konsumtionen fortsätter att vara stark och byggandet fortsätter på höga nivåer und...

FINLAND -Nya byggklossar behövs

Ekonomisk översikt 2017:2 29.05.2017

Konjunkturen tog ett ordentligt hopp uppåt under början av 2017 och i Aktias nya prognos växer Finlands ekonomi med 1,9 % under 2017. Vi pratar alltså om en riktigt ordentlig revidering från vinterns prognos på 1,4 %. Förtroendet är fortsättningsvis...

Som en liten båt på öppet hav

Ekonomisk översikt 2017:1 13.03.2017

Finlands ekonomi växer. I år växer den med 1,4 % och nästa år med 1,4 %. De svåraste åren ser ut att vara bakom oss men samtidigt ökar osäkerheten i resten av världen. Den inhemska konsumtionen fortsätter vara ekonomins motor, men under de kommande å...